Головна

Навігація

Березень 2012

 

 1. Майхрич Я. І.   Друга книга користувача ПК / Я. І. Майхрич. – Львів : СПД Майхрич Я.І., 2010. – 461с. – ISBN 978-966-96955-4-3
 2. Блінова Т. О.   Комп'ютерна графіка / Т. О. Блінова, В. М. Порєв. – К. : Юніор, 2004. – 456с. – ISBN 966-7323-38-2
 3. Енциклопедія Сучасної України. Т.10. З-Зор / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. досліджень. – К., 2010. – 711с. : іл. – ISBN 978-966-02-5721-4
 4. Українсько-англійський словник: Економіка. Фінанси. Банки. Інвестиції. Кредити : понад 12500 термінів / [уклад. С.Я.Єрмоленко, В.І.Єрмоленко]. – К. : Школа, 2003. – 568с. – ISBN 966-661-058-2
 5. Гриджук О. Є.   Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / О. Є. Гриджук. – 2-е вид., випр. і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 238с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-1518-45-1
 6. Мацюк З. О.   Українська мова професійного спілування : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2009. – 352с. – ISBN 966-8019-43-1
 7. Хміль Ф. І.   Ділове спілкування : навч. посібник / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2004. – 280с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-20-8
 8. Сухарев С. М.   Техноекологія та охорона навколишнього середовища : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. – Львів : Новий-Світ-2000, 2008. – 254с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-34-8
 9. Моніторинг довкілля : підручник / В. М. Боголюбов, М. О. Клименко, В. Б. Мокін, і. та ; М-во освіти і науки України, ВНТУ, НУБіП України. – [2-е вид., перераб. і доп.]. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 232с. – ISBN 978-966-641-373-7
 10. Барковський В. В.   Теорія імовірностей та математична статистика : навч. посібник / В. В. Барковський, Н. В. Барковська, О. К. Лопатін. – 5-те вид. – К. : ЦУЛ, 2010. – 424с. – ISBN 978-966-364-992-4
 11. Завойко Б. М.   Технічна механіка рідин і газів: основні теоретичні положення та задачі : навч. посібник для студ. інж.-техн. спец. / Б. М. Завойко, Н. П. Лещій. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 119с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-11-6
 12. Капустяник В. Б.   Прикладна спектроскопія : навч. посібник / В. Б. Капустяник, В. І. Мокрий. – Львів : Видавн. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 302с. : 3 л. іл. – ISBN 978-966-613-670-4
 13. Погорєлов А. І.   Тепломасообмін (основи теорії і розрахунку) : навч. посібник для студ. енергет. спец. / А. І. Погорєлов. – 4-те вид., випр. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 144с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-50-Х
 14. Цвєткова Л. Б.   Хімія в таблицях, схема та визначеннях : навч. посібник для учнів, абітурієнтів та студ. / Л. Б. Цвєткова, О. П. Романюк. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 71с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-58-2
 15. Кравець М. С.   Культурологія : підручник / М. С. Кравець. – Львів : Новий-Світ-2000, 2011. – 320с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-015-7
 16. Гурняк Л. І.   Опір матеріалів : навч. посібник для вивчення курсу при кредитно-модудьній системі навч. / Л. І. Гурняк, Ю. В. Гуцуляк, Т. Б. Юзьків. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 363с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-78-Х
 17. Шегедин О. І.   Теоретичні основи електротехніки : навч. посібник для студ. дистаційної форми навч. електротехн. та електромехан. спец. вищих навч. закладів. Ч.1 / О. І. Шегедин, В. С. Маляр. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 168с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-48-8
 18. Бойко О. Д.   Історія України : навч. посібник / О. Д. Бойко. – Вид. 3-тє, випр., доп. – К. : Академвидав, 2005. – 688с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-28-3
 19. Сенько Є. І.   Організація, планування та управління на підприємствах лісового і садово-паркового господарств : навч. посібник / Є. І. Сенько. – К. : Знання, 2012. – 487с.
 20. Ринкова економіка: основні терміни, поняття і визначення : навч. економ. словник-довідник: понад 7000 термінів. Т.1. А-Н / М-во освіти і науки України; [авт.-уклад. Агєєв Є.Я., Піча С.В.]. – Львів : Новий-Світ-2000, 2011. – 506с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-107-2
 21. Політична економія : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Г. А. Оганян, В. О. Паламарчук, А. П. Румянцев, і. та ; МАУП. – К. : МАУП, 2003. – 520с. – ISBN 966-608-230-6
 22. Заблоцький Б. Ф.   Регіональна економіка : навч. посібник / Б. Ф. Заблоцький. – Львів : Новий-Світ-2000, 2007. – 548с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-049-5
 23. Контроль і ревізія : нормат.-практ. матеріали: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Є. М. Романів, Р. Л. Хом'як, А. С. Мороз, В. О. Озерпн ; М-во освіти та науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка", Ін-т післядипломної освіти. – 3-е вид., оновлене й доп. – Львів : Інтелект-Захід, 2004. – 328с. – ISBN 966-7597-36-9
 24. 1С: Бухгалтерия 8 для Украины. Учебная версия. – М. : Фирма "1С", 2008. – 524с.
 25. Яремко І. Й.   Теорія бухгалтерського обліку : навч. посібник / І. Й. Яремко. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 240с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-68-2
 26. Редченко К. І.   Стратегічний аналіз у бізнесі : навч. посібник / К. І. Редченко. – Вид. 2-ге, доп. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 272с. – ISBN 966-7827-08-9
