Головна

Навігація

Березень 2014

 1. Боднар І. Р.   Міжнародна інформація : навч.-метод. посібник до самостійного вивчення курсу / І. Р. Боднар. – Львів : Новий-Світ - 2000, 2005. – 216 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-56-9
 2. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології : підручник для студ. вищих навч. закладів / В. А. Баженов, П. П. Лізунов, А. С. Резніков, і. та ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – 4-те вид. – К. : Каравела, 2012. – 496 с. – ISBN 966-8019-05-9
 3. Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування : підручник для студ. вищих навч. закладів / В. А. Баженов, Е. З. Криксунов, А. В. Перельмутер, О. В. Шишов. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2011. – 488 с. – ISBN 978-966-2229-15-8
 4. Англо-український, українсько-англійський словник = English-ukrainian, ukrainian-english dictionary : 60000 слів / [уклад. Н.С.Дерев'янко]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 640 с. – ISBN 978-966-14-0941-4
 5. Зубков М. Г.   Сучасний англо-український та українсько-англійський словник = Modern dictionary english-ukrainian ukrainian-english : близько 100000 слів та словополучень: словник географ. назв, транскр. світового стандарту / М. Г. Зубков, В. К. Мюллер. – Харків : Школа, 2007. – 1495 с. – ISBN 966-8114-98-1
 6. Росінська О. А.   Усі правила сучасної української мови / О. А. Росінська. – Донецьк : БАО, 2012. – 224 с. – ISBN 978-966-481-725-4
 7. Дудик П. С.   Сучасна українська мова : завдання і вправи: навч. посібник / П. С. Дудик, В. М. Литовченко. – К. : Академія, 2007. – 264 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-225-9
 8. Дудик П. С.   Стилістика української мови : навч. посібник / П. С. Дудик. – К. : Академія, 2005. – 368 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-185-6
 9. Карпалюк В. С.   Українська мова. Лексикологія. Фразеологія. Словотвір : навч.-метод. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. С. Карпалюк, П. С. Каньоса, Н. В. Карпалюк ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І.Огієнка. – Вид. 2-е. – Кам'янець-Подільський, 2010. – 240 с. – ISBN 966-2903-05-4
 10. Мацько Л. І.   Стилістика української мови : підручник для студ. філол. спец. вищих навч. закладів / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К. : Вища шк., 2003. – 462 с. – ISBN 966-642-155-0
 11. Михайлюк В. О.   Українська мова професійного спілкування : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. О. Михайлюк. – К. : Професіонал, 2005. – 496 с. – ISBN 966-8556-70-4
 12. Вовк С. М.   Філософські основи природознавства : підручник для студ. вищих навч. закладів: в 2 ч. Ч. 1. Логіко-гносеологічні основи природознавства. Ч. 2. Онтологічні основи природознавства / С. М. Вовк. – Чернівці : Рута, 2002. – 295 с. – ISBN 966-568-553-8
 13. Добровольський В. В.   Екологічні знання : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. В. Добровольський. – К. : Професіонал, 2005. – 304 с. – ISBN 966-8556-75-5
 14. Практикум з елементарної математики : навч. посібник для учнів середніх шкіл і абітурієнтів. Ч. 1 / Ю. К. Рудавський, П. П. Костробій, Р. С. Мусій, і. та ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Бескид Біт, 2002. – 224 с. – ISBN 966-96071-5-9
 15. Данилович В. П.   Функціональний аналіз : навч. посібник для вищих навч. закладів / В. П. Данилович. – Львів : СПОЛОМ, 2011. – 172 с. – ISBN 978-966-665-609-7
