Головна

Навігація

Липень 2013

 1. Вісник Нац. ун - ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №743. Інформаційні системи та мережі. – Львів : Вид - во Львівської політехніки, 2012. – 231с.
 2. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка : практикум: навч. посібник / М. М. Фащенко, З. І. Волосевич, -. Д. Микитин, і. та. – К. : Академія, 2010. – 176с. – (Альма - матер). – ISBN 978-966-580-308-9
 3. Захист рослин у ХХІ столітті: проблеми та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук. - практ. конф., присвяченої 80-річчю з дня заснування фак. захисту рослин ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, 14 вересня 2012 р. / М - во аграрної політики та продовольства України, ХНАУ; [ред. кол. Є.М.Білецький та ін.]. – Харків, 2012. – 104с.
 4. Екогеологія України : навч. посібник для студ. геолог. спец. вищих навч. закладів / В. М. Шестопалов, М. М. Коржнев, С. А. Вижва, і. та ; КНУ ім. Т.Шевченка. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2011. – 671с. – ISBN 978-966-439-457-1
 5. Вісник Нац. ун - ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №740. Фізико - математичні науки. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 111с.
 6. Вижва С. А.   Ядерна геофізика : підручник для студ. геолог. спец. вищих навч. закладів / С. А. Вижва, І. І. Онищук, О. П. Черняєв ; КНУ ім. Т.Шевченка. – К. : ВПЦ "Київ. ун - т", 2012. – 608с. – ISBN 978-966-439-541-7
 7. Латориця: гідрологія, гідроморфологія, руслові процеси : [моногр.] / О. Г. Ободовський, В. В. Онищук, З. В. Розлач, і. та ; КНУ ім. Т.Шевченка. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2012. – 319с. : іл. – (Річки Карпат). – ISBN 978-966-439-542-4
 8. ВІЛ/СНІД та формування здорового способу життя : навч. посібник / В. П. Поліщук, О. В. Молчанець, Г. В. Коротєєва, і. та. – К., 2008. – 175с. : іл. – ISBN 966-7107-22-3
 9. Джаган В. В.   Гриби Канівського природного заповідника : моногр. / В. В. Джаган, М. М. Пруденко, В. П. Гелюта ; КНУ ім. Т.Шевченка. – К. : ВПЦ "Київ. ун - т", 2008. – 271с. : іл. – ISBN 978-966-439-081-8
 10. Монченко В. І.   Карцинологія : навч. посібник / В. І. Монченко, П. Г. Балан, В. М. Трохимець ; КНУ ім. Т. Шевченка. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2011. – 527с. – ISBN 978-966-439-466-3
 11. Ганіткевич М. Й.   Російсько - український словник з інженерних технологій : [понад 40000 термінів] / М. Й. Ганіткевич, Б. М. Кінаш. – 2-ге вид. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 1024с. – (Термінографічна серія. Слово Світ ; №9). – ISBN 978-617-607-385-7
 12. Мачуга О. С.   Гідротрансформатори : метод. вказівки до вивчення змістового модуля "Гідродинамічні передачі" дисц. "Гідравліка, гідропривод і гідравлічні передачі", для студ. напрямку 6.050502 "Інженерна механіка" стац. і заочної форм навч. / О. С. Мачуга, О. А. Стиранівський, С. А. Гриців ; М - во освіти і науки України, НЛТУ України, Лісомехан. фак. – Львів : ЛМФ НЛТУ України, 2013. – 52с.
 13. Вісник Нац. ун - ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №742. Теорія і практика будівництва. – Львів : Вид - во Львівської політехніки, 2012. – 267с.
 14. Folia Forestalia Polonica. Vol. 55(1). March 2013 / PAN, IBL. – W - wa, 2013. – 45s. – (Ser. A - forestry)
 15. Folia Forestalia Polonica. Vol. 54(4). December 2012 / PAN, IBL. – W - wa, 2012. – 209 - 252s. – (Ser. A - forestry)
 16. Annals Warsaw University of Life Sciences : forestry and Wood Technology. №77. – Warsaw, 2012. – 231s.
 17. Annals Warsaw University of Life Sciences : forestry and Wood Technology. №78. – Warsaw, 2012. – 247s.
 18. Annals Warsaw University of Life Sciences : forestry and Wood Technology. №79. – Warsaw, 2012. – 217s.
 19. Annals Warsaw University of Life Sciences : forestry and Wood Technology. №80. – Warsaw, 2012. – 220s.
 20. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип.20.16. Природничі дослідження на Розточчі / НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2010. – 288с. – ISBN 5-7763-2435-1
