Головна

Навігація

жовтень-листопад 2013

 1. Лещук Т.   Національний університет "Львівська політехніка" (короткий історичний нарис) / Т. Лещук. – Львів : СПОЛОМ, 2009. – 147 с.
 2. Яцюк Арсеній Іванович. Спогади друзів, колег та учнів / Вчені НЛТУ України; [уклад. О.В.Мельников, Р.А.Яцюк]. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2012. – 202 с. : 32 л. іл. – ISBN 978-966-322-378-0
 3. Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування : підручник для студ. вищих навч. закладів / В. А. Баженов, Е. З. Крискунов, А. В. Перельмутер, О. В. Шишов. – К. : Каравела, 2004. – 360 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96331-2-5
 4. Рычков В. Н.   Компьютер для студента : самоучитель / В. Н. Рычков, Ю. Н. Новиков, Д. Д. Солнышков. – [2 - е изд.]. – СПб. : Питер, 2004. – 320 с. : ил. – ISBN 5-272-000009-9
 5. Глинський Я. М.   Паскаль Turbo Pascal i Delphi : навч. посібник / Я. М. Глинський, В. Є. Анохін, В. А. Ряжська. – 10- те вид., без змін. – Львів : СПД Глинський, 2009. – 192 с. – ISBN 978-966-2934-24-3
 6. Глинський Я. М.   Паскаль Turbo Pascal i Delphi : навч. посібник / Я. М. Глинський, В. Є. Анохін, В. А. Ряжська. – 9- те вид. – Львів, 2008. – 192 с. – ISBN 978-966-2934-15-1
 7. Глинський Я. М.   Паскаль. Turbo Pacal i Delphi : навч. посібник / Я. М. Глинський, В. Є. Анохін, В. А. Ряжська. – 5 - те доп. вид. – Львів : Деол, СПД Глинський, 2004. – 176 с. – ISBN 966-7449-27-0
 8. Глинський Я. М.   С++ і С++ Builder : навч. посібник / Я. М. Глинський, В. Є. Анохін, В. А. Ряжська. – 3 - тє вид. – Львів : СПД Глинський, 2006. – 192 с. – ISBN 966-2934-02-2
 9. Глинський Я. М.   С++ і С++ Builder : навч. посібник / Я. М. Глинський, В. Є. Анохін, В. А. Ряжська. – 4 - те вид. – Львів : СПД Глинський, 2008. – 192 с. – ISBN 978-966-2934-14-4
 10. Основи роботи в середовищах Microsoft Excel 2000 та Microsoft Access 2000. Застосування SQL та VBA : лекції та завдання до лаб. робіт: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І. І. Демків, П. І. Каленюк, І. І. Клюйник та ін. ; М - во освіти і науки України, Нац. ун - т "Львівська політехніка". – 3 - тє оновлене вид. – Львів, 2007. – 246 с. : мал. – ISBN 5-7745-0992-3
 11. Коломийчук В. С.   розвиток комплексу "виробницитво - споживання" приміського району в умовах ринкових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. екон. наук: спец. 08.10.02 "Територіальні системи і комплекси" / В. С. Коломийчук ; НА НУ, Ін - т регіон. досліджень. – Львів, 1995. – 17 с. – (На правах рукопису)
 12. Гриджук О. Є.   Подвійне наголошування : словник - довідник / О. Є. Гриджук. – Львів : ЗУКЦ, 2013. – 180 с. – ISBN 978-617-655-063-1
 13. Бондар О. І.   Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія : навч. посібник / О. І. Бондар, Ю. О. Карпенко, М. Л. Микитин-Дружинець. – К. : Академія, 2006. – 368 с. – (Альма - матер). – ISBN 966-580-217-8
 14. Брус М. П.   Українське ділове мовлення : навч. посібник для студ. екон. спец. вищих навч. закладів / М. П. Брус. – 2- ге доп. вид. – Івано - Франківськ : Тіповіт, 2006. – 256 с. – ISBN 966-8098-33-1
 15. Волкотруб Г. Й.   Українська ділова мова : практикум / Г. Й. Волкотруб, А. М. Венцковський. – 2 - ге вид., стереот. – К. : МАУП, 2004. – 156 с. – ISBN 966-608-469-4
 16. Зубков М. Г.   Сучасне українське ділове мовлення : навч. посібник для вищих та середніх спец. навч. закладів / М. Г. Зубков. – Харків : Торсінг, 2001. – 384 с. – ISBN 966-7661-78-4
 17. Сучасна українська мова : підручник для студ. гуманіт. спец. вищих навч. закладів / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко, і. та. – Вид. 3 - тє, перероб. – К. : Либідь, 2005. – 488 с. – ISBN 966-06-0375-4
 18. Екологія: теоретичні основи і практикум : навч. посібник / А. Ф. Потіш, В. Г. Медвідь, О. Г. Гвоздецький, З. Я. Козак. – 3 - тє вид., стереот. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 324 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-04-3
 19. Курс вищої математики : підручник для студ. техн. та технолог. спец. ун - тів / М. М. Стадник, Б. М. Гнідець, В. М. Онишкевич та ін. ; М - во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України. – Львів, 2012. – 559с.