 16. Брановицька С. В.   Обчислювальна математика та програмування: Обчислювальна математика в хімії і хімічній технології : підручник для студ. хіміко-технолог. спец. вищих навч. закладів / С. В. Брановицька, Р. Б. Медведєв, Ю. Я. Фіалков ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – К. : Політехніка, 2004. – 220 с. – ISBN 966-622-162-4
 17. Міхайленко В. М.   Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика : зб. задач / В. М. Міхайленко, С. А. Теренчук, О. О. Кубайчук ; Європ. ун-т. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 116 с. – ISBN 978-966-301-146-2
 18. Медведєв М. Г.   Дослідження операцій : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М. Г. Медведєв, О. В. Колодінська. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – 158 с. – ISBN 966-301-063-0
 19. Басов В. П.   Хімія : навч. посібник для слухачів підготовчих відділень, фак. довузівської підготовки, абітурієнтів та студ. вищих закладів освіти / В. П. Басов, В. П. Родіонов. – 6-е вид. – К. : Каравела, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-96076-6-9
 20. Соціологія і психологія : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Ю. Ф. Пачковський, А. Г. Хоронжий, Н. В. Коваліско, І. В. Городняк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – К. : Каравела, 2012. – 760 с. – ISBN 978-966-2229-01-1
 21. Пістун Є. П.   Нормування витратомірів змінного перепаду тиску : [монографія] / Є. П. Пістун, Л. В. Лесовой. – Львів : Ін-т енергоаудиту та обліку енергоносіїв, 2006. – 576 с. – ISBN 966-553-541-2
 22. Історія України та її державності : навч. посібник для студ. і викл. вищих навч. закладів / Л. Є. Дещинський, Р. Д. Зінкевич, Т. І. Батенко, і. та ; М-во освіти і науки України. – Вид. 4-те, переробл. і допов. – Львів : Бескид Біт, 2008. – 444 с. – ISBN 966-8450-11-6
 23. Кондратюк В. О.   Історія України : навч. посібник / В. О. Кондратюк, Н. В. Гапонюк, Л. Б. Шептицька ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – [4-те вид., уточн. і допов.]. – Львів : НЛТУ України, 2010. – 95 с.
 24. Юрій М. Ф.   Історія України : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М. Ф. Юрій. – К. : Кондор, 2004. – 252 с. – ISBN 966-7982-34-3
 25. Леп'явко С. А.   Ілюстрована історія Чернігова / С. А. Леп'явко. – К. : Стилос, 2013. – 207 с. : іл. – ISBN 978-966-2399-15-8
 26. Гузь М. М.   Селекційні основи відтворення генетичного потенціалу голонасінних деревних інтродуцентів розмноженням in vitro : звіт про НДР (заключ.): Шифр ДБ 08. 12-08-11 / М. М. Гузь ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [авт.: Р.М.Гречаник, М.М.Лісовий, М.Я.Гожан, О.М.Семотюк, І.І.Гронь]. – Львів, 2013. – 74 с. – № ДР 0111 V 002654.- № обл. 0213 V 008267
 27. Коляджин І. Ф.   Лісівничо-екологічні основи формування ялицевих деревостанів Передкарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. сільськогосп. наук: 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / І. Ф. Коляджин ; НЛТУ України. – Львів, 2014. – 20 с.
 28. Коляджин І. Ф.   Лісівничо-екологічні основи формування ялицевих деревостанів Передкарпаття : дис. ... канд. сільськогосп. наук: 06.03.03 / І. Ф. Коляджин. – Львів, 2014. – 180с. + Диск
 29. Гут Р. Т.   Вивчення молекулярних механізмів взаємодії сосни звичайної із фітопатогенами для розроблення новітніх технологій захисту лісу : звіт про НДР (заключ.): ДБ 08. 09-05-11 / Р. Т. Гут ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [викон.: В.А.Ковальова, Ю.М.Юсипович, Н.І.Груник, Ю.І.Шаловило]. – Львів, 2013. – 117 с. – № ДР 0111 V 002656.- Обл. № 0213 V 008268
 30. Бяллович Ю. П.   Структура Всеобители. Ч. 1 / Ю. П. Бяллович. – Харьков : Новое слово, 2012. – 432 с. – ISBN 978-617-568-105-3
