Головна

Навігація

Березень

 1. Литвин І. І.   Інформатика: теоретичні основи і практикум : підручник для студ. вищих навч. закладів / І. І. Литвин, О. М. Конончук, Ю. Л. Дещинський. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 300с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-38-0
 2. Заяць В. М.   Методи, алгоритми та програмні засоби для моделювання і аналізу динаміки складних об'єктів і систем на основі дискретних моделей : [моногр.] / В. М. Заяць. – Львів : Новий-Світ-2000, 2009. – 400с. – ISBN 978-966-418-087-7
 3. Литвин В. В.   Інтелектуальні системи : підручник / В. В. Литвин, В. В. Пасічник, Ю. В. Яцишин ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий-Світ-2000, 2009. – 406с. – (Сер. "Комп'ютинг"). – ISBN 978-966-418-086-0
 4. Володимир Голубець : життєвий і творчий шлях : біобібліографія / уклад. В.І.Степанишин, Г.М.Голубець ; НЛТУ. – Львів, 2010. – 44с.
 5. Скребкова-Пабат М. А.   Ділова англійська мова = BUSINESS ENGLISH : навч. посібник / М. А. Скребкова-Пабат. – Львів : Новий-Світ-2000, 2009. – 392c. – (Сер. "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-418-083-2
 6. Палагнюк І. Д.   Німецька мова для 1 курсу : навч. посібник / І. Д. Палагнюк, Л. Л. Петльована. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 126с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-096-9
 7. Прокіп А. В.   Еколого- економічна оцінка заміщення невідновлюваних енергоресурсів біологічно відновлюваними : моногр. / А. В. Прокіп. – Львів : ЗУКЦ, 2010. – 212с. – ISBN 978-966-1518-65-9
 8. Бубняк Т. І.   Вища математика : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Т. І. Бубняк. – Львів : Новий-Світ-2000, 2009. – 436с. – ISBN 966-7827-41-0
 9. Онишкевич В. М.   Практикум з теорії ймовірностей і математичної статистики / В. М. Онишкевич. – Львів, 2011. – 85с.
 10. Глушик М. М.   Математичне програмування : підручник / М. М. Глушик, І. М. Копич, В. М. Сороківський. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 280с. – ISBN 978-966-418-103-4
 11. Гриник Г. Г.   Опрацювання результатів бусольного знімання та побудова плану за румбами : метод. вказівки для виконання індивідуальної розрахунково-графічної роботи для студ. напряму "6.040106-Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / Г. Г. Гриник, В. В. Гаврилюк. – Львів : НЛТУ України, 2009. – 15с.
 12. Гриник Г. Г.   Опрацювання результатів геометричного нівелювання : метод. вказівки для виконаня індивідуальної розрахунково-графічної роботи для студ. напряму "6.040106-Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / Г. Г. Гриник, В. В. Гаврилюк. – Львів : НЛТУ України, 2010. – 22с.
 13. Гриник Г. Г.   Опрацювання результатів тахеометричного знімання : метод. вказівки для виконаня індивідуальної розрахунково-графічної роботи для студ. напряму "6.040106-Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / Г. Г. Гриник, В. В. Гаврилюк. – Львів : НЛТУ України, 2010. – 23с.
 14. Гриник Г. Г.   Опрацювання результатів теодолітного знімання та обчислення площ ділянок : метод. вказівки для виконаня індивідуальної розрахунково-графічної роботи для студ. Ін-ту еколог. екон. напряму підготовки "6.040106-Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природок / Г. Г. Гриник, В. В. Гаврилюк. – Львів : НЛТУ України, 2009. – 23с.