 27. Залуцький І. Р.   Планування і діагностика діяльності підприємства : навч. посібник / І. Р. Залуцький, В. М. Цимбалюк, С. Г. Шевченко ; ЛРІДУ НА держ. упр. при Президентові України. – Львів : Новий-Світ-2000, 2009. – 320с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-106-5
 28. Опарін В. М.   Фінанси (Загальна теорія) : навч. посібник / В. М. Опарін. – 2-ге, доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2004. – 240с. – ISBN 966-574-285-Х
 29. Опарін В. М.   Фінанси (Загальна теорія) : навч. плсібник / В. М. Опарін. – 5-те вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 240с. – ISBN 966-574-285-Х
 30. Фінанси : навч. посібник для студ. економ. спец. вищих навч. закладів / П. К. Бечко, Л. Д. Тулуш, В. П. Бечко, П. М. Боровик. – Львів : Новий-Світ-2000, 2011. – 345с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-144-7
 31. Агєєв Є. Я.   Управління якістю : навч.-метод. посібник для самостійної роботи по вивченню дисц. / Є. Я. Агєєв. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 240с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-078-5
 32. Бондар Н. М.   Економіка підприємства : навч. посібник / Н. М. Бондар. – К. : А.С.К., 2005. – 400с. – (Університетська бібліотека). – ISBN 966-319-020-5
 33. Дайновський Ю. А.   Товарна інноваційна політика : навч. посібник / Ю. А. Дайновський. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 244с. – ISBN 978-966-418-111-9
 34. Фомішин С. В.   Міжнародні економічні відносини : навч. посібник / С. В. Фомішин, Ю. В. Колесник. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 360с. – ISBN 978-966-418-110-2
 35. Гогіташвілі Г. Г.   Основи охорони праці : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Г. Г. Гогіташвілі, В. М. Лапін. – 3-тє вид., стереот. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 232с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 9667827-57-7
 36. Піча В. М.   Політологія : конспект лекцій: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів освіти / В. М. Піча, Н. М. Хома. – 4-те вид., стереот. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 172с. – ISBN 966-95596-1-4
 37. Заблоцький Б. Ф.   Україна: за "правління народне, народом і для народу". Дорожня карта до мети Помаранчевої революції / Б. Ф. Заблоцький. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 196с. – ISBN 966-418-042-4
 38. Кравченко В. В.   Конституційне право України : навч. посібник / В. В. Кравченко. – Вид. 4-те, випр. та доп. – К. : Атіка, 2006. – 568с. – ISBN 966-326-155-2
 39. Курило Т. В.   Правова охорона культурної спадщини України : моногр. / Т. В. Курило. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 152с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-021-1
 40. Цивільний кодекс України : офіційні тексти. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 408с. – ISBN 966-7827-66-6
 41. Сімейний кодекс України : офіційні тексти. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 112с. – ISBN 966-7827-52-6
 42. Цивільний процесуальний кодекс України : офіційні тексти. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 156с. – ISBN 966-7827-65-8
 43. Правознавство : навч. посібник для студ. неюрид. спец. / за ред. П.Д.Пилипенка. – 3-тє вид., стереот. – Львів : Новий-Світ-2000, 2011. – 512с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-29-1
 44. Стеблюк М. І.   Цивільна оборона та цивільний захист : підручник / М. І. Стеблюк. – К. : Знання-Прес, 2007. – 487с. – ISBN 966-311-048-1
 45. Кочережко О. И.   Ландшафтный дизайн вашего приусадебного участка. Советы дизайнера / О. И. Кочережко, Н. В. Кочережко. – Ростов-на Дону : Феникс, 2004. – 304с. : 32 л. ил. – (Все обо всем). – ISBN 5-222-04569-2
 46. Ландшафтна архітектура : довід. термінів / НЛТУ України; [уклад. В.П.Кучерявий, Р.Б.Дудин , Т.М.Левусь]. – Львів : Манускрипт, 2010. – 156с. – ISBN 978-966-2400-02-1
 47. Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові ігри) : навч.-метод. посібник / Г. М. Азаренко, Н. В. Ізюмцева, О. О. Лєгостаєва, і. та ; НБ України, УБС, ХІБС. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 200с. – ISBN 978-966-418-115-7
 48. Велика ілюстрована енциклопедія історії мистецтв : пер. з англ. – К. : Махаон-Україна, 2007. – 512с. : іл. – ISBN 966-605-771-9
 49. Мифы народов мира : энциклопедия в 2-х т. Т. А-К / гл. ред. С.А.Токарев. – 2-е изд. – М. : НИ Большая Рос. энцикл., 1997. – 671с. : ил. – ISBN 5-85270-161-0
 50. Мифы народов мира : энциклопедия в 2-х т. Т.2. К-Я / гл. ред. С.А.Токарев. – 2-е изд. – М. : НИ Большая Рос. энцикл., 1997. – 719с. : ил. – ISBN 5-85270-161-4
 51. Петрушенко В. Л.   Основи філосовських знань : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів І-ІІ рівнів акредитації / В. Л. Петрушенко. – 4-те вид., випр. і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 312с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-29-9
 52. Малахов В. А.   Етика : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. А. Малахов. – 6-те вид. – К. : Либідь, 2006. – 384с. – ISBN 966-06-0456-4
 53. Орбан-Лембрик Л. Е.   Соціальна психологія : навч. посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2005. – 448с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-12-7
 54. Семиченко В. А.   Психологія педагогічної діяльності : навч. посібник для студ. вищих педагог. навч. закладів / В. А. Семиченко. – К. : Вища шк., 2004. – 335с. – ISBN 966-642-167-4