 31. Бяллович Ю. П.   Структура Всеобители. Ч. 2 / Ю. П. Бяллович. – Харьков : Новое слово, 2012. – 400 с. – ISBN 978-617-568-105-3
 32. Кучерявий В. П.   Розробка проектно-кошторисної документації з капітального ремонту і благоустрою парку культури і відпочинку ім. М.Чекмана : звіт про НДР: ГД 08.11-04-12 / В. П. Кучерявий ; М-во освіти, науки, молоді і спорту України, НЛТУ України; [викон.: Дудин Р.Б., Левусь Т.М., Мельничук С.М., Гіссовська Н.О.]. – Львів, 2012. – 22 с. : табл.: карт. – №ДР 0114 V 001264.- Обл.№ 0214 V 005110
 33. Часковський О. Г.   Ф 39.5/001 "Моніторинг закинутих земель за даними різночасових та різнопланових даних дистанційного зондування Землі" : звіт про НДР (заключ.): ГД 08.08-10-13 / О. Г. Часковський ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [авт.: С.А.Гаврилюк, В.В.Костишин, Ю.С.Миклуш, В.В.Гаврилюк, В.В.Савчин, С.В.Портах, Н.В.Регуш, І.А.Більський, В.Р.Іваневич]. – Львів, 2013. – 70 с. – №ДР 0113 V 002752.- Обл. №0213 V 006723
 34. Кучерявий В. П.   Інвентаризація насаджень на території Львівського обласного дитячого еколого-натуралістичного центру : звіт про НДР: ГД 08.11-18-12 / В. П. Кучерявий ; М-во освіти, науки, молоді і спорту України, НЛТУ України; [викон.: Дудин Р.Б., Левусь Т.М.]. – Л., 2012. – 11 с. – №ДР 0114 V 001266.- Обл. № 0214 V 006202
 35. Туниця Ю. Ю.   Предметна сфера економічної теорії в суспільстві сталого розвитку : звіт про НДР (заключ.): № ДБ Н.04-11 / Ю. Ю. Туниця ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [авт.: Я.В.Кульчицький, Л.Р.Лиско, Т.Ю.Туниця, І.П.Соловій, Л.Д.Загвойська, Л.І.Максимів, В.Т.Польовська, І.І.Гронь]. – Львів, 2013. – 341 с. – № ДР 0111 V 002653.- № Обл. картки 0214 V 005544
 36. Башнянин Г. І.   Політична економія : навч. посібник / Г. І. Башнянин, Є. С. Шевчук. – 5-те вид., стер. – Львів : Новий-Світ - 2000, 2007. – 479 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-39-9
 37. Економічна теорія : підручник для студ. вищих навч. закладів / В. М. Тарасевич, В. В. Білоцерківець, С. П. Горобець, і. та ; М-во освіти і науки України, Нац. металургійна акад. України. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 784 с. – ISBN 966-364-185-1
 38. Лановик Б. Д.   Економічна історія : курс лекцій / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. – 6-те вид., стнр. – К. : Вікар, 2006. – 405 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7131-79-3
 39. Управління проектами : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Л. О. Збаразська, В. С. Рижиков, І. Ю. Єрфорт, О. Ю. Єрфорт ; М-во освіти і науки України. – К. : ЦУЛ, 2008. – 168 с. – ISBN 978-966-364-611-4
 40. Шевчук В. Р.   Стратегічний управлінський облік : навч. посібник / В. Р. Шевчук. – К. : Алерта, 2009. – 176 с. – ISBN 978-966-2183-25-2
 41. Крушельницька О. В.   Управління матеріальними ресурсами : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2007. – 162 с. – ISBN 966-7982-33-5
 42. Безкровний М. Ф.   Організаія інформаційно-консультаційної діяльності : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М. Ф. Безкровний. – К. : Каравела, 2008. – 456 с. – ISBN 966-8019-87-3
 43. Хміль Ф. І.   Основи управлінського консультування : навч. посібник / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2008. – 240 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-71-7
 44. Опарін В. М.   Фінанси (загальна теорія) : навч. посібник / В. М. Опарін. – 2-е вид., допов. і переробл. – К. : КНЕУ, 2001. – 240 с. – ISBN 966-574-285-Х
 45. Фондовий ринок : навч. посібник / В. М. Діденко, М. М. Свердан, В. П. Булат, О. М. Грубляк ; М-во фінансів України, Буковинська держ. фін. акад. – Чернівці : Наші книги, 2010. – 624 с. – ISBN 978-966-482-019-3