 21. Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. Вип.10 / НЛТУ України, Лісівнича академія наук України. – Львів : НЛТУ України, 2012. – 328с. – ISBN 1991-606Х
 22. Prace IBL : lesne prace badawcze : kwartalnik IBL. Vol. 74(1). Marzec 2013. – Sekocin Stary, 2013. – 87s.
 23. Prace IBL : lesne prace badawcze : kwartalnik IBL. Vol. 74(2). Czerwiec 2013. – Sekocin Stary, 2013. – 91 - 184 s.
 24. Лущак М. М.   Біоценотична роль та мисливськогосподарське значення великих хижаків Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. сільськогосп. наук : спец. 06.03.03 " Лісознавство і лісівництво " / М. М. Лущак ; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 20с.
 25. Лущак, Михайло Миколайович   Біоценотична роль та мисливськогосподарське значення великих хижаків Українських Карпат : дис. ...канд. сільськогосподар. наук : 06.03.03 / М. М. Лущак. – Львів, 2013. – 279с. + Диск
 26. Ярощук Р. А.   Особливості відтворення псевдотсуги Мензіса насінним шляхом у Західному Лісостепу України : практ. рек. / Р. А. Ярощук, М. М. Гузь. – Львів : НЛТУ України, 2012. – 39с.
 27. Inventory of the Largest Primeval Beech Forest in Europe / A Swiss - Ukrainian Scientific Adventure ; edit. B. Commarmot et al. – Birmensdorf, 2013. – 69s. – ISBN 978 - 3 - 905621 - 53 - 2
 28. Adam Loret : pierwszy dyrektor naczelny Lasow Panstwowych : praca zbiorowa / pod red. A. Grzywacza. – W - wa, 2010. – 168s. – ISBN 978 - 83 - 925344 - 9 - 5
 29. Primeval Beech Forests : Reference Systems for the Management and Conservation of Biodiversity, Forest Resources and Ecosystem Services : abstracts : international conference, june 2 - nd to 9 - th, 2013, L`viv, Ukraine. – Birmensdorf, 2013. – 144s.
 30. Охотники и экологи против весенней охоты. Антология (1898 - 2012) / КЭКЦ; сост. В.Е.Борейко. – К. : Логос, 2013. – 264с. : ил. – (Охрана дикой природы ; Вып.59). – ISBN 978-966-171-661-1
 31. Лисенко Ю. Г.   Фінанси: сучасні парадигма, методологія й інструменти управління : моногр. / Ю. Г. Лисенко. – Донецьк : Юго - Восток, 2012. – 471с. – ISBN 978-966-374-686-9
 32. Фурдичко О. І.   Основи управління агроландшафтами України : [моногр.] / О. І. Фурдичко, А. П. Стадник. – К. : Аграрна наука, 2012. – 384с. – ISBN 978-966-540-329-6
 33. Лысенко Ю. Г.   Экономика и кибернетика предприятия. Современные инструменты управления : [моногр.] / Ю. Г. Лысенко. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Донецк : Юго - Восток, 2012. – 448с. – (Жизнеспособные системы в экономике). – ISBN 978-966-374-409-4
 34. Слоевые методы энергохимического использования топлива / Б. Д. Кацнельсон, Ю. Н. Корчунов, А. А. Ливеровский, д. и. – М.-Л. : Гос. энергет. изд - во, 1962. – 188с.
 35. Держава і право : зб. наук. праць: Юридичні і політичні науки. Вип.59 / Ін-т держави і права, НАН України. – К., 2013. – 600c. – ISBN 1563-3349
 36. Drewno : doniesienia, komunikaty : prace naukowe. Vol. 55. №188 / In - t Technologii drewna. – Poznan, 2012. – 128s.
 37. Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні : зб. тез доповідей ІХ всеукр. наук. - метод. конф., 18 - 19 листопада 2010 р. Ч.1. Секція І. "Проблеми формування єдиного простору вищої освіти". Секція ІІ "Проблеми створення стандартів вищої освіти". Секція ІV "Інноваційний вимір вищої освіти" / М - во освіти і науки України, НТУ України "Київ. політехн. ін - т", Київ. нац. ун - т ім. Т.Шевченка; [уклад. Головенкін В.П.]. – К. : НТУУ "КПІ", 2010. – 292с.
 38. Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні : зб. тез доповідей ІХ всеукр. наук. - метод. конф., 18 - 19 листопада 2010 р. Ч.2. Секція ІІІ "Конкурентоспроможність вищих навчальних закладів". Секція V "Проблеми якості освіти". Секція VІ "Проблеми підготовки студентів з іноземних мов" / М - во освіти і науки України, НТУ України "Київ. політехн. ін - т", Київ. нац. ун - т ім. Т.Шевченка; [уклад. Головенкін В.П., Сімкова І.О.]. – К. : НТУУ "КПІ", 2010. – 264с.