Головна

Навігація

Квітень 2013

 

 1. Бичківський Р. В.   Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація : підручник для вищих навч. закладів / Р. В. Бичківський, П. Г. Столярчук, П. Р. Гамула ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2002. – 560с. – ISBN 996-553-122-0
 2. Бичківський Р. В.   Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація : підручник для вищих навч. закладів / Р. В. Бичківський, П. Г. Столярчук, П.Р. Гамула; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2004. – 560с. – ISBN 966-553-323-1
 3. Академік міжнародної академії інформатизації та Лісівничої академії наук України Швиденко Анатолій Зіновійович до 75-річчя з Дня народження: основні біографічні дані та бібліографічний покажчик наукових праць / Нац. ун-т біоресурсів і приподокористування України; [уклад. П.І.Лакида, Р.Д.Василишин]. – Корсунь-Шевченківський : ФОП Майданченко І.С., 2012. – 168с. : іл. – ISBN 978-966-8302-51-0
 4. Матвеєва М. П.   Економіко-екологічні засади сталого розвитку сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 " Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища " / М. П. Матвеєва ; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 20с.
 5. Матвеєва М. П.   Економіко-екологічні засади сталого розвитку сільськогосподарських підприємств : дис.... канд. екон. наук : 08.00.06 / М. П. Матвеєва. – Львів, 2012. – 261с. + Диск
 6. Зінченко Т. Є.   Економіко-інституціональні засади використання земельних ресурсів міських агломерацій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук спец. 08.00.06 " Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища " / Т. Є. Зінченко ; Одеська держ. акад. будівництва та архітектури. – Львів, 2013. – 35с.
 7. Зінченко Т. Є.   Економіко-інституціональні засади використання земельних ресурсів міських агломерацій : дис.... докт. екон. наук : 08.00.06 / Т. Є. Зінченко. – Одеса, 2013. – 399с. + Диск
 8. Теріофауна заповідних територій та збереження ссавців : матеріали ХІХ Теріологічної школи-семінару: інформ. бюлетень / Укр. теріолог. т-ва НАН України; [упоряд. І.Загороднюк та З.Селюніна]. – Гола Пристань : Укр. теріологічне т-во, 2012. – 76с. – (Novitates Theriologicae ; Pars 8). – ISBN 978-966-1510-81-3
 9. Кузик А. Д.   Еколого-лісівничі основи пожежної безпеки в лісових насадженнях Малого Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. сільськогосп. наук / А. Д. Кузик ; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 40с.
 10. Кузик А. Д.   Еколого-лісівничі основи пожежної безпеки в лісових насадженнях Малого Полісся : дис.... докт. сільськогосп. наук / А. Д. Кузик. – Львів, 2012. – 381с. + Диск. – Додатки 123 с. окр. вид.
 11. Важкі метали: надходження в грунти, транслокація у рослинах та екологічна небезпека / В. М. Гришко, Д. В. Сищиков, О. М. Піскова та ін. – Донецьк : Донбас, 2012. – 303с. : іл. – ISBN 978-617-638-153-2
 12. Контрольні завдання з курсу "Вища і прикладна математика" для студентів економічних спеціальностей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України; [уклад. Гнідець Б.М., Онишкевич В.М., Солтис І.Ф., Турчин О.Ю.]. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 56с.