 20. Мамчур З. І.   Літня навчальна практика з ботаніки : навч. - метод. посібник для студ. біолог. фак. / З. І. Мамчур, А. В. Одінцова. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2007. – 176 с. – ISBN 978-966-613-525-7
 21. Курс загальної ботаніки : підручник для підготовки фахівців в аграрних вищих навч. закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації та навч. посібник закладів І -ІІ рівнів акредитації з напряму "Ветеринарна медицина" / І. М. Григора, І. М. Алейніков, В. І. Лушпа та ін. – 2 - е вид. випр. й доп. – К. : Фітосоціоцентр, 2008. – 535 с. – ISBN 978-966-306-016-6
 22. Наумов Н. П.   Зоология позвоночных : учеб. для студ. биолог. спец. ун - тов. Ч. 1. Низшие хордовые, бесчелюстные, рыбы, земноводные / Н. П. Наумов, Н. Н. Карташев. – М. : Высш. шк., 1979. – 333 с. : ил.
 23. Наумов Н. П.   Зоология позвоночных : учеб. для студ. биолог. спец. ун - тов. Ч. 2. Пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие / Н. П. Наумов, Н. Н. Карташев. – М. : Высш. шк., 1979. – 272 с. : ил.
 24. Настасяк І. Ю.   Соціологія права : навч. посібник / І. Ю. Настасяк. – Львів : ПАІС, 2008. – 196 с. – ISBN 978-966-7651-96-1
 25. Приборы и устройства средств автоматики и телемеханики : респуб. межведомственный научн.-техн. сб. Вып.10. – Харьков : ХГУ, 1969. – 139с. : черт.
 26. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвід. наук.-техн. зб. Вип.46 / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка"; відп. ред. З.А.Стоцько. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2010. – 130с.
 27. Приборостроение : респ. межвед. науч.-техн. сб. Сб.13. – К. : Техника, 1972. – 116(8)с. : ил.
 28. Приборостроение : респ. межвед. науч.-техн. сб. Сб.23. – К. : Техника, 1977. – 92(4) : ил.
 29. Світлопрозорі огородження будинків : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О. Л. Підгорний, І. М. Щепотова, О. В. Сергейчук та ін. ; М - во освіти і науки України, КНУБА. – К., 2005. – 282 с. – ISBN 966-96488-0-7
 30. Кисликов В. Ф.   Будова й експлуатація автомобілів : підручник для учнів проф. - техн. навч. закладів / В. Ф. Кисликов, В. В. Лущик. – 4 - те вид. – К. : Либідь, 2004. – 400 с. – ISBN 966-06-0313-4
 31. Лановик Б. Д.   Історія України : посібник для студ. вищих та середніх закладів освіти / Б. Д. Лановик, Р. М. Матейко, З. М. Матисякевич ; М - во освіти України, ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – 380 с. – ISBN 966-95230-4-4
 32. Шейко В. М.   Історія української культури : навч. посібник / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. – 3 - тє вид., стереот. – К. : Знання, 2011. – 271 с. – ISBN 978-966-346-893-8
 33. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : зб. наук. праць. Вип.187, Ч.1. – К., 2013. – 352 с. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво")
 34. Козій Н. І.   Вплив лісів Українських Карпат на формування схилового стоку води : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. сільськогосп. наук : спец. 06.03.03 " Лісознавство та лісівництво " / Н. І. Козій ; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 19с.
