Головна

Навігація

Правила

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ
1. Загальні положення
1.1. Правила користування бібліотекою розроблені у відповідності до Законів України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, ”Про внесення змін до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених Міністерством культури і мистецтв України від 5 травня 1999 р. №275 та наказу Міністерства культури й мистецтв України “Про внесення змін і доповнень до Типових правил користування бібліотеками в Україні” від 25 травня 2001 року №319, Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти України від 31 серпня 1998 року №321.
2. Права користувачів
2.1. Право користування бібліотекою мають: студенти, аспіранти, слухачі підготовчого відділення, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів НЛТУ України (далі університету), а також представники різних підприємств, організацій та установ, що уклали угоду про співробітництво з університетом.
2.1.1. Студенти, аспіранти, слухачі підготовчих відділень, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів університету обслуговуються на абонементах, в читальних залах, в інших підрозділах бібліотеки.
2.1.2. Представники підприємств, організацій та установ, що уклали угоду про співробітництво з університетом, обслуговуються тільки в читальних залах.
2.2.Користувачі бібліотеки мають право:
- користуватися інформацією про склад фонду бібліотеки через довідково-пошуковий апарат;
- одержувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
- одержувати в тимчасове користування документи із фонду бібліотеки;
- одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись наявними каналами зв'язку;
- копіювати документи (крім раритетних та особливо цінних) з дозволу співробітника бібліотеки.
2.2.1. З авторефератами дисертацій та дисертаціями прийнятими до захисту мають право працювати всі користувачі бібліотеки; з захищеними дисертаціями – аспіранти, викладачі, наукові співробітники університету та сторонніх організацій - з письмового дозволу проректора університету з наукової роботи та директора бібліотеки.
2.3. Навчальна література видається студентам на абонементах навчальної літератури терміном - семестр або навчальних рік у відповідності до навчальних планів і програм.
2.4. Наукова література видається на абонементах наукової літератури терміном до 30 днів:- професорсько-викладацькому складу та науковим працівникам у кількості до 15 примірників ;
- студентам, аспірантам – до 10 примірників;
- іншим категоріям користувачів – до 5-ти примірників.
2.5. Художня література та літературно-художні журнали поточного року видаються всім категоріям користувачів у кількості не більше 3-х примірників на термін 15 днів.
2.6. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
2.7. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у читацькому формулярі, або іншому обліковому документі.
3. Умови запису в бібліотеку. Обов'язки користувачів.
3.1. Для запису в бібліотеку- необхідно подати:
студентам - студентський квиток, дійсний у поточному році;
аспірантам (денна форма навчання) - аспірантське посвідчення;аспірантам(заочна форма навчання) - аспірантське посвідчення, співробітникам університету службове посвідчення;
представникам підприємств, організацій та установ, що уклали угоду з університетом на обслуговування бібліотекою – паспорт чи інший документ, що засвідчує особу; лист із посиланням на відповідну угоду ;
- ознайомитися з правилами користування бібліотекою, підписати зобов'язання їх виконувати;
- надати відомості, необхідні для заповнення реєстраційної картки або формуляра.
3.2. Для замовлення документів користувач заповнює вимогу та подає її до пункту прийому читацьких вимог.
3.3. Для одержання документів користувач подає студентський квиток, аспірантське або службове посвідчення, підтверджує отримання документів підписом у читацькому абонементі або книжковому формулярі за кожний одержаний примірник окремо.
3.4. Користувач повинен дбайливо ставитися до документних фондів та іншого майна бібліотеки. При одержанні документів перевіряти їхню кількість та відсутність пошкоджень. При виявленні дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у документах пошкодження несе користувач.
3.5. Користувач, який утратив або пошкодив документ із фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним документом, або рівноцінним.
3.6. Заміна втраченого чи пошкодженого користувачем документу фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами користувача і бібліотекаря, що приймає заміну. 3.7.Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно до чинного законодавства.
3.8. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повернути в установлений термін.
3.9. Аспіранти денної форми навчання, що є користувачами бібліотеки, у випадку переводу на заочну форму навчання повинні повністю розрахуватись з бібліотекою та пред'явити обхідний лист завідуючому відділу аспірантури університету.
3.10. У випадку заборгованості аспіранта заочної форми навчання - користувача бібліотеки збитки, завдані ним бібліотеці, компенсує особа, що підписала гарантійне зобов'язання (науковий керівник або завідувач кафедри).
3.11. На час літніх канікул користувачі-студенти повинні повернути до бібліотеки отриману літературу.
3.12. На початку кожного навчального року користувачі бібліотеки повинні перереєструватись, пред’явити всі документи, що значаться за ними та подовжити (при потребі) термін користування.
3.13. Студенти-користувачі бібліотеки, після закінчення навчання, повинні до отримання дипломів повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.
