Головна

Навігація

Квітень 2014

 1. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 747. Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – Львів : Вид-во Льв-кої політехниіки, 2012. – 151 с.
 2. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 751. Комп'ютерні науки та інформаційні технологіі. – Львів : Вид-во Льв-кої політехніки, 2013. – 411 с.
 3. Універсальна десяткова класифікація (УДК) : зміни та доповнення (2010): [пер. з англ.] / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. І.Федорова"; [підгот.: М.Й.Ахвердова, Т.Е.Калініна, Ю.О.Набхан]. – К. : Кн. палата України, 2013. – 168 с. – ISBN 978-966-647-186-7
 4. Енциклопедія Сучасної України. Т. 13. Киї - Кок / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. досліджень. – К., 2013. – 711 с. : іл. – ISBN 978-966-02-6472-4
 5. Новий англо-український та українсько-англійський словник = New english-ukrainian, ukrainian-english dictionary : близько 60000 слів / [уклад.: В.Ф.Малишев, О.Ю.Петраковський]. – Харків : Світовид, 2002. – 576 с. – ISBN 966-7333-50-7
 6. Англійська мова для повсякденного спілкування : підручник для студ. вищих навч. закладів / В. К. Шпак, В. Я. Популях, З. Ф. Кириченко, і. та. – 6-те вид., випр. – К. : Вища шк., 2008. – 302 с. – ISBN 978-966-642-402-3
 7. Верба Г. В.   Довідник з граматики англійської мови (з вправами) : [навч. посібник] / Г. В. Верба, Г. Г. Верба, Л. Г. Верба. – 5-те вид., доопрац. – К. : Освіта, 2001. – 414 с. – ISBN 966-04-0448-4
 8. Новий німецько-український і українсько-німецький словник = Das neue deutsch-ukrainische, ukrainisch-deutsche Worterbuch : біля 60000 слів / [уклад.: В.Ф.Малишев, В.А.Кібенко]. – Харків : ДИВ, 2005. – 576 с. – ISBN 966-8504-06-2
 9. Григоренко В. О.   Французько-український, українсько-французький словник : сучасна лексика, типові словосполучення та фразеолог. вирази, граматичний коментар: близько 40000 слів / В. О. Григоренко. – Харків : Торсінг плюс, 2007. – 576 с. – ISBN 966-404-497-0
 10. Французько-український та українсько-французький словник = Francais-ukrainien ukrainien-francais dictionnaire : містить 60000 слів та словополучень / [уклад. Л.М.Авраменко]. – Харків : ДИВ, 2007. – 576 с. – ISBN 978-966-8504-10-5
 11. Зубков М. Г.   Російсько-український і українсько-російський словник : [понад 65000 слів] / М. Г. Зубков. – Харків : Фоліо, 2006. – 620 с. – (Б-ка державної мови). – ISBN 966-03-3291-2
 12. Лісовиробничий комплекс: екологічні аспекти : монографія / І. М. Озарків, М. Г. Адамовський, В. М. Максимів та ін. ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : ЗУКЦ, 2014. – 264 с. – ISBN 978-617-655-103-4
 13. Панківський Ю. І.   Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління та поводження з відходами" : для студ. спец. 7.04010601 - Екологія та охорона навколишнього середовища / Ю. І. Панківський, О. Є. Ошуркевич-Панківська. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 36 с.
 14. Панківський Ю. І.   Екологічни паспорт відходів : метод. вказівки для практ. занять з дисц. "Екологічна паспортизація" для студ. спец. 8.04010601 - Екологія та охорона навколишнього середовища / Ю. І. Панківський, О. Є. Ошуркевич-Панківська. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 28 с.
 15. Копій Л. І.   Ландшафтна екологія : навч.-метод. посібник / Л. І. Копій, С. П. Мельничук. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 222 с.
 16. Нерух О. Г.   Лінійна алгебра та аналітична геометрія / О. Г. Нерух, Н. М. Ружицька. – К. : Кондор, 2008. – 196 с. – ISBN 5-7763-2728-8
 17. Барковський В. В.   Вища математика для економістів : навч. посібник / В. В. Барковський, Н. В. Барковська. – 5-те вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 448 с. – ISBN 978-966-364-991-7
 18. Бардачов Ю. М.   Дискретна математика : підручник для студ. вищих техн. навч. закладів / Ю. М. Бардачов, Н. А. Соколова, В. Є. Ходаков. – К. : Вища шк., 2002. – 287 с. – ISBN 966-642-090-2
 19. Ціж Б. Р.   Теоретична механіка : підручник для студ. вищих закладів освіти очної та заочної (дистанц.) форми навч. техн. та технолог. спец. / Б. Р. Ціж, Б. І. Сокіл, М. Б. Сокіл. – Львів : СПОЛОМ, 2008. – 458 с. – ISBN 978-966-516-8
 20. Ошуркевич-Панківська О. Є.   Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни "Геохімія техногенезу" : для студ. спец. 6.04010601 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / О. Є. Ошуркевич-Панківська, Ю. І. Панківський. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 36 с.