 35. Козій, Наталія Ігорівна   Вплив лісів Українських Карпат на формування схилового стоку води : дис. ...канд. сільськогосп. наук : 06.03.03 / Н. І. Козій. – Львів, 2013. – 201с. + Диск
 36. Заячук В. Я.   Посібник лісівника з дендрології / В. Я. Заячук. – Вид. 2 - ге, доп. та перероб. – Львів : Камула, 2009. – 80 с. : іл. – ISBN 978-966-433-034-0
 37. Каганяк Ю. Й.   Будова та продуктивність мішаних культур дуба червоного (Quercus borealis michx.) у Західному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.03.02 - лісовпорядкування і лісова таксація / Ю. Й. Каганяк ; Нац. аграрний ун - т. – К., 2000. – 20 с.
 38. Каганяк Ю. Й.   Будова та продуктивність мішаних культур дуба червоного (Quercus borealis michx.) у Західному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с. - г. наук: спец. 06.03.02 - лісовпорядкування і лісова таксація / Ю. Й. Каганяк ; Нац. аграрний ун - т. – К., 2000. – 20 с.
 39. Яблоков А. А.   Акклиматизация секвойи вечнозеленой на черноморском побережье Кавказа : автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. с. - х. наук: спец. 560 - "Лесные культуры, селекция и семеноводство" / А. А. Яблоков ; МЛТИ. – М., 1970. – 32 с.
 40. Зеленина И. Т.   Исследование отпада от сосновых и еловых экспортных пиломатериалов с целью использования на производство заготовок для клееных несущих конструкций в условиях Архангельскогопромышленного узла : автореф. / И. Т. Зеленина ; ЛЛТА. – Л., 1972. – 14 с. – Для служебного пользования
 41. Бондаренко Т. В.   Лісівничо - екологічна роль підліску в грабових дібровах Західного Лісостепу : автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. сільськогосп. наук : спец. 06.03.03 " Лісознавство і лісівництво " / Т. В. Бондаренко ; ДЛТУ України. – Львів, 2013. – 20с.
 42. Бондаренко, Тарас Володимирович   Лісівничо - екологічна роль підліску в грабових дібровах Західного Лісостепу : дис. ... канд. сільськогосп. наук : 06.03.03 / Т. В. Бондаренко. – Львів, 2013. – 186с. + Диск
 43. Шпарик Ю. С.   Сучасний стан та лісівничо - екологічні засади сталого господарства в лісах Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. сільськогосп. наук: спец. 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Ю. С. Шпарик ; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 40с.
 44. Шпарик, Юрій Степанович   Сучасний стан та лісівничо - екологічні засади сталого господарства в лісах Українських Карпат : дис. ... докт. сільськогосп. наук: 06.03.03 / Ю. С. Шпарик. – Львів, 2013. – 445с. + Диск
 45. Жигунов А. В.   Теория и практика выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой для лесовостановления : автореф. дисц. на соискание ученой степени докт. сельскохоз. наук: спец. 06.03.01 - лесные культуры, селекция, семеноводство / А. В. Жигунов. – СПб., 1998. – 47 с. – (На правах рукописи)
 46. Копій Л. І.   Оптимізація лісистості в агроландшафтах північно - східної частини Волинської височини : [монографія] / Л. І. Копій, І. В. Фізик. – Львів : НТШ, 1999. – 141 с. – ISBN 966-7155-46-3
 47. Стрямець Н. С.   Недеревні ресурси лісу Українського Розточчя : класифікація, використання та прогнозування продуктивності : автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. сільськогосп. наук : спец.06.03.03 " Лісознавство і лісівництво " / Н. С. Стрямець ; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 20с.
 48. Стрямець, Наталія Сергіївна   Недеревні ресурси лісу Українського Розточчя : класифікація, використання та прогнозування продуктивності : дис. ... канд. сільськогосп. наук : 06.03.03 / Н. С. Стрямець. – Львів, 2013. – 192с. + Диск. – Додатки 30 л.
