Головна

Навігація

Січень

 1. Литвин І. І.   Інформатика: теоретичні основи і практикум : підручник для студ. вищих навч. закладів / І. І. Литвин, О. М. Конончук, Ю. Л. Дещинський. – Львів : Новий-Світ-2000, 2004. – 300с. – ISBN 966-7827-38-0
 2. Глинський Я. М.   Комп`ютер у кожний дім : самовчитель / Я. М. Глинський. – Львів, 2008. – 256с. – ISBN 978-966-2934-20-5
 3. Вакал Е. С.   Основы работы на персональном компьютере : курс лекций / Е. С. Вакал, А. С. Тригуб. – 3-е изд., стереотип. – К. : МАУП, 2004. – 128с. : ил. – ISBN 966-608-460-0
 4. Великий українсько-англіський словник : плнад 175000 слів та словосполучень / уклад. Попов Є.Ф., Балла М.І. – 5-те стереот. вид. – К. : Чумацький Шлях, 2007. – 704с. – ISBN 966-8272-20-Х
 5. Новий англо-український словник : понад 160000 слів та словосполучень / склав М.І.Балла. – 5-те стереот. вид. – К. : Чумацький Шлях, 2008. – 668с. – ISBN 966-8272-12-9
 6. Англійська мова для менеджерів : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. Ч.1 / [Мукан Н.В., Гаврилюк М.В., Ільчишин Н.М. та ін.]; М-во освіти та науки України, НУ "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту " Львівська політехніка ", 2007. – 319с. – ISBN 978-966-553-600-0
 7. Український орфографічний словник : понад 175000 слів / НАН України, Укр. мовно-інформаційний фонд, Ін-т мовознавства; [укл. В.В.Чумак та ін. ]. – Вид. 9-е, перероб. і доп. – К. : Довіра, 2009. – 1011с. – (Словники України). – ISBN 978-966-507-260-7
 8. Бондарчук К. С.   Українська мова : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / К. С. Бондарчук. – К. : Центр навч. літ., 2005. – 288с. – ISBN 966-364-109-6
 9. Грибіниченко Т. О.   Українська мова : збірник диктантів і вправ : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Т. О. Грибіниченко, Л. Г. Погиба, Н. Г. Шкуратяна. – К. : Центр навч. літ., 2007. – 336с. – ISBN 978-966-364-511-7
 10. Кацавець Г. М.   Мова ділових паперів : підручник для студ. вищих навч. закладів / Г. М. Кацавець, Л. М. Паламар. – К. : Алерта, 2004. – 320с. – ISBN 966-8533-01-1
 11. Мамрак А. В.   Українська ділова мова : комп`ютерна версія : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / А. В. Мамрак, О. І. Шаров. – К. : Центр навч. літ., 2004. – 232с. – ISBN 966-8365-42-9
 12. Плотницька І. М.   Ділова українська мова : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І. М. Плотницька. – 3-е вид. – К. : Центр учб. літ-ри, 2008. – 256с. – ISBN 978-966-364-553-7
 13. Шевчук С. В.   Українське ділове мовлення : навч.посібник / С. В. Шевчук. – Вид. 6-е, випр. і доп. – К. : Алерта, 2008. – 301с. – ISBN 978-966-8533-82-2
 14. Безпека життєдіяльності : навч. посібник / Ю. С. Скобло, В. Г. Цапко, Д. І. Мазоренко, Л. М. Тіщенко. – 4-е вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2006. – 397с. – ISBN 966-346-115-2
 15. Жильцов О. Б.   Вища математика з елементами інформаційних технологій : навч. посібник / О. Б. Жильцов, Г. М. Торбін. – 2-е вид., випр. – К. : МАУП, 2004. – 408с. – ISBN 966-608-476-7
 16. Бех О. В.   Математичне програмування : навч.посібник для студ.вищих навч. закладів / О. В. Бех, Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 200с. – ISBN 978-966-2025-05-5
