Головна

Навігація

Грудень 2012

 

 1. Ребезнюк І. Т.   Основи технічної творчості : конспект лекцій для студ. лісотехн. вищих навч. закладів, що навч. за напрямом 6.050502 "Інженерна механіка" в галузі знань 0505 "Машинобудування та матеріалообробка" / І. Т. Ребезнюк. – Львів : НЛТУ України, 2011. – 130с.
 2. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №732. Комп'ютерні науки та інформаційні технологіі. – Львів, 2012. – 407с.
 3. Письменники Львівщини : бібліогр. довідник / Нац. спілка письменників України, Льв. обл. орг.; [за ред. М.Якубовської]. – Львів : Ліга-Прес, 2008. – 128с. – ISBN 978-966-397-102-4
 4. Геник О. В.   Природно-заповідний фонд України: моделювання та прогнозування економічної діяльності : моногр. / О. В. Геник, С. О. Козловський, Я. В. Геник ; НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, Ліга-Прес, 2011. – 304с. – ISBN 978-966-397-152-0
 5. Посудін Ю. І.   Моніторинг довкілля з основами метрології : підручник для підготовки студ. вищих навч. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямов 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / Ю. І. Посудін. – К., 2012. – 432с. : іл.
 6. Геодезія, архітектура та будівництво : матеріали І-ї конф. молодих науковців GAC-2007 4-6 жовтня, 2007 Україна, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2007. – 50с. – Текст на укр. та англ. мовами. – ISBN 978-966-553-651-2
 7. Геодезія, архітектура та будівництво : матеріали ІІ Міжнар. конф. молодих вчених GAC-2009 14-16 травня, 2009 Україна, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2009. – 156с. – Текст на укр. та англ. мовами. – ISBN 978-966-553-783-0
 8. Геодезія, архітектура та будівництво : матеріали ІV Міжнар. конф. молодих вчених GAC-2011 24-26 листопада, 2011 Україна, Львів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівська політехніка, 2011. – 216с. – Текст на укр. та англ. мовами. – ISBN 978-617-607-159-4
 9. Хімія та хімічні технології : матеріали І Міжнар. конф. молодих вчених ССТ-2010, 25-27 листопада, 2010 Україна, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 212с. – Текст укр. та англ. мовами. – ISBN 978-617-607-003-0
 10. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №726. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – Львів : Нац.ун-ту "Львівська політехніка", 2012. – 483с.
 11. Вісник Київського національного університету. Біологія : збірник. Вип.60. – К. : ВЦ"Київський університет", 2012. – 55с.
 12. Вісник Київського національного університету. Біологія : збірник. Вип.61. – К. : ВЦ"Київський університет", 2012. – 55с.
 13. Вісник Київського національного університету. Біологія : збірник. Вип.58. – К. : ВЦ"Київський університет", 2011. – 53с.
 14. Вісник Київського національного університету. Біологія : збірник. Вип.59. – К. : ВЦ"Київський університет", 2011. – 37с.
 15. Вісник Київського національного укніверситету. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття : наук. видан. Вип.30. – К. : ВЦ "Київський університет", 2012. – 73с.
 16. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №736. Електроенергетичні та електромеханічні системи. – Львів : Нац. ун-т "Львів-ка пол-ка", 2012. – 159с.
 17. Інженерна механіка та транспорт : матеріали ІІ Міжнар. конф. моодих вчених ЕМТ-2011 24-26 листопада, 2011 Україна, Львів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Льввська політехніка". – Львів : Вид-во Львівська політехніка, 2011. – 116с. – Текст на укр. та англ. мовами. – ISBN 978-617-607-156-3
 18. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №730. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – Львів : Нац. ун-ту "Львівська політехніка, 2012. – 139с.
 19. Сосков А. Г.   Полупроводниковые аппараты: коммутация, управление, защита : учеб. для студ. высших учеб. заведений, обучающихся по направлениям "Электромеханика" и "Электротехника" / А. Г. Сосков, И. А. Соскова. – К. : Каравелла, 2005. – 344с. – ISBN 966-801939-3
 20. Вісник Нац. ун-ту " Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №734. Електроніка. – Львів, 2012. – 195с.