 49. Осадчук Л. С.   Смолопродуктивність сосни звичайної та шляхи її підвищення в умовах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. сільськогосп. наук : спец.06.03.03. " Лісознавство і лісівництво " / Л. С. Осадчук ; ДЛТУ України. – Львів, 2013. – 36с.
 50. Осадчук, Леонід Семенович   Смолопродуктивність сосни звичайної та шляхи її підвищення в умовах України : дис. ... докт. сільськогосп. наук : 06.03.03 / Л. С. Осадчук. – Львів, 2013. – 430с. + Диск
 51. Кораблев А. И.   Исследование, разработка и внедрение в лесозаготовительное производство комплексных технологических процессов, способствующих рациональному использованию и сохранению лесных ресурсов и окружающей среды бассейна оз. Байкал : афтореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. техн. наук: спец. 05.21.01 - "Технология и механизация лесного хозяйства и лесозаготовок" / А. И. Кораблев ; МЛТИ. – М., 1982. – 17 с.
 52. Извеков В. С.   Исследование возможностей улучшения происпособляемости дизельных двигателей лесосечных машин динамическим наддувом : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук: спец. 05.06.02 "Машины и механизмы лесоразработок, лесозаготовок, лесного хозяйства и деревообрабатывающих производств" / В. С. Извеков ; МВ и ССО СССР, МЛТИ. – М., 1973. – 24
 53. Гром М. М.   Лісова таксація : підручник / М. М. Гром. – Вид. 3 - тє доп. – Львів : НЛТУ України, 2010. – 416с. – ISBN 5-7763-0179-3
 54. Судачков Е. Я.   Организационные основы лесохозяйственного производства : автореф. дис.на соиск. ученой степ. докт. с. - х. наук / Е. Я. Судачков ; Ин - т леса АН СССР. – М., 1958. – 36 с.
 55. Костюк Р. С.   Себестоимость промышленной продукции и пути ее снижения. (На примере лесозаготовительных предприятий Закарпатья) : автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. экон. наук / Р. С. Костюк ; Ин - т повышения квалиф. препод. маркс. - ленин. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 15 с.
 56. Сун, Ин   Исследование экономической эффективности применения лесовозных узкоколейных железных и автомобильных дорог в горно - таежных районах. (Материалы к выбору типа лесотранспорта) : авторе. дис. на соиск. уеной степ. канд. экон. наук / И. Сун ; ЛЛТА им. С.М.Кирова. – Л., 1958. – 16 с.
 57. Синякевич И. М.   Эколого - экономические основы стимулирования комплексного лесопользования (на примере Украинской ССР) : автореф. дис. на соискание ученой степени докт. экон. наук: спец. 08.00.21 - "экономика, планирование и организация управления промышленностью и ее отраслями" / И. М. Синякевич ; МЛТИ. – М., 1989. – 32 с. – (На правах рукописи)
 58. Синякевич И. М.   Экономическая эффективность производства и потребления технологической щепы из отходов лесозаготовок и маломерной древесины. (На примере лесокомбинатов Карпат) : автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. экон. наук: спец. 08.00.05 "Экономика, организация управления и планирования народного хозяйства (лесная, лесообрабатывающая промышленность и лесное хозяйство)" / И. М. Синякевич ; ЛЛТА им. С.М.Кирова. – Л., 1977. – 18 с.
 59. Мартин О. М.   Економічна теорія. Модульний курс : навч. посібник / О. М. Мартин, А. І. Харчук. – Львів, 2010. – 277 с.
 60. Жолнер І. В.   Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І. В. Жолнер. – К. : Центр учб. л - ри, 2012. – 368 с. – ISBN 978-611-01-0270-4
 61. Фінансовий облік : практикум: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / П. Й. Атамас, О. П. Атамас, О. О. Лисиченко, Л. М. Пісьмаченко ; ДУЕП ім. А.Нобеля. – К. : Центр учб. л - ри, 2013. – 444 с. – ISBN 978-617-673-108-5
 62. Лебедевич С. І.   Екологічний аудит : навч. посібник / С. І. Лебедевич. – Львів : Ліга - Прес, 2007. – 223 с. – ISBN 978-966-397-081-3
 63. Клим Н. М.   Бухгалтерський облік : опорний конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / Н. М. Клим. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 160 с.
