Головна

Навігація

Лютий

 1. Глушик М. М.   Дослідження операцій : навч. посібник / М. М. Глушик, Н. М. Телесницька. – Львів : Новий-Світ-2000, 2009. – 368с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-075-4
 2. Кравець М. С.   Культурологія : підручник / М. С. Кравець. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 320с. – ISBN 966-418-015-7
 3. Івасюк Ю. Б.   Економічна соціологія : конспект лекцій: навч. посібник / Ю. Б. Івасюк. – Львів : Новий-Світ-2000, 2009. – 116с. – ISBN 966-7827-92-5
 4. Макеев В. В.   Модифицирование древесных вкладышей термоконтрастным воздействием в смазочной среде для создания бескомпенсаторных подшипников скольжения : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук : спец.05.21.05 " Древесиноведение, технология и оборудование деревообработки " / В. В. Макеев ; Белорус. гос. технолог. ун-т. – Минск, 2010. – 21с.
 5. Олійник М. П.   Історія України : навч. посібник для студ. дистанційної та заочної форм навч. / М. П. Олійник, І. Х. Ткачук. – 3-тє вид., випр. та доп. – Львів : Новий-Світ-2000, 2009. – 264с. – ISBN 966-7827-84-4
 6. Макроекономічна теорія : навч. посібник / [Башнянин Г.І., Томашик Л.С., Середа А.Р. та ін.]. – 2-ге вид., стереот. – Львів : Новий-Світ-2000, 2009. – 552с. – (Сер. "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-7827-69-0
 7. Пилипенко В. В.   Мікроекономіка : курс лекцій: навч. посібник / В. В. Пилипенко. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 280с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-109-6
 8. Рібун Л. В.   Основи економічної теорії : навч. посібник / Л. В. Рібун. – Львів : Камула, 2010. – 408с. – ISBN 978-966-433-057-9
 9. Мікроекономічна теорія : навч. посібник / Башнянин Г.І., Щедра О.В. та ін. – Львів : Новий-Світ-2000, 2009. – 640с. – (Сер. "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-418-006-8
 10. Ковтун О. І.   Державне регулювання економіки : навч. посібник / О. І. Ковтун. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 429с. – (Сер. "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-7827-89-5
 11. Ковтун О. І.   Державне регулювання економіки : навч. посібник / О. І. Ковтун. – 2-ге вид., випр. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 429с. – (Сер. "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-7827-89-5
 12. Карлін М. І.   Державні фінанси розвинутих країн : навч. посібник / М. І. Карлін. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 484с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-117-1
 13. Калайтан Т. В.   Контролінг : навч. посібник для студ. екон. спец. усіх форм навч. / Т. В. Калайтан. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 252с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-046-4
 14. Гиль О. О.   Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств : кредитно-модульний курс: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О. О. Гиль, Л. О. Гришина, П. М. Карась ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий-Світ-2000, 2009. – 248с. – ISBN 978-966-418-104-1
 15. Економічна діагностика : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Т. Ф. Косянчук, В. В. Лук'янова, Н. І. Майорова, В. В. Швид. – Львів : Новий-Світ-2000, 2009. – 452с. – (Сер. "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-418-054-9
 16. Митне обслуговування транспортних перевезень : [навч. посібник] / А. О. Босак, О. Ю. Григор'єв, О. С. Скибінський, А. В. Тодощук. – Львів : Новий-Світ-2000, 2009. – 474с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-088-4
 17. Заблоцький Б. Ф.   Національна економіка : підручник / Б. Ф. Заблоцький. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 582с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-077-8
 18. Кримінальний кодекс України : офіційні тексти. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 204с. – ISBN 966-8191-07-2
 19. Кримінально-процесуальний кодекс України : офіційні тексти. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 224с. – ISBN 966-7827-80-1
 20. Кодекс адміністративного судочинства України : офіційні тексти. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 144с. – ISBN 966-8191-06-4
 21. Ортинська Г. Є.   Розроблення режимів склеювання шпону підвищеної вологості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.06 " Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини" / Г. Є. Ортинська ; НЛТУ України. – Львів, 2011. – 20с.
 22. Ортинська Г. Є.   Розроблення режимів склеювання шпону підвищеної вологості : дис.... канд. техн. наук : 05.23.06 / Г. Є. Ортинська. – Львів, 2011. – 177с. + Диск
 23. Алькема В. Г.   Бізнес-освіта в Україні : моногр. / В. Г. Алькема, Т. В. Шахматова. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 252с. – ISBN 978-966-418-125-6
 24. Петрушенко В. Л.   Иов, или о человеческом самостоянии (исследования, эссе, размышления) : [сборник] / В. Л. Петрушенко. – Львов : Новый-Свит-2000, 2008. – 340с.
 25.  Етика та естетика : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / [Петрушенко В.Л., Савельєв В.П., Сурмай І. М. та ін.]. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 308с. – ISBN 978-966-418-072-3