 21. Магочій, Павло-Роберт   Історія України : [пер. з англ.] / П. Магочій. – К. : Критика, 2007. – 639с. – ISBN 966-7679-81-0
 22. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвід. наук.-техн. зб. Вип.34 / М-во освіти України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2008. – 178с. – Текст укр. та англ. мовами
 23. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвід. наук.-техн. зб. Вип.35 / М-во освіти України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2009. – 144с. – Текст укр. та англ. мовами
 24. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвід. наук.-техн. зб. Вип.36 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2010. – 152с. – Текст укр. та англ. мовами
 25. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвід. наук.-техн. зб. Вип.37.1 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2011. – 260с. – Текст укр. та англ. мовами
 26. Науковий вісник : зб. наук.-техн. праць УкрДЛТУ. Вип.12.6. Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – Львів, 2002. – 268c.
 27. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : зб. наук. праць. Вип.164, ч.3. – К., 2011. – 328с. – (Сер. "Лісівництво та декоративне садівництво")
 28. Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. Вип.9 / НЛТУ України, Лісівнича академія наук України. – Львів : НЛТУ України, 2011. – 256с. – ISBN 1991-606Х
 29. Плодоводство, семеноводство, интродукция древесных растений : материалы XV Междунар. науч. конф. 13-15 сентября 2012 г. / М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Сибирский гос. техн. ун-т". – Красноярск, 2012. – 132с.
 30. Вісник ХНАУ : зб. наук. праць. №9 / гл. ред. В.П.Туренко. – Харків, 2011. – 165с. – (Сер. "Фітопатологія та ентомологія")
 31. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №725. Проблеми економіки та управління. – Львів : Нац. ун-ту "Львівська політехніка, 2012. – 415с.
 32. Економіка і менеджмент : матеріали І Міжнар. конф. молодих вчених ЕМ-2010 25-27 листопада, 2010 Україна, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 268с. – Текст на укр. та англ. мовами. – ISBN 978-617-607-000-9
 33. Основи еономічної теорії : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / П. В. Круш, В. І. Депутат, С. О. Тульчинська, і. та. – К. : Каравела, 2008. – 448с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-65-2
 34. Стадницький Ю. І.   Розміщення продуктивних сил (теоретичні основи) : навч. посібник / Ю. І. Стадницький, А. Г. Загородній. – К. : Знання, 2008. – 351с. – ISBN 978-966-346-324-7
 35. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №720. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : Нац. ун-ту "Львівська політехніка, 2011. – 475с.
 36. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №727. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : Нац. ун-ту "Львівська політехніка, 2012. – 479с.
 37. Стасишен М. С.   Облік у банках : навч.-метод. посібник для студ. спец. "Облік і аудит" денної та заочної форм навч. / М. С. Стасишен, В. Г. Жила. – К. : Каравела, 2009. – 228с. – (Українська книга). – ISBN 978-966-96076-9-0
 38. Мостенська Т. Л.   Основи маркетингу : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Т. Л. Мостенська. – К. : Кондор, 2006. – 240с. – ISBN 966-8254-42-3
 39. Вовчак О. Д.   Інвестування : навч. посібник / О. Д. Вовчак. – Львів : Новий-Світ-2000, 2008. – 544с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-017-3
 40. Слав'юк Р. А.   Фінанси підприємств : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Р. А. Слав'юк. – Вид. 3-є, перероб. і доп. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 460с. – ISBN 966-8253-98-1
 41. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №735. Логістика. – Львів : Нац. ун-ту "Львівська політехніка, 2012. – 251с.
 42. Зелена книга малого бізнесу України / Д. В. Ляпін, В. І. Дубровський, О. М. Піщуліна, О. П. Продан. – К. : Ін-т властивості і свободи, 2012. – 124с. – ISBN 978-966-349-521-9
 43. Азаренкова Г. М.   Фінанси : практикум / Г. М. Азаренкова, І. І. Борисенко. – К. : Знання, 2008. – 279с. – ISBN 978-966-346-401-5
 44. Топчиев, А.Э. и др.   Одесская область : территориальная организация и структура хозяйства : концепция социально-экон. развития / А. Г. Топчиев, Н. П. Михайлова, А. Э. Молодецкий. – Одесса : Маяк, 1991. – 312с.