 64. Клим Н. М.   Бухгалтерський облік : практикум: зб. задач для студ. напряму підотовки 6.030509 "Облік і аудит" / Н. М. Клим. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 158 с.
 65. Лукашевич В. М.   Економіка праці та соціально - трудові відносини : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. М. Лукашевич. – Львів : Новий - Світ - 2000, 2004. – 248 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-36-4
 66. Гузенко О. П.   Проектне фінансування : (практикум): навч. - метод. посібник для студ., які навч. за екон. спец. / О. П. Гузенко. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 336 с. – ISBN 976-966-2025-71-2
 67. Фінанси : навч. посібник / В. І. Оспіщев, Л. І. Лачкова, О. П. Близнюк, і. та. – 2 - ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 366 с. – ISBN 978-966-346-429-9
 68. Івануса А. В.   Інформаційні системи і технології в управлінні організацією : навч. посібник / А. В. Івануса, В. Б. Загорняк. – Львів : Ліга - Прес, 2013. – 196 с. – ISBN 978-966-397-176-6
 69. Друкер, Питер Ф.   Практика менеджмента : [учеб. пособие]: [пер. с англ.] / П. Ф. Друкер. – М. : Изд. дом. "Вильямс", 2000. – 398 с. : ил. – ISBN 5-8459-0085-9
 70. Кіндрат Р. Я.   Економіка та організація інноваційної діяльності : конспект лекцій для студ. напряму підготовки: 6.030504 "Економіка підприємства" / Р. Я. Кіндрат, В. В. Якімцов. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 124 с.
 71. Гомонай-Стрижко М. В.   Антикризове управління підприємством : конспект лекцій для студ. екон. спец. вищих навч. закладів / М. В. Гомонай-Стрижко, В. В. Якімцов. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 108 с.
 72. Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика : підручник для студ. вищих навч. закладів / М. А. Саприкіна, О. Ляшенко, М. А. Саєнсус, і. та. – К. : Фарбований лист, 2011. – 480 с.
 73. Довбенко В. І.   Потенціал і розвиток підприємства : навч. посібник / В. І. Довбенко, В. М. Мельник. – 2 - ге вид., випр. і доп. – Львів : Вид - во Львівська політехніка, 2011. – 232 с. – ISBN 978-617-607-118-1
 74. Економіка підприємства : підручник / М. Г. Грещак, В. М. Колот, А. П. Наливайко, і. та ; М-во освіти і науки України, КНЕУ. – 3-є вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 528с.
 75. Економіка промислового підприємства : підручник для студ. неекон. спец. / Н. М. Тюріна, М. Д. Ведерніков, Г. І. Капінос, і. та. – Львів : Новий - Світ - 2000, 2008. – 312 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-41-5
 76. Тарасюк Г. М.   Бізнес - план: Розробка, обгрунтування та аналіз : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Г. М. Тарасюк. – К. : Каравела, 2008. – 280 с. – ISBN 966-8019-44-Х
 77. Павлов В. І.   Цінні папери в Україні : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. І. Павлов, І. І. Пилипенко, І. В. Кривов'язюк ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, ТАНГ. – К. : Кондор, 2009. – 400 с. – ISBN 966-7982-20-3
 78. Ступень Р. М.   Формування інституційних засад інвестиційного забезпечення сільськогосподарського землекористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 " Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища " / Р. М. Ступень ; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 20с.
 79. Ступень, Роман Михайлович   Формування інституційних засад інвестиційного забезпечення сільськогосподарського землекористування : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Р. М. Ступень. – Львів, 2013. – 193с. + Диск
 80. Кришеник Н. І.   Регіональні особливості використання земель сільських територій в ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 " Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища " / Н. І. Кришеник ; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 20с.