 13. Олійник В. В.   " Нові d " - металокомплекси на основі ненасичених фосфорорганічних сполук як антиоксиданти і інгібітори в біохімічних процесах : звіт про НДР (заключ.) : ДБ 08. 25 - 23 - 10 / В. В. Олійник ; М - во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України; авт. : М.Ф.Федина, Г.В.Нощенко, Н.Ф.Салівон, Т.П.Ленківська. – Львів, 2012. – 99с. – № ДР 0110 U 001509. - № обл. 0213 U 001666
 14. Гут Р. Т.   Проект Ф41.4/049 " Вивчення молекулярних взаємодій у системі сосна звичайна ( Pinus sylvestris L.) - фітопатогенні бактерії " : звіт про НДР (заключ.) : ГД № 08.09-07-12 / Р. Т. Гут ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України ; викон. : В.А.Ковальова, Ю.М.Юсипович, Н.І.Груник, Ю.І.Шаловило. – Львів, 2012. – 30с. – № ДР 0112 U 003465. - Обл. № 0212 U 008330
 15. Екологізація суспільства: соціальна роль та моделювання : моногр. / Е. П. Семенюк, Т. В. Олянишен, В. М. Сеньківський та ін. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2012. – 460с. – ISBN 978-966-322-379-7
 16. Проліски за колючим дротом. Спогади колишніх малолітніх в'язнів фашизму = Подснежники за колючей проволокой. Воспоминания бывших малолетних узников фашизма / авт.-упоряд. О.К.Васюков, М.Є.Петренко, С.Р.Подольський. – Львів : Вид. дім "Цивілізація", 2004. – 240с. – ISBN 966-7719-01-4
 17. Ветеранський вісник. №5(10) / Львівське об. та міське від-ня Всеукр. об'єднання ветеранів. – Львів, 2012. – 75с.
 18. Яскраві сторінки героїчної та трагічної історії України (забуті або замовчувані) : [зб. іст. матеріалів є додатком до Ветеранського вісника №9] / Всеукр. обєднання ветеранів, Львівське обл. від-ня; [уклад. С.Трохимчук]. – Львів, 2011. – 96с.
 19. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : зб. наук. праць. Вип.171, ч.2. – К., 2012. – 264с. – (Сер. "Лісівництво та декоративне садівництво")
 20. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : зб. наук. праць. Вип.171, ч.3. – К., 2012. – 340с. – (Сер. "Лісівництво та декоративне садівництво")
 21. Гожан М. Я.   Особливості розмноження декоративних таксонів роду PICEA A. DIETR : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. сільськогосп. наук : спец.06.03.01 " Лісові культури та фітомеліорація " / М. Я. Гожан ; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 20c.
 22. Гожан М. Я.   Особливості розмноження декоративних таксонів роду PICEA A. DIETR. : дис.... канд. сільськогосп.наук : 06.03.01 / М. Я. Гожан. – Львів, 2012. – 223с. + Диск
 23. Делеган І. І.   Лісівничо-екологічні особливості росту географічних культур бука лісового в умовах Львівського Розточчя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. сільськогосп. наук : спец. 06.03.01 " Лісові культури та фітомеліорація " / І. І. Делеган ; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 20с.
 24. Делеган І. І.   Лісівничо-екологічні особливості росту географічних культур бука лісового в умовах Львівського Розточчя : дис.... канд. сільськогосп. наук : 06.03.01 / І. І. Делеган. – Львів, 2013. – 317с. + Диск
 25. Лісівництво : термінолог. словник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України; уклад. В.Д.Бондаренко, С.М.Землинський, Л.І.Копій, Г.Т.Криницький, В.В.Лавний, В.Г.Мазепа. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 84с.
 26. Копій Л. І.   Розробка основних принципів та технологій відтворення лісової рослинності на існуючих грунтосумішах Яворівського сірчаного кар`єру : звіт про НДР: ГД 08.07-17-12 / Л. І. Копій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України; викон.: О.І.Копій, М.М.Паславський, У.М.Тарас, М.В.Руда, Е.Р.Семенюк, М.Л.Копій, О.Й.Нагреба, В.Г.Устінов, М.Я.Падура. – Львів, 2012. – 95с. – № ДР 0112 V 008142. - Інв.№ 0213 V 000704
 27. Мелещук О. О.   Особливості природного відновлення та формування корінних деревостанів у суборах Західного Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. сільськогосп. наук: спец. 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / О. О. Мелещук ; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 19с.
 28. Мелещук О. О.   Особливості природного відновлення та формування корінних деревостанів у суборах Західного Полісся : дис.... канд. сільськогосп. наук : 06.03.03 / О. О. Мелещук. – Львів, 2012. – 228с. + Диск
 29. Мацях І. П.   Фітопатогени ялини та ялиці ювенільного віку в умовах Бескид : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біолог. наук : спец. 06.03.03 " Лісознавство і лісівництво " / І. П. Мацях ; НЛТУ Укаїни. – Львів, 2013. – 17с.
