Головна

Навігація

Березень 2013

 

 1. Дяк Т. П.   English for Specialists in Forestry = Англійська мова професійного спілкування : для студ. бакалаврату напряму "Лісове і садово-паркове господарство" / Т. П. Дяк, І. М. Мосій. – Львів : НЛТУ України, 2012. – 298c.
 2. Борейко В. Е.   Контрабанда диких животных, растений и их дериватов в Украине : аналит. обзор по материалов независимого расследования / В. Е. Борейко. – К. : Логос, 2012. – 43с. – (Охрана дикой природы ; Вып. 65). – ISBN 978-966-171-539-3
 3. Экотаж-2: руководство по радикальной природоохране / Киевский эколого-культ. центр; сост. Д.Формэн, Б.Хэйвуд, предисл. Э.Эбби. – 2-е доп. и адапт. изд. на рус. яз. – К. : Логос, 2012. – 160с. – (Охрана дикой природы). – ISBN 978-966-171-619-2
 4. Борейко В. Е.   Философы зоозащиты и природоохраны / В. Е. Борейко. – К. : Логос, 2012. – 179с. – (Охрана дикой природы ; Вып. 64). – ISBN 978-966-171-582-9
 5. Клименко В. І.   Сучасні інформаційні технології для екологічної безпеки грунтів : моногр. / В. І. Клименко. – К. : Азимут-Україна, 2012. – 120с. – ISBN 978-966-1541-42-8
 6. Кондратюк В. О.   "Життя прожити ..." / В. О. Кондратюк. – Львів : Компакт-ЛВ, 2008. – 316с. : 16 л. іл. – ISBN 978-966-8771-16-3
 7. Кондратюк В. О.   Державотворення в Україні по обидві сторони збруча (ІХ-початок ХХст.): історико-правові аспекти : моногр. / В. О. Кондратюк, С. В. Кондратюк, О. В. Кондратюк. – Львів : ЛьвДУВС, 2012. – 564с. – ISBN 978-966-970-440-5
 8. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : зб. наук. праць. Вип.171, ч.1. – К., 2012. – 300с. – (Сер. "Лісівництво та декоративне садівництво")
 9. Дейнека А. М.   Ліси Львівщини : [фотоальбом] / А. М. Дейнека, І. М. Дума. – Львів : Камула, 2012. – 208с. : іл. – ISBN 978-966-433-077-7
 10. Данчук О. Т.   Методичні вказівки для лабораторних та самостійної роботи з дисципліни "Лісова селекція з основами генетики" напряму підготовки 6.090103 "Лісове та садово-паркове господарство". Ч.1. Генетика / О. Т. Данчук. – Львів : НЛТУ України, 2012. – 57с.
 11. Уфимцева Н. М.   Рост кедра сибирского на постоянных лесосеменных участках, формируемых в лесных культурах Северосаянского лесосеменного района Красноярского края : моногр. / Н. М. Уфимцева, Р. Н. Матвеева, О. Ф. Буторова ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО СибГТУ. – Красноярск, 2012. – 169с. – ISBN 978-5-58173-0552-4
 12. Стойко С. М.   Сторіччя створення пралісових резерватів в Українських Карпатах = Centenary of Establishment of the Primeval Forest Reserves in the Ukrainian Carpathians / С. М. Стойко, В. О. Копач. – [Вид. 2-е перероб.]. – Львів : Ліга-Прес, 2012. – 60с. : іл. – ISBN 978-966-397-163-2
 13. Геник О. В.   Теорія організації : програма курсу, метод. вказівки та завдання для викон. контрольної роботи для студ. спец. "Менеджмент організацій" заочної форми навч. / О. В. Геник, І. Г. Гурняк. – Львів : НЛТУ України, 2012. – 46с.
 14. Шостак В. В.   Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальних дисциплін "Конструкції та розрахунки деревообробних верстатів" напрям 6.050502-Інженерна механіка спеціалізації-Обладнання та інструменти деревообробної промисловості та "Різання деревини : конструкції та експлуатація деревообробного обладнання" напрям 6.050202-Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / В. В. Шостак, Я. І. Савчук, Р. В. Павлюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 62с.
 15. Екологічна культура фахівця як чинник сталого розвитку : навч. посібник / В. Т. Андрушко, Н. М. Дуда, О. Є. Гриджук та ін. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України. – Львів : Афіша, 2012. – 416с. – ISBN 978-966-325-182-0