 81. Кришеник, Надія Іванівна   Регіональні особливості використання земель сільських територій в ринкових умовах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Н. І. Кришеник. – Львів, 2013. – 181с. + Диск
 82. Данюк В. М.   Кадрове діловодство : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. М. Данюк, Л. П. Кулаковська. – 3 - тє вид. – К. : Каравела, 2009. – 240 с. – ISBN 966-8019-57-1
 83. Кельман М. С.   Загальна теорія держави та права : підручник для студ. вищих закладів освіти / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, Н. М. Хома. – Львів : Новий - Світ - 2000, 2003. – 584 с. – (Вища освіти в Україні). – ISBN 966-7827-25-9
 84. Україна, . Закони   Кодекс України про адміністративні правопорушення : чинне законодавство зі змінами та доп. станом на 27 січня 2012 року: (офіц. текст) / З. Україна. – К. : Видавець Паливода А.В., 2012. – 276 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-052-0
 85. Адміністративне право України : навч. посібник / В. К. Шарупа, Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулєвська, і. та ; Держ. вищиий навч. заклад "Запорізький нац. ун - т" М - ва освіти і науки України. – К. : Істина, 2007. – 216 с. – ISBN 966-7613-90-9
 86. Мисик М. М.   Підвищення ефективності роботи технологічних потоків механічного оброблення дерев`яних брускових заготовок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.06 " Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини " / М. М. Мисик ; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 20с.
 87. Мисик, Михайло Михайлович   Підвищення ефективності роботи технологічних потоків механічного оброблення дерев`яних брускових заготовок : дис.. ... канд. техн. наук : 05.23.06 / М. М. Мисик. – Львів, 2013. – 175с. + Диск
 88. Приставський Б. І.   Розроблення технології конвективного сушіння деревини з використанням автономних джерел теплової енергії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.06 " Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини " / Б. І. Приставський ; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 16с.
 89. Приставський, Богдан Ігорович   Розроблення технології конвективного сушіння деревини з використанням автономних джерел теплової енергії : дис. ... канд. техн. наук : 05.23.06 / Б. І. Приставський. – Львів, 2013. – 170с. + Диск
 90. Кірик М. Д.   Підготовлення дереворізальних інструментів до роботи та їх експлуатація : [підручник для ВНЗ] / М. Д. Кірик, А. С. Григор'єв. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 342 с.
 91. Сумароков А. М.   Исследование методов переработки необрезаных досок на обрезные пиломатериалы и технологическую щепу фрезерованием : автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. техн. наук: спец. 05.06.02 "Машины и механизмы лесоразработок, лесозаготовок, лесного хозяйства и деревообрабатывающих производств" / А. М. Сумароков ; ЛЛТА им. С.М.Кирова. – Л., 1973. – 18 с.
 92. Курка Р. Р.   Обгрунтування технології виготовлення паливних гранул з відходів деревини твердих листяних порід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.06 " Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини " / Р. Р. Курка ; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 20с.
 93. Курка, Роман Романович   Обгрунтування технології виготовлення паливних гранул з відходів деревини твердих листяних порід : дис. ... канд. техн. наук : 05.23.06 / Р. Р. Курка. – Львів, 2013. – 212с. + Диск
 94. Правознавство : підручник / С. Е. Демський, В. С. Ковальський, А. М. Колодій, і. та ; М - во освіти і науки України. – 6 - е вид., стереот. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 736 с. – ISBN 966-667-045-3
 95. Правознавство : підручник / А. І. Берлач, Д. О. Карпенко, В. С. Ковальський, і. та ; М - во освіти і науки України. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 752 с. – ISBN 966-667-154-9
 96. Автоматика/ Automatics - 2011. XVIII Міжнародна конференція з автоматичного управління : матеріали конф. 28 -30 вересня 2011 року / НАН України, М - во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. Асоц. з автомат. керування; відп. за вип. М.Д.Кіселиник. – Львів : Вид - во Львівська політехніка, 2011. – 430 с. – ISBN 978-617-607-119-8
 97. Губаль Б. І.   Композиція в дизайні. Одно-, дво-, і тривимірний простір : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Б. І. Губаль. – Івано - Франківськ, 2011. – 240 с. : іл.
 98. Кириченко Е. И.   Русская архитектура 1830 - 1910-х годов / Е. И. Кириченко. – М. : Искусство, 1978. – 399 с. : ил.