 30. Мацях І. П.   Фітопатогени ялини та ялиці ювенільного віку в умовах Бескид : дис....канд. біолог. наук : 06.03.03 / І. П. Мацях. – Львів, 2013. – 210с. + Диск
 31. Миклуш С. І.   Динаміка вкритих лісовою рослинністю ділянок Українських Карпат за матеріалами дистанційного зондування Землі : звіт про НДР (заключ.) : ДБ 08.08-11-10 / С. І. Миклуш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України; авт.: О.Г.Часковський, М.М.Король, С.А.Гаврилюк, Р.Р.Вицега, В.В.Костишин, Н.І.Часковська, Ю.С.Миклуш, І.І.Гронь. – Львів, 2012. – 108с. – № ДР 0110U001508. - Обл. № 0212 U 009012
 32. Часковський О. Г.   Ф 39.5/001 Моніторинг закинутих земель за даними різночасових та різнопланових даних дистанційного зондування Землі : звіт про НДР (заключ.): ГД 08.08-08-12 / О. Г. Часковський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України ; авт.: С.А.Гаврилюк, В.В.Костишин, І.І.Гронь. – Львів, 2012. – 56с. – № ДР 0112 U 003552.- Обл. № 0212 V 005843
 33. Кійко О. А.   Розвиток лісових кластерів і заходи реалізації спільного для шести регіонів стратегічного плану дій щодо регіональних інтелектуальних інновацій : звіт про НДР (заключ.) : шифр Д 08.19-01-10 / О. А. Кійко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України; авт. : М.М.Якуба, І.Г.Войтович, І.П.Соловій, Л.Д.Загвойська, І.І.Гронь. – Львів, 2012. – 211с. – № ДР 0110 U004608. - № обл. 0212 U 006963
 34. Мороз В. П.   Екологізація податкової системи в лісовому господарстві України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / В. П. Мороз. – Львів, 2012. – 234с. + Диск
 35. Мороз В. П.   Екологізація податкової системи в лісовому господарстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 " Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища " / В. П. Мороз ; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 20с.
 36. Мазепа В. Г.   Інвентаризація зелених насаджень на території Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут : звіт про НДР (заключ.): ГД 08.09-16-12 / В. Г. Мазепа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України ; викон. : О.Б.Михайлів, І.Ф.Шишканинець. – Львів, 2013. – 32с. – № ДР 0113 V001509.- Обл. № 0213 V 001872
 37. Вінтонів І. С.   Дослідження щільності деревини : звіт про НДР: ГД № 08.10-10-12 / І. С. Вінтонів ; М-во освіти і науки, молоді та спорту, НЛТУ України ; викон.: І.М.Сопушинський, М.Я.Кірик, М.П.Сопушинська, Р.В.Вінтонів, І.І.Гронь. – Львів, 2012. – 83с. – № ДР 0112 V 005582.- Обл. № 0213 V 000705
 38. Крамарець В. О.   Попередні лісівничі дослідження заповідної зони НПП " Сколівські Бескиди " : звіт про НДР (заключ.) : ГД 08.09-22-10 / В. О. Крамарець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України ; авт. : М.М.Король, О.Г.Часковський, І.П.Мацях, Є.Л.Крамарець, В.В.Лепех, І.І.Гронь. – Львів, 2010. – 56с. – №ДР 0111 U 004823. - № обл. 0212 U 008105
 39. Сакаль О. В.   Ефективне управління землями лісогосподарського призначення : моногр. / О. В. Сакаль. – К., 2012. – 176с. – ISBN 978-966-02-6652-0
 40. Кульчицька Е. А.   Еколого-економічні засади рекреаційно-туристичної діяльності на території лісового фонду : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Е. А. Кульчицька. – Львів, 2012. – 284 с. + Диск
 41. Кульчицька Е. А.   Еколого-економічні засади рекреаційно-туристичної діяльності на території лісового фонду : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 " Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища " / Е. А. Кульчицька ; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 20с.
 42. Костишин О. О.   Еколого-економічні засади раціонального землекористування в регіональних господарських системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.06 " Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища " / О. О. Костишин ; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 20с.