 45. Желібо Є. П.   Безпека життєдіяльності : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний. – 6-е вид. – К. : Каравела, 2009. – 344с. – ISBN 966-96076-0-4
 46. Вісник Нац. ун-ту " Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №729. Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – Львів, 2012. – 123с.
 47. Бабкіна, .Горбатенко В.П   Політологія : підручник / О. В. Бабкіна, Г. В. , О. М. Мироненко, і. та. – Вид. 2-ге, переоб., доп. – К. : Академія, 2003. – 528с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-097-3
 48. Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип.56 / Ін-т держави і права, НАН України. – К., 2012. – 680c. – ISBN 1563-3349
 49. Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип.57 / Ін-т держави і права, НАН України. – К., 2012. – 608c. – ISBN 1563-3349
 50. Старинський М. В.   Правове регулювання відносин у сфері випуску та обігу цінних паперів в Україні : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М. В. Старинський, Ж. В. Завальна. – Суми : Університетська книга, 2007. – 405с. – ISBN 978-966-680-323-1
 51. Науково-практичний коментар Закону України "Про охорону атмосферного повітря" / Г. І. Балюк, І. С. Гриценко, Т. Г. Ковальчук, і. та ; Нац. акад. правових наук України, Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т держави і права. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 328с. – ISBN 978-966-667-464-0
 52. Баб'як О. С.   Екологічне право України : навч. посібник для вищих навч. закладів / О. С. Баб'як, П. Д. Біленчук, Ю. О. Чирва ; Європ. ун-т упр., безпеки та інформ.-правових технологій, Ф-т охорони навколишнього середовища, Юрблагодійконсалтинг. – К. : Атіка, 2001. – 216с. – ISBN 966-7714-04-7
 53. Степанчук С. П.   Підвищення точності процесу розпилювання деревини на горизонтальних стрічкопилкових верстатах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.04 " Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних наук " / С. П. Степанчук ; ДЛТУ України. – Львів, 2012. – 20с.
 54. Степанчук С. П.   Підвищення точності процесу розпилювання деревини на горизонтальних стрічкопилкових верстатах : дис.... канд. техн. наук : 05.05.04 / С. П. Степанчук. – Львів, 2012. – 234с. + Диск
 55. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №724. Держава та армія. – Львів : Нац. ун-т "Льв-ка політех.-ка", 2012. – 263с.
 56. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №728. Архітектура. – Львів, 2012. – 275с.
 57. Шкаруба Л. М.   Російсько-український словник художніх термінів : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Л. М. Шкаруба, Л. С. Спанатій. – К. : Каравела, 2004. – 320с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-23-7
 58. Каленюк І. С.   Розвиток вищої освіти та економіка знань : моногр. / І. С. Каленюк, О. В. Куклін. – К. : Знання, 2012. – 343с. – (Сучасна наука). – ISBN 978-966-346-963-8
 59. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №723. Філософські науки. – Львів : нац.ун-ту"Львівська політехніка", 2012. – 143с.
 60. Радевич-Винницький Я.   Етикет і культура спілкування / Я. Радевич-Винницький. – Львів : СПОЛОМ, 2001. – 223с. – ISBN 966-7445-68-2
 61. Рябчук В. М.   Осіння пісня горобини... : оповідання / В. М. Рябчук. – Львів : СПОЛОМ, 2009. – 152с. – ISBN 978-966-665-567-0
 62. Шевчук Л. Т.   Батькова наука : поезія / Л. Т. Шевчук. – Львів : Ліга-Прес, 2010. – 56с. – ISBN 978-966-397-138-4
 63. Крук-Мазепинець, Ю.Р. (Юліан Редько)   Дурні діти (Хроніка наших днів) : [повість]; [статті, спогади про Український таємний університет у Львові (1920-25 рр.)] / Ю. Р. Крук-Мазепинець. – Львів : Друкарські куншти, 2012. – 224с.