Головна

Навігація

Травень 2012

 

 1. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №710. Комп'ютерні науки та інформаційні технологіі. – Львів, 2011. – 295с.
 2. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №711. Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – Львів, 2011. – 175с.
 3. Борейко В. Є.   Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин : метод. посібник для вчителів / В. Є. Борейко, Н. А. Пустовіт. – К. : Логос, 2011. – 79с. – ISBN 978-966-171-461-7
 4. Борейко В. Е.   Настольная книга зоозащитника / В. Е. Борейко, Г. Н. Левина. – К. : Логос, 2011. – 100с. – ISBN 978-966-171-471-6
 5. Борейко В. Е.   В защиту волков / В. Е. Борейко. – К. : Логос, 2011. – 156с. – (Охрана дикой природы. Вып. 68). – ISBN 978-966-171-495-2
 6. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №700. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – Львів : Нац.ун-ту "Львівська політехніка", 2011. – 483с.
 7. Вісник Київського національного університету. Біологія : збірник. Вип.55. – К. : ВЦ"Київський університет", 2010. – 60с.
 8. Вісник Київського національного університету. Біологія : збірник. Вип.56. – К. : ВЦ"Київський університет", 2010. – 65с.
 9. Вісник Київського національного університету. Біологія : збірник. Вип.57. – К. : ВЦ"Київський університет", 2011. – 55с.
 10. Вісник Київського національного університету. Біологія : збірник. Вип.54. – К. : ВЦ"Київський університет", 2009. – 61с.
 11. Вісник Київського національного укніверситету. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття : наук. видан. Вип.28. – К. : ВЦ "Київський університет", 2010. – 66с.
 12. Вісник Київського національного укніверситету. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття : наук. видан. Вип.29. – К. : ВЦ "Київський університет", 2011. – 74с.
 13. Кибернетика и вычислительная техника : респ. межвед. сб. науч. тр. Вып.80. Сложные системы управления / АН УССР. – К. : Наук. думка, 1988. – 104с.
 14. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №707. Електроенергетичні та електромеханічні системи. – Львів : Нац. ун-т "Львів-ка пол-ка", 2011. – 131с.
 15. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №701. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – Львів : Нац. ун-ту "Львівська політехніка, 2011. – 119с.
 16. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №712. Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / М-во освітиі науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка"; відп. ред. Є.П.Пістун. – Львів, 2011. – 171с.
 17. Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідом. наук.-техн. зб. Вип.72 / М-во освіти і науки України; відп. ред. Б.І.Стадник. – Львів : "Львівська політехніка", 2011. – 157с. : іл.
 18. Вісник Нац. ун-ту " Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №708. Електроніка. – Львів, 2011. – 203с.
 19. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : зб. наук. праць. Вип.164, ч.1. – К., 2011. – 288с. – (Сер. "Лісівництво та декоративне садівництво")
 20. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : зб. наук. праць. Вип.164, ч.2. – К., 2011. – 288с. – (Сер. "Лісівництво та декоративне садівництво")
 21. Сіщук Н. М.   Лісівничо-селекційна оцінка модрини європейської на північному мегасхилі Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. сільськогосп. наук : спец. 06.03.01 " Лісові культури та фітомеліорація " / Н. М. Сіщук ; НЛТУ України. – Львів, 2012. – 20с.
 22. Сіщук Н. М.   Лісівничо-селекційна оцінка модрини європейської на північному мегасхилі Українських Карпат : дис....канд. сільськогосп. наук : 06.03.01 / Н. М. Сіщук. – Львів, 2012. – 199с. + Диск
 23. Похильченко О. П.   Биологические основы культивирования елей (Picea A.Dietr.) в Украине : [моногр.] / О. П. Похильченко. – К. : ДГВПП "Зовнішторгвидав України", 2011. – 138с. – ISBN 978-966-8274-24-4
 24. Гуль І. Г.   Економічне стимулювання ефективного відтворення і використання ресурсів мисливської фауни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец.08.00.06 " Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища " / І. Г. Гуль ; НЛТУ України. – Львів, 2012. – 20с.
 25. Гуль І. Г.   Економічне стимулювання ефективного відтворення і використання ресурсів мисливської фауни : дис.... канд. екон. наук : 08.00.06 / І. Г. Гуль. – Львів, 2012. – 269с. + Диск
 26. Коваль Я. В.   Планування виробництва в лісовому господарстві : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Я. В. Коваль, Т. П. Блажкевич, В. В. Волочков. – Житомир : ЖНАУ, 2011. – 504с. – ISBN 978-966-8706-51-6
 27. Рябчук В. П.   Біологічне деревинознавство. Терміни та визначення / В. П. Рябчук, О. П. Божок, В. О. Божок ; М-во освіти, науки, молоді і спорту України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2012. – 78с.
 28. Башнянин Г. І.   Ефективність соціалізації економічних систем: методологічні проблеми метрологічного аналізу / Г. І. Башнянин, Л. Я. Гончарук. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 240с. – ISBN 978-966-418-130-0
 29. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №698. Проблеми економіки та управління. – Львів : Нац. ун-ту "Львівська політехніка, 2011. – 338с.
 30. Адамовський О. М.   Інформатика : програма дисц. і метод. вказівки до викон. контрольних робіт для студ. заочної форми навч. напряму підготовки 6.030509-Облік і аудит / О. М. Адамовський, Л. Д. Загвойська. – Львів, 2012. – 54с.
 31. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №706. Логістика. – Львів : Нац. ун-ту "Львівська політехніка, 2011. – 243с.
 32. Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип.54 / Ін-т держави і права, НАН України. – К., 2011. – 720c. – ISBN 1563-3349
 33. Бринь О. І.   Підвищення вогнестійкості виробів із шпону : дис.... канд. техн. наук : 05.23.06 / О. І. Бринь. – Львів, 2012. – 136с. + Диск
 34. Бринь О. І.   Підвищення вогнестійкості виробів із шпону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.06 " Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини " / О. І. Бринь ; НЛТУ України. – Львів, 2012. – 16с.
 35. Волошин Л.   Богдан Братейко. Живопис, графіка : [альбом] / Л. Волошин. – Львів, 2006. – 20с. : 99 репрод.