 17. Ващенко В.   Геодезичні прилади та приладдя : [навч. посібник] / В. Ващенко, В. Літинський, С. Перій ; М-во освіти і науки України, НУ "Львівська політехніка", Ін-т геодезії. – [2-е вид.]. – Львів : Євросвіт, 2006. – 208с. : іл. – ISBN 966-7343-93-6
 18. Гупало О. П.   Органічна хімія : підручник / О. П. Гупало, О. П. Тушницький. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2010. – 431с. – ISBN 978-966-346-414-5
 19. Корсак К. В.   Основи сучасної екології : навч. посібник / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік. – 5-е вид., стереот. – К. : МАУП, 2006. – 340с. : іл. – ISBN 966-608-633-6
 20. Соціологія. Структурно-логічні схеми : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / [авт.-упоряд. Магазинщикова І.П., Мельникова Н.В., Лободинська О.М.]. – Вид. 3-е, стереотип. – Львів, 2010. – 112с. – ISBN 5-7763-1376-9
 21. Товстуха Є. С.   Золоті рецепти української народної медицини / Є. С. Товстуха. – К. : КМ Publishing, 2010. – 552с. : іл. – ISBN 978-966-424-228-5
 22. Попович В. В.   Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство : слов.-довід. / В. В. Попович, В. В. Попович. – Львів : Світ, 2010. – 304с. : іл. – ISBN 978-966-603-649-3
 23. Попельницька О. О.   Сто великих міфів і легенд України / О. О. Попельницька, М. В. Оксенич. – К. : Арій, 2009. – 400с. : іл. – ISBN 978-966-498-053-8
 24. Сто великих загадок історії України / [О.О.Попельницька, В.В.Петренко, М.В.Оксенич, О.Є.Льовіна]. – К. : Арій, 2010. – 464с. : іл. – ISBN 978-966-8959-90-5
 25. Бойко О. Д.   Історія України : навч. посібник / О. Д. Бойко. – 3-є вид., випр. і доп. – К. : Академвидав, 2006. – 688с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-28-3
 26. Короткий тлумачний словник-довідник понять і термінів лісівництва / М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [укладач. : Р.В.Вінтонів, О.Є.Гриджук]. – Львів : НЛТУ України, 2009. – 87с.
 27. Шегельман И. Р.   Бизнес-словарь лесной промышленности / И. Р. Шегельман. – СПб. : ПРОФИ-ИНФОРМ, 2005. – 512с. – ISBN 5-98471-039-0
 28. Кластерний підхід і кластерний аналіз у лісовому секторі : [конспект лекцій] / О. А. Кійко, М. М. Якуба, І. Г. Войтович, О. Р. Прокопович ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2010. – 260с. – ISBN 978-966-2988-24-6
 29. Уголев Б. Н.   Древесиноведение и лесное товароведение : учебник для студ. образовательных учреждений среднего проф. образования по спец. "Технология лесозаготовок", "Технология деревообработки", "Технология переработки древесины", "Лесное и лесопарковое хо / Б. Н. Уголев. – 3-е изд., стереот. – М. : Академия, 2010. – 272с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-7695-5828-3
 30. Бакай Б. Я.   Обгрунтування параметрів піднімально -транспортувальної машини і режимів її функціонування на лісових складах з малим вантажообігом : дис....канд. техн. наук :05.05.04 / Б. Я. Бакай. – Львів, 2010. – 187с. + Додатки 196с., окр. вид. Диск
 31. Бакай Б. Я.   Обгрунтування параметрів піднімально- транспортувальної машини і режимів її функціонування на лісових складах з малим вантажообігом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец.05.05.04 " Машини для земляних , дорожніх і лісотехнічних робіт / Б. Я. Бакай ; НЛТУ України. – Львів, 2010. – 20с.
