Головна

Навігація

Листопад 2012

 

 1. Дуцяк І. З.   Методи формування гіпотез : моногр. / І. З. Дуцяк. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2006. – 173с. – ISBN 966-594-827-Х
 2. The New Encyclopaedia Britannica. Vol.4. – Chicago : The University of Chicago, 1993. – 680s
 3. Клименко Н. Ф.   Новогрецько-український словник : 22000 слів / Н. Ф. Клименко, О. Д. Пономарів, Є. К. Чернухів. – К. : Укр. енциклопедія ім. М.П.Бажана, 2005. – 432с. – ISBN 966-7492-21-4
 4. Радевич-Винницький Я.   Мова і нація: Тези про місце і роль мови в національному відродженні України / Я. Радевич-Винницький, В. Іванишин. – Вид. 6-е, доп. – Львів : Апріорі, 2012. – 212с. – ISBN 978-617-629-091-9
 5. Панков О. І.   Формування механізму стимулювання еколого безпечного функціонування аграрного сектору економіки : автореф. дис. на здобуття наук. : спец. 08.00.06 " Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища " / О. І. Панков ; НЛТУ України. – Львів, 2012. – 17с.
 6. Панков О. І.   Формування механізму стимулювання еколого безпечного функціонування аграрного сектору економіки : дис.... канд. екон. наук : 08.00.06 / О. І. Панков. – Львів, 2012. – 188с. + Диск
 7. Левківський С. С.   Раціональне використання і охорона водних ресурсів : підручник для студ. вищих навч. закладів / С. С. Левківський, М. М. Падун. – К. : Либідь, 2006. – 280с. – ISBN 960-06-0419-Х
 8. Булавін Л. А.   Ядерна фізика : підручник / Л. А. Булавін, В. К. Тартаковський. – К. : Знання, 2005. – 431с. – ISBN 966-346-083-0
 9. Зінько Р. В.   Ремонт автомобіля : навч. посібник / Р. В. Зінько, І. С. Лозовий, Ю. Ю. Скварок ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І.Франка. – Дрогобич, 2012. – 272с. – ISBN 978-966-384-253-0
 10. Folia Forestalia Polonica : forestry. Vol,54. №1. February 2012 / PAN, IBL. – W-wa, 2012. – 68s.
 11. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW : forestry and Wood Technology. №73. – Warsaw, 2011. – 234s.
 12. Folia Forestalia Polonica : forestry. Vol,54. №2. June 2012 / PAN, IBL. – W-wa, 2012. – 68s.
 13. Bonn S.   Tharandt 2011 - 200 jahre ideen fur die zukunft. Beiheft 12. Juni 2011 / S. Bonn, J. Erler, S. Herzog. – Dresden, 2011. – 226s. – ISBN 978-3-86780-230-7
 14. Научные записки Воронежского лесотехнического института. Т.29. Вып.2. Почвенно-геологическое строение учебно-опытного лесхоза ВЛТИ / МВО СССР. – Воронеж, 1963. – 32с. : с табл.
 15. Prace IBL : lesne prace badawcze : kwartalnik IBL. Vol. 73(1). Marzec 2012. – Sekocin Stary, 2012. – 92s.
 16. Prace IBL : lesne prace badawcze : kwartalnik IBL. Vol. 73(2). Czerwiec 2012. – Sekocin Stary, 2012. – 95-184s.
 17. Колодій Т. В.   Лісівничо-екологічні особливості зростання грибів роду RUSSULA S. F. GRAY в умовах Прикарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. сільськогосп. наук : спец. 06.03.03 " Лісознавство і лісівництво " / Т. В. Колодій ; НЛТУ України. – Львів, 2012. – 20с.
 18. Колодій Т. В.   Лісівничо-екологічні особливості зростання грибів роду RUSSULA S. F. GRAY в умовах Прикарпаття : дис.... канд. сільськогосп. наук : 06.03.03 / Т. В. Колодій. – Львів, 2012. – 274с. + Диск
 19. Trzcinski G.   Analiza parametrow technicznych drog lesnych w aspekcie wywozu drewna samochodami wysokotonazowymi / G. Trzcinski. – W-wa : W-ctwo SGGW, 2011. – 127 s. – ISBN 978-83-7583-292-1
 20. Сучасний стан і перспективи розвитку лісової типології в Україні: ХІІ Погребняківські читання : матеріали Першої всеукр. лісотипол. наук.-практ. конф. 10-11 червня 2010 р., Львів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАН України, держ. агенство лісових ресурсів України; гл. ред. Криницький Г.Т. – Львів : НЛТУ України, 2012. – 288с. – ISBN 978-966-346-714-6
 21. Дячишин О. В.   Методичні вказівки для проходження виробничої практики стедентами ІІІ курсу напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" / О. В. Дячишин, В. З. Холявка. – Львів : НЛТУ України, 2012. – 22с.
 22. Шевченко С. Г.   Стратегія підприємства : конспект лекцій для студ. вищих навч. закладів знапрямку підготовки "Економіка підприємства" / С. Г. Шевченко, Н. Я. Наливайко. – Львів : НЛТУ України, 2012. – 142с.
 23. Шевченко С. Г.   Фінанси : конспект лекцій для студ. вищих навч. закладів з напряму підготовки "Економіка підприємства" / С. Г. Шевченко. – Львів : НЛТУ України, 2012. – 133с.
 24. Заєць О. І.   Правові аспекти земельної реформи в Україні : моногр. / О. І. Заєць. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2006. – 185с. – ISBN 966-594-760-5
 25. Шевченко С. Г.   Публічне адміністрування : конспект лекцій для студ. екон. спец. вищих навч. закладів / С. Г. Шевченко, С. О. Сухоняк. – Львів : НЛТУ України, 2012. – 104с.
 26. Drewno : doniesienia, komunikaty : prace naukowe. Vol.54. №186 / In-t Technologii drewna. – Poznan, 2011. – 92s.
 27. Кіндрат Р. Я.   Організація виробництва деревообробних підприємств : практикум : ( для студ. напрямів підготовки : 6.030504 " Економіка підприємства " та 6.030601 " Менеджмент " ) / Р. Я. Кіндрат, Т. Р. Грицевич. – Львів, 2012. – 91с.
 28. Шостак В. В.   Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни "Монтаж і технічна експлуатація деревообробного обладнання" для студентів що навчаються за напрямом 6.050502 "Інженерна механіка" / В. В. Шостак, О. О. Волошинський. – Львів : НЛТУ України, 2012. – 50с.
 29. Шостак В. В.   Теоретичні основи, організація і технологія ремонту машин і обладнання лісового комплексу : конспект лекцій розділу "Теоретичні основи і технологія ремонту деталей машин" для студ. вищих навч. закладів, що навч. за спец. "Обладнання лісового комплексу" / В. В. Шостак, Ю. І. Озимок. – Львів : НЛТУ України, 2006. – 134с.
 30. Шостак В. В.   Прогнозування надійності обладнання для виробництва стружкових плит : моногр. / В. В. Шостак, В. І. Полоз. – Львів, 2011. – 268с. – ISBN 966-550-183-6