 43. Костишин О. О.   Еколого-економічні засади раціонального землекористування в регіональних господарських системах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / О. О. Костишин. – Львів, 2012. – 206с. + Диск
 44. Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип.58 / Ін-т держави і права, НАН України. – К., 2012. – 728c. – ISBN 1563-3349
 45. Деревообработка: технологии, оборудование, менеджмент ХХІ века : труды VII междунар. евразийского сипозиума 23-24 мая 2012 г.: в рамках V Евро-Азиатского лесопром. форума / М-во образования и науки РФ, УГЛТУ, УЛТ; отв. ред. В.Г.Новоселов. – Екатеренбург, 2012. – 338с. – ISBN 978-5-94984-410-6
 46. Соколовський Я. І.   Математичне і програмне забезпечення автоматизації розрахунку багатофазних термодинамічних систем : звіт про НДР (заключ.) : завдання ДБ 08.21-14-10 / Я. І. Соколовський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України; авт. : М.В.Дендюк, В.С.Гопка, І.М.Крошний. О.Л.Сторожук, М.Ф.Сало, Р.В.Івасюк, О.В.Петрянич, І.Б.Борецька, В.М.Шиманський, О.В.Мокрицька, М.С.Варениця, Л.О.Флуд, О.П.Сикала, І.Д.Капран. – Львів, 2012. – 135с. – № ДР 0110 U 000657. - Обл. № 0212 U009011
 47. Теорія теплової обробки деревини : моногр. / П. В. Білей, Є. П. Кунинець, І. А. Соколовський та ін. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України. – Львів : ЗУКЦ, 2012. – 200с. – ISBN 978-617-655-021-1
 48. Тепломасообмінні процеси деревообробки : підручник / П. В. Білей, І. В. Петришак, І. А. Соколовський, Л. Я. Сорока. – Львів : ЗУКЦ, 2013. – 376с. – ISBN 978-617-655-050-1
 49. Максимів В. М.   Розроблення еколого-енергоощадного опорядження деревини у виробництві меблів та столярних виробів : звіт про НДР (заключ.) : ДБ 08.24-09-11 / В. М. Максимів ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України ; викон. : Л.А.Яремчук, Л.В.Хмарик, І.О.Кійко, А.М.Сомар, А.М.Комбаров, М.В.Іващук, М.В.Шандра, М.М.Петрів, І.І.Гронь. – Львів, 2012. – 115с. – № ДР 0111 U 002655. - № обл. 0212 U009010
 50. Озарків І. М.   Створення системи використання сонячної енергії для гарячого водопостачання та збереження тепла в житлових приміщеннях та спорудах : звіт про НДР (заключ.): ДБ 08.24-13-10 / І. М. Озарків ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України ; викон. : Й.С.Мисак, В.Я.Озарків, О.І.Озарків, В.С.Козар, М.І.Данчук, І.І.Гронь. – Львів, 2012. – 292с. – № ДР 0110 U 000580.- Обл.№ 0213 V 001665
 51. Кучерявий В. П.   Урбанізаційні процеси в гірських ландшафтах і попередження їх негативних наслідків : звіт про НДР (заключ.): М/340-2012: 08.11-12-12 / В. П. Кучерявий ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України ; авт. : З.Ю.Шеремета, Л.В.Пархуць, С,М.Мельничук, Х.Л.Пархуць, М.М.Фітак, А.Я.Няйко, Р.І.Мисяк, І.І.Гронь. – Львів, 2012. – 105с. – № ДР 0112U 006308.- Обл. № 0213 U 001664
 52. Добрянський І. М.   Курс лекцій з дисципліни "Архітектура будівель і споруд" для студентів спеціальності 6.092100 "Промислове і цивільне будівництво" / І. М. Добрянський, С. С. Мергель. – Львів, 2009. – 106с.
 53. Вища школа як соціальний інститут і механізм соціалізації молоді : моногр. / М. І. Михальченко, Т. В. Андрущенко, В. Ф. Баранівський, О. І. Бульвінська ; НАПН України, Ін-т вищої освіти. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 320с. – ISBN 978-966-644-226-3
 54. Гайдук В. Г.   Небесне і земне : лірика / В. Г. Гайдук. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 156с. – ISBN 978-617-607-183-9