 32. Кулішов В. В.   Мікроекономіка: Основи теорії і практики : навч. посібник / В. В. Кулішов. – 2-е вид., стереотип. – Львів : Магнолія плюс, 2005. – 331с. – ISBN 966-8340-17-5
 33. Башнянин Г. І.   Макроекономічна теорія : навч. посібник / Г. І. Башнянин, Л. С. Томашик, А. Р. Середа. – 2-е вид.,стереотип. – Львів : Новий-Світ-2000, 2009. – 552с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-69-0
 34. Лісовицький В. М.   Історія економічних вчень : навч. посібник для студ. вищих навч.закладів / В. М. Лісовицький. – К. : Центр навч. літ., 2004. – 220с. – ISBN 966-8253-93-0
 35. Мочерний С. В.   Історія економічних вчень. ( Сучасна економічна думка ) : навч. посібник / С. В. Мочерний, М. В. Довбенко. – Львів : Новий-Світ-2000, 2008. – 480с. – ISBN 966-7827-61-5
 36. Михасюк І. Р.   Державне регулювання економіки : підручник / І. Р. Михасюк, Л. А. Швайка. – Львів : Магнолія2006, 2008. – 220с. – ISBN 966-8340-51-5
 37. Кучеренко В. Р.   Основи економічної кон`юнктури : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов. – К. : Центр навч. літ-ри, 2004. – 224с. – ISBN 966-8365-41-0
 38. Яцура В. В.   Менеджмент : навч.посібник / В. В. Яцура, О. П. Жук. – Львів : Вид. центр ЛНУ, 2008. – 444с. – ISBN 978-966-613-556-1
 39. Бондаренко Н. О.   Аудит суб`єктів підприємницької діяльності : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів, які навч. за освітньо-професійною програмою бакалавра зі спец. " Облік і аудит " / Н. О. Бондаренко, В. Д. Понікаров, С. М. Попова ; М-во освіти і науки України, Харків. ін-т управління. – К. : Центр навч. літ-ри, 2004. – 300с. – ISBN 966-8365-58-5
 40. Пащенко І. Н.   Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І. Н. Пащенко. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 260с. – ISBN 966-8340-78-7
 41. Чернявський О. П.   Організація і методика податкових перевірок : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О. П. Чернявський, В. П. Хомутенко, В. В. Немченко ; М-во освіти і науки України, Одеський держ. екон. ун-т. – К. : Центр навч. літ-ри, 2004. – 288с. – ISBN 966-8568-08-7
 42. Оподаткування підприємств : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / [С.В.Климчук, З.Р.Джеппарова, В.І.Зубкова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Кримський ін-т бізнесу. – К. : Центр навч. літ-ри, 2004. – 192с. – ISBN 966-8365-67-4
 43. Опарін В. М.   Фінанси: (загальна теорія) : навч. посібник / В. М. Опарін. – Друге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2002. – 240с. – ISBN 966-574-285-Х
 44. Майорова Т. В.   Інвестиційна діяльність : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Т. В. Майорова. – 3-є вид., перероб. та доп. – К. : Центр навч. літ-ри, 2004. – 376с. – ISBN 966-8253-35-3
 45. Данилюк М. О.   Фінансовий менеджмент : навч. посібник для студ. вищих навч.закладів / М. О. Данилюк, В. І. Савич. – К. : Центр навч. літ-ри, 2004. – 204с. – ISBN 966-8365-51-8
 46. Романенко Л. Ф.   Банківський маркетинг : підручник для студ. вищих навч. закладів / Л. Ф. Романенко. – К. : Центр навч. літ., 2004. – 344с. – ISBN 966-8365-56-9
 47. Дорошук Г. А.   Антикризове управління підприємством : теорія та практика : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів екон. і менедж. спец. / Г. А. Дорошук, Н. М. Дащенко. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 332с. – ISBN 978-966-418-11303
 48. Практикум для студентів спеціальності 6.050200 " Менеджмент організацій " з дисципліни " Міжнародні економічні відносини ". Ч.1 / І. І. Дідович, М. Е. Матвеєв, Е. А. Кульчицька, О. В. Чопик ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів, 2006. – 69с.