 99. Одрехівський Р. В.   Скульптура. Голова та фігура людини : навч. посібник для студ. спец. "Дизайн" / Р. В. Одрехівський. – Львів : Ліга - прес, 2013. – 79 с. : іл. – ISBN 978-966-397-185-4
 100. Васянович Г. П.   Філософія : навч. посібник / Г. П. Васянович. – Львів : Норма, 2005. – 216 с. – ISBN 966-7775-09-7
 101. Сичивица О. М.   Либерал - рестрикционизм и архитектоника гармонического мира : историософ. - политолог. трактат / О. М. Сичивица. – Львів : Каменяр, 2013. – 1220 с. – ISBN 978-966-607-222-6
 102. Этикет и стиль: Правила хорошего тона и безупречного стиля на все случаи жизни : большая энцикл. – М. : Эксмо, 2011. – 320 с. – (Подарочные изд. Красота и здоровье). – ISBN 978-5-699-46136-3
 103. Білик Е. В.   Сучасна енциклопедія етикету: 1000 правил і корисних порад / Е. В. Білик. – Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2005. – 384 с. – ISBN 966-338-042-Х
 104. Сморж Л. О.   Естетика : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Л. О. Сморж. – К. : Кондор, 2005. – 334 с. – ISBN 9668251-81-4
 105. Варій М. Й.   Основи психології і педагогіки : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М. Й. Варій, В. Л. Ортинський. – 2 - ге вид., випр. та доп. – К. : Центр учб. л - ри, 2009. – 376 с. – ISBN 978-966-364-819-4
 106. М'ясоїд П. А.   Загальна психологія : навч. посібник для студ. вищих пед. навч. закладів / П. А. М'ясоїд. – 5 - те вид., стереот. – К. : Вища шк., 2006. – 487 с. : іл. – ISBN 966-642-312-Х
 107. Соловьев С. М.   История России с дренеших времен : в 15 - ти т. Кн. XIV. Т.27-28 / С. М. Соловьев. – М. : Мысль, 1965. – 670 с.
 108. Бенцони Ж.   Марианна в огненном венке : роман в 7-и кн. Кн. 7. Ч. 1 / Ж. Бенцони. – Днепропетровск : Пороги, 1993. – 251 с. – ISBN 5-7707-3217-5
 109. Бенцони Ж.   Марианна и неизвестный из Тосканы : роман в 7-и кн. Кн. 3 / Ж. Бенцони. – Днепропетровск : Пороги, 1992. – 302 с. – ISBN 5-7707-3200-8
 110. Бенцони Ж.   Марианна. Звезда для Наполеона : роман в 7-и кн. Кн. 1 / Ж. Бенцони. – Днепропетровск : Пороги, 1992. – 219 с. – ISBN 5-7707-2286-Х
 111. Бенцони Ж.   Марианна. Звезда для Наполеона : роман в 7-и кн. Кн. 2 / Ж. Бенцони. – Днепропетровск : Пороги, 1992. – 238 с. – ISBN 5-7707-2701-2
 112. Бенцони Ж.   Марианна. Язон четырех морей : роман в 7-и кн. Кн. 4 / Ж. Бенцони. – Днепропетровск : Пороги, 1992. – 298 с. – ISBN 5-7707-2703-9
 113. Бенцони Ж.   Ты, Марианна : роман в 7-и кн. Кн. 5 / Ж. Бенцони. – Днепропетровск : Пороги, 1992. – 198 с. – ISBN 5-7707-2704-7
 114. Бенцони Ж.   Ты, Марианна : роман в 7-и кн. Кн. 6 / Ж. Бенцони. – Днепропетровск : Пороги, 1992. – 210 с. – ISBN 5-7707-2705-5
 115. Голон, Анн и Серж   Анжелика и ее любовь : роман / А. и. Голон. – Запорожье : АО "Дайнэмик", 1992. – 400 с. – ISBN 5-7019-0107-6
 116. Голон, Анн и Серж   Мятежница Пуату : роман / А. и. Голон. – Запорожье : АО "Дайнэмик", 1992. – 383 с. – ISBN 5-7707-2381-5
 117. Быков Е. Н.   Красный корабль / Е. Н. Быков. – М. : Мол. гвардия, 1983. – 175 с.