 21. Мельничук С. П.   Ландшафтознавство і краєзнавство : навч. посібник / С. П. Мельничук, Я. В. Мельничук. – [2-ге вид., переробл. та допов.]. – Львів : НЛТУ України, 2011. – 227 с.
 22. Вісник Київського національного університету. Біологія : збірник. Вип. 62. – К. : ВЦ "Київський університет", 2012. – 72 с.
 23. Вісник Київського національного університету. Біологія : збірник. Вип. 63. – К. : ВЦ "Київський університет", 2013. – 57 с.
 24. Вісник Київського національного університету. Біологія : збірник. Вип. 2(64). – К. : ВЦ "Київський університет", 2013. – 61 с.
 25. Загальна цитологія : практикум: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М. Е. Дзержинський, О. К. Вороніна, Н. В. Скрипник, і. та ; КНУ. – К. : ВПЦ Київський ун-т, 2011. – 126 с. : [8] арк. іл. – ISBN 978-966-439-478-6
 26. Загальна цитологія і гістологія : підручник для студ. біолог. спец. вищих навч. закладів / М. Е. Дзержинський, Н. В. Скрипник, Г. В. Островська, і. та ; КНУ. – К. : ВПЦ Київський ун-т, 2010. – 575 с. – ISBN 978-966-439-159-4
 27. Панківський Ю. І.   Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Системи водокористування" : для студ. спец. 6.04010601 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Ю. І. Панківський. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 40 с. : іл.
 28. Харкаліс Б. І.   Системи водокористування : навч. посібник / Б. І. Харкаліс, Ю. І. Панківський. – [2-ге вид., переробл., допов.]. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 217 с.
 29. Горбенко Н. Є.   Методичні вказівки до проведення навчальної практики з дисципліни Ботаніка (з основами геоботаніки) : для студ. освітнього рівня бакалавр напряму 6.060102 - "Архітектура" / Н. Є. Горбенко. – Львів : НЛТУ України, 2014. – 36 с.
 30. Вісник Київського національного укніверситету. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. Вип. 31. – наук. видан. – К. : ВЦ "Київський університет", 2013. – 70 с.
 31. Лободинська О. М.   Чинники успішного працевлаштування за фахом. Структурно-логічні схеми : навч. посібник / О. М. Лободинська, І. П. Магазинщикова. – Львів : ЗУКЦ, 2013. – 108 с. – ISBN 978-617-655-062-4
 32. Основи соціології : [навч.-метод. посібник для студ. зочної форми навч.] / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І.Франка; [уклад.: С.Щудло, І.Мірчук]. – Дрогобич : Вимір, 2011. – 152 с. – ISBN 978-617-586-003-4
 33. Лісова скарбниця : довідник лікарських рослин / [уклад. Ануфрієва С.В.]. – Донецьк : Глорія Трейд, 2013. – 224 с. : іл. – ISBN 978-617-536-253-2
 34. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 753. Автоматика, вимірювання та керування. – Львів, 2013. – 167 с.
 35. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 756. Теорія і практика будівництва. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 339 с.
 36. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 755. Теорія і практика будівництва. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 479 с.
 37. Каппелер А.   Мала історія України : [пер. з нім.] / А. Каппелер. – К. : К.І.С., 2007. – 264 с. – ISBN 978-966-7048-82-2
 38. Історія України написана у V ст. до нашої ери Геродотом / пер. Спасько С.К. – К., 2009. – 80 с. – ISBN 978-966-1635-02-8
 39. Приповідки або українсько-народня філософія. Т. 1 / зібрав, підгот. до друку та опубл. В.С.Павл'юк. – перевид. з ориг. 1946 р. – Канада, 1998. – 355 с.
 40. Вівчарик М. М.   Україна: від етносу до нації : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М. М. Вівчарик. – К. : Вища шк., 2004. – 239 с. – ISBN 966-642230-1
 41. Данчук О. Т.   Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Лісова селекція з основами генетики" студентами напрямку 6.090103 "Лісове та садово-паркове господарство" скороченої форми навчання. Ч. 2. Лісова селекція / О. Т. Данчук. – Львів, 2013. – 84 с.
