Головна

Навігація

грудень 2013

 1. Гусев Р. К.   Правовая охрана природы в СССР : учеб. пособие для студ. неюрид. спец. / Р. К. Гусев, В. В. Петров. – М. : Высш. шк., 1979. – 176 с.
 2. Барна М. М.   Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії : навч. посібник / М. М. Барна. – 2-е вид., допов. і змінене. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 360 с. – ISBN 978-966-457-174-3
 3. Альохін В. В.   Географія рослин. (Основи фітогеогафії, екології і геоботаніки) : посібник для природ. ф-тів пед. ін-тів та біолог. ф-т ун-тів / В. В. Альохін. – К. : Рад. школа, 1952. – 394 с.
 4. Folia Forestalia Polonica. Vol.55(2). June 2013 / PAN, IBL. – W-wa, 2013. – 50-110s. – (Ser.A-forestry)
 5. Prace IBL : lesne prace badawcze: kwartalnik IBL. Vol.74(3). Wrzesien 2013. – Sekocin Stary, 2013. – 187-280s. – (Ser. A)
 6. Kowalczyk J.   Miedzypokoleniowa zmiennosc struktury genetycznej wybranych drzewostanow sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) / J. Kowalczyk. – Sekocin Stary, 2013. – 136s. – (Prace IBL. Rozprawy i monografie. 19). – ISBN 978-83-62830-17-6
 7. ProzeBmeBtechnik in der Holzindustrie / herausgegeben von P.Niemz, D.Sander. – 1auflage. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1989. – 288s. : 153 bilder und 33 tabellen. – ISBN 3-343-00518-5
 8. Польовська В. Т.   Формування системи екологічного маркетингу в лісовому секторі економіки на засадах сталого розвитку : автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища" / В. Т. Польовська ; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 20с.
 9. Польовська, Віра Тарасівна   Формування системи екологічного маркетингу в лісовому секторі економіки на засадах сталого розвитку : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.06 / В. Т. Польовська. – Львів, 2013. – 300с. + Диск
 10. Соловій І. П.   Теоретико-методологічні засади формування політики сталого розвитку лісового сектору економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища" / І. П. Соловій ; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 41с.
 11. Соловій, Ігор Павлович   Теоретико-методологічні засади формування політики сталого розвитку лісового сектору економіки : дис. ... докт. екон. наук: 08.00.06 / І. П. Соловій. – Львів, 2013. – 484с. + Диск. – Додатки
 12. Muller W.   Technologie der Holzbearbeitung / W. Muller. – 4, aufl. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1989. – 352s. : 226 bild., 52 tad., 12 taf. – ISBN 3-343-00057-4
 13. Drewno : doniesiensa, komunikaty: prace naukowe. Vol.56. № 189 / In-t Technologii drewna. – Poznan, 2013. – 135s.
 14. Rohhols. – 4, neub. aufl. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1990. – 288s. : mit 212 bild.u. 82 tab. – ISBN 3-343-00522-3
 15. Pause M.   1x1 der Holzarbeiten / M. Pause, W. Prufert. – 4, unverranderte nachauflage. – Berlin : Veb Verlag fur Bauwesen, 1988. – 158s. – ISBN 3-345-00085-7