 15. Потєхін А. Ф.   Короткий курс теоретичної механіки в запитаннях та відповідях з аналізом базових понять : [навч. посбник] / А. Ф. Потєхін. – Вид. 2-е, випр. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 200с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-37-2
 16. Ткачук Г. С.   Збірник вибраних задач із загальної хімії : для студ. нехім. спец. вищих навч. закладів освіти / Г. С. Ткачук, Г. Т. Бубенщикова. – Львів : Новий-Світ-2000, 2009. – 224с. – ISBN 978-966-418-090-7
 17. Сафронов Т. А.   Екологічні основи природокористування : навч. посібник / Т. А. Сафронов. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 248с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-20-8
 18. Медична підготовка водіїв автотранспортних засобів : навч. посібник / П. В. Олійник, В. В. Чаплик, О. М. Король, М. І. Бандрівська. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 208с. – (Сер. "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-418-029-7
 19. Матеріалознавство. Російсько-українсько-англійський словник : близько 9000 слів і словосполучень / Укр. матеріалознавче т-во; уклад. Криль Я.А. та ін. – Львів : Новий-Світ-2000, 2009. – 301с. – ISBN 978-966-418-097-6
 20. Малащенко В. О.   Деталі машин : зб. завдань та прикладів розрахунку: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. О. Малащенко, В. Т. Павлище. – Львів : Новий-Світ-2000, 2009. – 136с. – ISBN 966-7827-35-6
 21. Малащенко В. О.   Деталі машин. Курсове проектування : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. О. Малащенко, В. В. Янків. – Вид. 4-те, випр. і доп. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 252с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-35-6
 22. Монтік П. М.   Електротехніка та електромеханіка : навч. посібник для студ. неелектротехн. спец. вищих закладів освіти / П. М. Монтік. – Львів : Новий-Світ-2000, 2007. – 500с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-041-6
 23. Збірник задач з теоретичних основ електротехніки : навч. посібник для студ. електротех. та електромех. спец. вищих навч. закладів. Ч.1 / Воробкевич А.Ю., Маляр В.С., Совин Р.Я. та ін.; М-во освіти і науки України, НУ "львівська політехніка". – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 224с. – (Вища освіта в Україні)
 24. Рябчук В. П.   Основи фахової підготовки : метод. вказ. для виконання самостійної практ. роботи для студ. спец. 6.130401 " Лісове і садово-паркове господарство " / В. П. Рябчук, О. М. Гриник. – Львів, 2010. – 28с.
 25. Рябчук В. П.   Недеревна продукція лісу : словник-довідник понять і термінів / В. П. Рябчук, О. М. Гриник. – навч.вид. – Львів, 2010. – 81с.
 26. Стиранівський О. А.   Природоохоронні засади транспортного освоєння гірських лісових територій : моногр. / О. А. Стиранівський, Ю. О. Стиранівський. – Львів : НЛТУ України, 2010. – 208с. : 6 л. іл. – ISBN 978-966-1633-24-6
 27. Горошко М. П.   Методичні вказівки з використання сучасних комп`ютерних технологій для підготовки бакалаврських випускних робіт за напрямом " Лісове та садово-паркове господарство " / М. П. Горошко, Г. Г. Гриник. – Львів, 2006. – 22с.
 28. Панас Р. М.   Грунтознавство : навч. посібник / Р. М. Панас. – Львів : Новий-Світ-2000, 2009. – 372с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-69-0
 29. Рібун Л. В.   Основи економічної теорії : [навч. посібник] / Л. В. Рібун. – Львів : Камула, 2010. – 408с. – ISBN 978-966-433-057-9
 30. Шевченко Г. С.   Державне та регіональне управління : конспект лекцій / Г. С. Шевченко, С. Г. Шевченко. – Львів : НЛТУ України, 2010. – 180с.
 31. Крамченко Л. І.   Економічна статистика : навч. посібник / Л. І. Крамченко, Н. П. Лутчин, Б. С. Москаль. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 364с. – (Сер. "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-7827-55-0
 32. Гомонай-Стрижко М. В.   Економіка праці деревообробних підприємств : конспект лекцій для студ. екон. спец. вищих навч. закладів / М. В. Гомонай-Стрижко. – Львів : НЛТУ України, 2010. – 162с.
 33. Лукашевич В. М.   Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 424с. + диск СD-R80. – ISBN 978-966-418-091-4
 34. Податки й автомобілі : [зб.] / [Н.В.Бондаренко, С.П.Дусяк, В.П.Горохов та ін.]; Держ. податк. адмін. України. – К. : ДП "ІВЦ ДПА України", 2009. – 256с. – (Б-ка журн. "Вісник податкової служби України"). – ISBN 978-966-1609-08-1
 35. Податки й автомобілі 2010 : [зб.] / [Н.В.Василюк, О.О.Золотухін, Н.В.Кирієнко та ін.]; Держ. податк. адмін. України. – К. : ДП "ІВЦ ДПА України", 2010. – 208с. – (Б-ка журн. "Вісник податкової служби України"). – ISBN 978-966-1609-17-3
 36. Податки у термінах і визначеннях : короткий слов.-довід. податківця / [упоряд. Ю.В. Бондар та ін.]. – К. : ДП "ІВЦ ДПА України", 2008. – 736с. – (Б-ка журн. "Вісник податкової служби України"). – ISBN 978-966-1609-02-9
 37. Основи менеджменту : метод. вказівки для викон. практ. робіт студ. екон. спец. / М-во освіти і науки України, НЛТУ України; уклад. Михайловський В.І., Григорєв О.А., Геник О.В., Сухоняк С.О., Коломієць О.Г. – Львів : НЛТУ України, 2007. – 72с.