 42. Алешинский Н. А.   Подготовительные работы по подсочке / Н. А. Алешинский. – М.-Л. : Гослесбумиздат, 1951. – 34 с.
 43. Лебедевич С. І.   Обліково-аудиторське забезпечення підприємств лісового господарства для сталого розвитку України : монографія / С. І. Лебедевич, Н. М. Клим, Х. Р. Хомик. – Львів : Ліга-Прес, 2014. – 268 с. – ISBN 978-966-397-230-1
 44. Попадинець Н. М.   Внутрішній ринок продукції лісової промисловості України: проблеми та напрями розвитку : монографія / Н. М. Попадинець. – Львів : ІРД НАН України, 2014. – 182 с. – ISBN 978-966-02-7114-5
 45. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 754. Проблеми економіки та управління. – Львів : Нац. ун-ту "Львівська політехніка, 2013. – 243 с.
 46. Живко З. Б.   Конкурентна (ділова) розвідка в системі економічної безпеки : [монографія] / З. Б. Живко. – Львів : АПРІОРІ, 2008. – 192 с. – ISBN 978-966-8256-92-9
 47. Дзюбик С. Д.   Основи економічної теорії : навч. посібник / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2014. – 423 с. – ISBN 978-617-07-0160-2
 48. Ігнатьєв П. М.   Країнознавство країни Азії : навч. посібник / П. М. Ігнатьєв. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2004. – 384 с. – ISBN 966-8029-53-4
 49. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 748. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів : Нац. ун-ту "Львівська політехніка, 2012. – 363 с.
 50. Данілова В. К.   Операційний менеджмент : конспект лекцій / В. К. Данілова, Н. Я. Наливайко. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 147 с.
 51. Маслак О. О.   Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О. О. Маслак, В. Й. Жежуха. – К. : Каравела, 2011. – 400 с. – ISBN 978-966-2229-18-9
 52. Медвідь Л. Г.   Облік у банках : навч. посібник для студ. напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / Л. Г. Медвідь, І. В. Фостяк. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 360 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-003-3
 53. Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності : практикум: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О. О. Маслак, В. Й. Жежуха, К. О. Дорошкевич та ін. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : Каравела, 2011. – 280 с. – ISBN 978-966-2229-21-9
 54. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 762. Логістика. – Львів : Нац. ун-ту "Львівська політехніка, 2013. – 271 с.
 55. Шевченко С. Г.   Фінанси : програма курсу, плани практ. занять і семінарських занять та метод. вказівки до самостійної роботи студ. напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" / С. Г. Шевченко, У. В. Павлюк. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 32 с.
 56. Національна економіка : метод. вказівки, програма та контрольні завдання для студ. денної та заочної форм навч. напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" та 6.030509 "Облік і аудит" / М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [уклад.: Шевченко Г.С., Сухоняк С.О.]. – Львів, 2013. – 36 с.
 57. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : зб. наук. праць. Вип. 25 / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", НАН України. – Львів : Вид-во Львів. політехнікм, 2013. – 183 с.
 58. Держава і право : зб. наук. праць: Юридичні і політичні науки. Вип. 62 / Ін-т держави і права, НАН України. – К., 2013. – 560 c. – ISBN 1563-3349
 59. Кіндрат Р. Я.   Методичні вказівки для самостійної науково-дослідної роботи студентів напрямів підготовки: "Економіка підприємства" та "Менеджмент" / Р. Я. Кіндрат, В. В. Якімцов. – Львів, 2013. – 38 с.
 60. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 752. Держава та армія. – Львів : Нац. ун-т "Льв-ка політехніка", 2013. – 227 с. – (Присвячено 85-річчю професора Л.Є.Дещинського)
 61. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 750. Філософські науки. – Львів : Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2013. – 111 с.
 62. Зборовська Н. В.   Психоаналіз і літературознавство : посібник / Н. В. Зборовська. – К. : Академвидав, 2003. – 392 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-05-4
 63. Чижевський Д. І.   Історія української літератури / Д. І. Чижевський. – К. : Академія, 2003. – 568 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-143-0
 64. Чернігово-Сіверська земля : фотоальбом / О. Б. Коваленко, М. Турчин, В. Кошмал, і. та. – Чернігів : Десна Поліграф, 2012. – 192 с. : іл. – ISBN 978-966-264626-9
 65. Симоненко В. А.   Лебеді материнства : поезія, проза / В. А. Симоненко. – К. : Молодь, 1981. – 344 с.