 49. Нікітіна М. Г.   Світове господарство і міжнародні економічні відносини : просторові аспекти розвитку : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М. Г. Нікітіна. – К. : Центр навч. літ., 2004. – 192с. – ISBN 966-8253-39-7
 50. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : національна доповідь / НАН України, Секція суспіл. і гуманіт. наук; [за ред. В.М.Гейця]. – К. : НВЦ НБУВ, 2009. – 687с. – ISBN 978-966-02-5465-7
 51. Статистичний щорічник України за 2008 рік / Держ. комітет статистики України. – К. : Держ. п-во "Інформаційно-аналітичне агенство", 2009. – 566с. – ISBN 978-966-2142-89-1
 52. Кудряшов В. П.   Фінанси : навч. посібник / В. П. Кудряшов. – Херсон : Олді-плюс, 2006. – 352с. – ISBN 966-7914-44-7
 53. Економіка землекористування : навч.-метод. посібник для виконання курс. проекту : спец.-8.000010. Економіка довкілля та природних ресурсів / І. П. Соловій, О. Т. Іванишин, М. Є. Матвеєв, В. О. Мандрик. – Львів, 2007. – 77с.
 54. Матвеєв М. Е.   Регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник / М. Е. Матвеєв, І. І. Дідович. – К. : Вид. дім " Професіонал ", 2008. – 192с. – ISBN 978-966-370-106-6
 55. Рябоконь А. А.   Справочник лекарственных растений / А. А. Рябоконь. – Харьков : Книжный Клуб " Клуб семейного досуга ", 2007. – 351с. – ISBN 978-966-343-078-2
 56. Бибик С. П.   Ділові документи та правові папери / С. П. Бибик, Г. М. Сюта. – Харків : Фоліо, 2009. – 494с. – (Б-ка держ. мови). – ISBN 978-966-03-4030-5
 57. Боровський В. Н.   Діловодство в банківських установах : навч. посібник для студ. вищих навч.закладів / В. Н. Боровський, В. П. Прадун, Р. В. Друзін ; М-во освіти і науки України, Таврійський нац. ун-т. – К. : Центр навч. літ., 2006. – 224с. – ISBN 966-364-316-1
 58. Халмурадов Б. Д.   Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Б. Д. Халмурадов. – К. : Центр навч. літ-ри, 2006. – 138с. – ISBN 966-364-337-4
 59. Шимкевич Ю. Б.   Справочник по лесопилению / Ю. Б. Шимкевич. – Изд. 5-е. – СПб. : ПРОФИКС, 2008. – 200с. – ISBN 978-5-903039-39-5
 60. Глинський Я. М.   Практикум з інформатики : навч. посібник / Я. М. Глинський. – 3-є доп. вид. – Львів : Деол, 2000. – 224с. – ISBN 966-7449-03-3
 61. Глинський Я. М.   Бейсик. Від QBASIC до VISUAL BASIC. NET : навч. посібник / Я. М. Глинський, В. Є. Анохін, В. А. Ряжська. – 5-е вид., доп. – Львів, 2005. – 192с. – ISBN 966-2934-03-0
 62. Дерлеменко Є. А.   Парки України : фотоальбом / Є. А. Дерлеменко. – К. : Балтія-Друк, 2008. – 272с. : іл. – ISBN 966-8137-50-7
 63. Клифтон-Могг К.   Интерьер в белых тонах: создание комнат своей мечты : [пер. с англ.] / К. Клифтон-Могг. – М. : АРТ-РОДНИК, 2006. – 143с. : ил. – ISBN 978-5-9794-0031-0
 64. Конрен С.   Стильный дом / С. Конрен, К. Соррел ; [пер. с англ.]. – М. : АРТ-РОДНИК, 2006. – 144с. : ил. – ISBN 978-5-9794-0092-1
 65. Уилсон Д.   Экологичный дом: стили, вдохновленные природой : [пер. с англ.] / Д. Уилсон. – М. : АРТ-РОДНИК, 2008. – 143с. : ил. – ISBN 978-5-9794-0229-1
 66. Черній А. М.   Релігієзнавство : посібник / А. М. Черній. – К. : Академвидав, 2003. – 351с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-02-Х