 46. Хумарова Н. І.   Екологоорієнтоване стратегічне планування розвитку територій : [монографія] / Н. І. Хумарова. – Одеса, 2011. – 408 с. – ISBN 978-966-1551-87-8
 47. Ігнатьєва І. А.   Стратегічний менеджмент : підручник для студ. вищих навч. закладів / І. А. Ігнатьєва. – К. : Каравела, 2008. – 480 с. – ISBN 966-8019-58-Х
 48. Балабанова Л. В.   Управління маркетинговим потенціалом підприємства : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Л. В. Балабанова, Р. В. Мажинський. – К. : Професіонал, 2006. – 288 с. – ISBN 966-370-024-6
 49. Євтушевський В. А.   Основи корпоративного управління : навч. посібник для студ. екон. спец. / В. А. Євтушевський. – К. : Знання-Прес, 2002. – 317 с. – ISBN 966-7767-30-2
 50. Лагутін В. Д.   Конкурентоспроможність національної економіки : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. Д. Лагутін, В. А. Романенко, Ю. М. Уманців ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, КНТЕУ. – К. : КНТЕУ, 2011. – 296 с. – ISBN 978-966-629-512-8
 51. Пістун І. П.   Охорона праці. (Психологія безпеки) : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І. П. Пістун, А. П. Березовецький, А. Ю. Трач. – Львів : Тріада плюс, 2010. – 476 с. – ISBN 978-966-486-071-7
 52. Нормативно-правові акти землекористування : довідник / уклад.: А.В.Блдюк, М.К.Ковальчук, О.О.Петриченко. – К. : Академвидав, 2007. – 320 с. – ISBN 966-8226-38-0
 53. Білей П. В.   Створення енергоощадних перманентних технологій низькотемпературного процесу сушіння пиломатеріалів : звіт про НДР (заключ.): ДБ. 08. 24-03-12 / П. В. Білей ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [авт.: Соколовський І.А., Сорока Л.Я., Сомар А.М., Приставський Б.І.. Білей П.П., Комбаров А.М., Борисов В.М., Богач В.Д., Гронь І.І.]. – Львів, 2013. – 144 с. – № ДР 0112 V 003032.- Обл. № 0213 V 008234
 54. Голубець В. М.   Розроблення енергоощадних технологій виготовлення дереворізальних інструментів та зміцнення деталей машин і технологічного оснащення із вуглецевих та низьколегованих сталей і чавунів : звіт з НДР (заключ.): ДБ 08. 16-02-12 / В. М. Голубець ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [викон.: Кірик М.Д., Гасій О.Б., Гопка В.С., Рудь А.Є., Капраль Ю.Р., Гронь І.І.]. – Львів, 2013. – 113 с. – № ДР 0112 V 003033.- Обл. № 0213 V 008269
 55. Максимів В. М.   Залишки деревини і деревина після споживання. Класифікація. Терміни та визначення : проект міжнародного стандарту (заключ.): ГД 08.24-11-13 / В. М. Максимів ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [авт.: О.А.Кійко, С.В.Гайда, О.Б.Ференц, І.І.Гронь]. – Львів, 2013. – 46 с. – № ДР 0113 V 007639.- Обл. № 0213 V004416
 56. Михайленко В. Є.   Основи біодизайну : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. Є. Михайленко, О. В. Кащенко. – К. : Каравела, 2011. – 224 с. : іл. – ISBN 978-966-2229-20-2
 57. Основи практичної психології : підручник для студ. вищих навч. закладів / В. Г. Панок, Т. М. Титаренко, Н. В. Чепелєва, і. та. – Вид. 3-є, стер. – К. : Либідь, 2006. – 536 с. – ISBN 966-06-0409-2
 58. Строяновська О. В.   Психологічна служба в системі освіти : практикум з навч. курсу для практ. психологів: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О. В. Строяновська. – К. : Каравела, 2010. – 176 с. – ISBN 978-966-2229-13-4
 59. Заставний Ф. Д.   Економічні райони України. Реалії та перспективи: (природно-географічні, історичні, національно-культурні, національно-політичні) / Ф. Д. Заставний. – Львів : Апріорі, 2010. – 222 с. : [8] арк. іл. – ISBN 978-966-2154-29-0