 38. Методичні вказівки, програма та контрольні завдання з курсу "Логістика" : для студ. екон. спец. / Маселко Т.Є., Шевченко С.Г., Рісна Р.Р.; М-во освіти та науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2010. – 29с.
 39. Гомонай-Стрижко М. В.   Методичні вказівки з дисципліни "Внутрійшній економічний механізм підприємства" для студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" / М. В. Гомонай-Стрижко. – Львів : НЛТУ України, 2010. – 45с.
 40. Міжнародні угоди і опдаткування : [зб.] / Держ. податк. адмін. України; [упоряд. Л.В.Трофімова та ін.]. – К. : ДП "ІВЦ ДПА України", 2009. – 1232с. – (Б-ка журн. "Вісник податкової служби України"). – ISBN 978-966-1609-14-2
 41. Соловйов А. В.   Біржове право : навч. посібник / А. В. Соловйов. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 628с. + диск CD-ROM. – ISBN 978-966-418-119-5
 42. Податки: юридична практика : [зб.]: [у 4 т.]. Т.3 / Держ. податк. адмін. України; [упоряд. Л.В.Трофімова та ін.]. – К. : ДП "ІВЦ ДПА України", 2009. – 568с. – (Б-ка журн. "Вісник податкової служби України"). – ISBN 978-966-1609-12-8
 43. Податки: юридична практика : [зб.]: [у 4 т.]. Т.4 / Держ. податк. адмін. України; [упоряд. Л.В.Трофімова та ін.]. – К. : ДП "ІВЦ ДПА України", 2009. – 528с. – (Б-ка журн. "Вісник податкової служби України"). – ISBN 978-966-1609-13-5
 44. Податкова система в законах та нормативних актах : [зб.] / Держ. податк. адміністрація України; [упоряд. В.Г.Войтенко, Л.В.Трофімова]. – К. : ДП "ІВЦ ДПА України", 2009. – 976с. – (Б-ка журн. "Вісник податковаої служби України"). – ISBN 978-966-1609-08-1
 45. Кіндрат Р. Я.   Контролінг: практикум: теоретичні основи, завдання та методика розрахунку : (для студ. спец. 6.050200 "Менеджмент організацій") / Р. Я. Кіндрат, Т. Р. Грицевич, С. О. Сухоняк ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2010. – 94с.
 46. Кійко О. А.   Статистичні методи підвищення якості продукції деревооброблення : навч. посібник / О. А. Кійко. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2010. – 176с. – ISBN 978-966-2988-28-4
 47. Використання лазерних комплексів для різання та декоративної обробки деревини : [моногр.] / І. М. Озарків, Й. С. Мисак, І. А. Соколовський та ін. ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України, НУ "Львівська політехніка". – Львів : НВФ "Українські технології", 2011. – 120с. – ISBN 978-966-345-223-4
 48. Салдан Р. Й.   Розроблення клейових композицій на основі карбамідоформальдегідної смоли для виготовлення малотоксичної фанери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец.05.23.06 " Технологія деревообробки , виготовлення меблів та виробів з деревини " / Р. Й. Салдан ; НЛТУ України. – Львів, 2011. – 20с.
 49. Салдан Р. Й.   Розроблення клейових композицій на основі карбамідоформальдегідної смоли для виготовлення малотоксичної фанери : дис....канд. техн. наук : 05.23.06 / Р. Й. Салдан. – Львів, 2011. – 180с. + Диск. – Додатки
 50. Лютий П. В.   Закономірності впливу технологічних параметрів на властивості композиційних матеріалів із деревинних відходів і термопластичних полімерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техніч. наук : спец.05.23.06 " Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини " / П. В. Лютий ; НЛТУ України. – Львів, 2011. – 20с.
 51. Лютий П. В.   Закономірності впливу технологічних параметрів на властивості композиційних матеріалів із деревинних відходів і термопластичних полімерів : дис.... канд.техніч. наук : 05.23.06 / П. В. Лютий. – Львів, 2011. – 184с. + Диск
 52. Маєвський В. О.   Методичний посібник для виконання і оформлення курсових проектів з дисципліни "Технологія корпусних меблевих виробів" та випускових кваліфікаційних бакалаврських робіт (дипломних проектів) : студентами напряму підготовки 6.051801"Деревооброблювальні технології" / В. О. Маєвський, О. А. Кійко, Л. В. Салапак ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2010. – 82с.
 53. Костюк І. В.   Національно-громадянське виховання студентської молоді : навч. посібник / І. В. Костюк, І. Н. Карпунь. – Львів : Новий-Світ-2000, 2010. – 268с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-120-1
 54. Романовська Л. І.   Диференційна психологія : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Л. І. Романовська, Л. О. Подкоритова. – Львів : Новий-Світ-2000, 2009. – 235с. – ISBN 978-966-418-074-7