3.14. Аспіранти-користувачі бібліотеки за місяць до закінчення навчання повинні остаточно розрахуватись з бібліотекою.
3.15. При вході до бібліотеки користувачі - повинні пред’явити читацький квиток; - представники сторонніх організацій – документ, що засвідчує особу.
3.16. Користувачі повинні дотримуватися тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки; не користуватися мобільними телефонами, не входити до читальних залів, абонементів, інших підрозділів у верхньому одязі, з великими сумками.
3.17. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідування її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.
4. Обов’язки бібліотеки з обслуговування користувачів.
4.1. Бібліотека формує свій документний фонд згідно з потребами навчально - методичної, науково-дослідної та культурно-просвітницької роботи університету.
4.2. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання документного фонду.
4.3. Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування користувачів.
4.4. Створює і веде довідково-бібліографічний апарат на традиційних та електронних носіях інформації, укладає і готує до видання бібліографічні покажчики для здійснення навчально-виховної роботи університету, виконує всі види бібліографічних довідок, організує та проводить бібліографічні огляди.
4.5. Організовує та проводить масові заходи: конференції, дні інформації, дні кафедр, виставки нових надходжень документів, тематичні виставки, виставки до ювілейних дат, інше.
4.6. Організовує диференційоване обслуговування користувачів на абонементах, в читальних залах, інших пунктах видачі документів та в підрозділах бібліотеки.
4.7. Забезпечує високий культурний рівень обслуговування користувачів на основі новітніх технологій, створює комфортні умови роботи співробітників та користувачів.
4.8.Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців та студентів, співробітників університету, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації. Проводить соціологічні дослідження інтересів користувачів з метою їх оптимального задоволення.
4.9.Розширює можливості використання інформації шляхом надання доступу до ресурсів Інтернету.
4.10.Проводить серед користувачів роботу по поширенню знань основ бібліотекознавства і бібліографії, інформатики, по прищепленню їм навичок роботи з документами, культури читання тощо. Організує з цією метою спеціальні заняття згідно з навчальним розкладом. Проводить індивідуальні бесіди, консультації та інше.
4.11.Забезпечує користувачів інформацією про всі види бібліотечних послуг.
4.12. Бібліотека видає користувачам документи тільки після повернення ними раніше взятих, термін користування котрими закінчився.
4.13.Через 15 днів після закінчення терміну користування документами, бібліотека нагадує користувачам шляхом поштового відправлення чи по телефону (за рахунок абонента) про необхідність повернення документів у визначений термін. Якщо користувач ігнорує нагадування бібліотеки, вона має право передати відповідні матеріали до нотаріальних органів згідно з чинним законодавством.
П Р А В И Л А користування комп’ютерним залом
I. ПОСЛУГИ КОМП'ЮТЕРНОГО ЗАЛУ
В комп’ютерному залі надаються наступні інформаційні послуги:
-пошук літератури в програмі УФД/Бібліотека;
-консультації з питань комп'ютерних технологій;
-доступ до мережі Internet.
II. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ
Право доступу до комп'ютерів, призначених для інформаційного обслуговування електронними ресурсами Бібліотеки, надається користувачам, які володіють базовими навичками роботи на персональних ЕОМ з операційною системою Windows і Web-браузерами.
Тривалість одноразового сеансу роботи користувача обмежується однією годиною (може бути продовжена при відсутності черги).
Увага! Збереженням інформації здійснюється працівником комп’ютерного залу.
ІІI. ОБОВ'ЯЗКИ ЧИТАЧІВ
В комп’ютерному центрі користувачі зобов'язані:
• зареєструватися в "Журналі обліку роботи користувачів комп'ютерного залу";
• ресурси мережі Internet повинні використовуватися виключно з освітньою та науковою метою;
• працювати на комп'ютері одноосібно;
• бережно відноситися до технічного парку;
• підтримувати в залі тишу.
ІV. Користувачам ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
В комп’ютерному залі користувачам ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
•приступати до роботи за комп'ютером без дозволу співробітника бібліотеки;
• переміщувати системний блок комп'ютера;
•використовувати комп'ютер для потреб, не пов'язаних з пошуком інформації;
• доступ до Інтернет в бібліотеці розглядається виключно як засіб одержання інформації і не може використовуватись для ігор, Chat, ICQ,тощо.
V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ
• За порушення даних Правил читачі можуть бути позбавлені права користування комп'ютерним залом.
• За пошкодження програмно-технічних засобів залу читачі притягаються до відповідальності у відповідності з чинним законодавством.
VI. ОБОВ'ЯЗКИ СПІВРОБІТНИКІВ
Співробітники зобов'язані:
• надати користувачам інструкції щодо бібліографічного пошуку в електронних каталогах та базах даних Бібліотеки;
• забезпечити програмно-технічну підтримку доступу з визначених комп'ютерів до мережі Internet;
• вивчати інформаційні потреби читачів для вдосконалення на цій основі пошукових можливостей автоматизованих систем Бібліотеки;
• консультувати читачів з питань бібліографічного пошуку.
VIII. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЧИТАЧІВ
Доступ до комп'ютерів залу, що призначені для інформаційного обслуговування читачів, надається співробітником Бібліотеки в порядку загальної черги.