 67. Етика : навч. посібник / М-во освіти і науки України; за ред. В.О.Лозового. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 224с. – ISBN 966-667-141-7
 68. Етика : навч. посібник / [В.О.Лозовой, М.І.Панов, О.А.Стасевська та ін.] ; М-во освіти і науки України. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 221с. – ISBN 966-667-141-7
 69. Естетика : навч. посібник / [М.П.Колесніков, О.В.Колеснікова, В.О.Лозовой та ін.]; М-во освіти і науки України. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 205с. – ISBN 966-667-074-7
 70. Маєр С.   Друге життя Брі Таннер : [повість] / С. Маєр ; [пер. з англ. Наталі Тисовської]. – К. : КМ Publishing, 2010. – 208с. – ISBN 978-617-538-037
 71. Маєр С.   Затемнення : [роман] / С. Маєр ; [пер. з англ. О.Риди]. – К. : КМ Publishing, 2009. – 480с. – (Сутінкова сага). – ISBN 978-966-424-227-8
 72. Маєр С.   Молодий місяць : [роман] / С. Маєр ; [пер. з англ. Уляни Григораш]. – К. : КМ Publishing, 2009. – 416с. – (Сутінкова сага). – ISBN 978-966-424-219-3
 73. Маєр С.   Сутінки : [роман] / С. Маєр ; [пер. з англ. Ольги Федорченко]. – К. : КМ Publishing, 2010. – 384с. – (Сутінкова сага). – ISBN 978-617-538-006-2
 74. Вишневський Я. Л.   Самотність у Мережі : роман / Я. Л. Вишневський ; [пер. з пол.Ольга Кравець]. – К. : Махаон-Україна, 2010. – 352с. – ISBN 978-617-526-280-1
 75. Вишневський Я. Л.   Аритмія почуттів / Я. Л. Вишневський, Д. Веллман ; [пер. з пол. Тетяна Чужа]. – К. : Махаон-Україна, 2010. – 224с. – ISBN 978-617-526-267-2
 76. Краєвський М.   Еринії : роман / М. Краєвський ; пер. з пол. Божени Антоняк. – Львів : Урбіно, 2010. – 240с. – (Кримінал). – ISBN 978-966-2486-01-8
 77. Краєвський М.   Привиди в місті Бреслау : роман / М. Краєвський ; пер. з пол. Божени Антоняк. – Львів : Урбіно, 2010. – 272с. – (Кримінал). – ISBN 978-966-2486-00-1
 78. Леві М.   Усе, що не було сказано : роман / М. Леві ; [пер. з фр. В.Шовкун]. – К. : Махаон-Україна, 2009. – 368с. – ISBN 978-966-605-950-8
 79. Донцова Д. А.   Рваные валенки мадам Помпадур : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2010. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-44667-4
 80. Донцова Д. А.   Агент 013 : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2010. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-41931-9
 81. Донцова Д. А.   Дед Снегур и Морозочка : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2009. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-38524-9
 82. Донцова Д. А.   Лебединое озеро Ихтиандра : роман / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2010. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-44023-8
 83. Донцова Д. А.   Метро до Африки : роман. Фанера Милосская: главы из нового романа. Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой: советы / Д. А. Донцова. – М. : Эксмо, 2007. – 384с. – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-24939-8
 84. Лемко І.   Кохання і смерть (Львів, 1594 р.) / І. Лемко. – Львів : Апріорі, 2009. – 128с. : іл. – ISBN 978-966-2154-10-8
 85.  Легенди Карпат / [ред.-уклад. Олена Волосевич]. – Львів : Апріорі, 2010. – 144с. : іл. – ISBN 966-8256-65-4