Головна

Навігація

Червень 2014

 1. Ecological aspects of logistics : academic manual / R. Zinko, L. Ryden, I. Kuzio, I. Samsin. – Lviv : PACTP- 7, 2014. – 127 s. – ISBN 978- 617- 7045- 42- 6
 2. Копій Л. І.   Оцінка екологічного і санітарного стану та інвентаризація насаджень в межах території НСБ літніх видів спорту : звіт про НДР (заключ.): ГД 08.07-15-13 / Л. І. Копій ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [викон.: Р.Б.Дудин, Т.М.Левусь, М.Л.Копій]. – Львів, 2013. – 32 л. : карта. – №ДР0114U000595.- Обл. №0214U003946
 3. Казинцев Л. С.   Сборник задач по общей теории статистики : учеб. пособие для вузов / Л. С. Казинцев. – М. : Статистика, 1979. – 192 с.
 4. Folia Forestalia Polonica. Vol.56(1). March 2014 / PAN, IBL. – W-wa, 2014. – 67 s. – (Ser.A-forestry)
 5. Folia Forestalia Polonica. Vol.55(4). December 2013 / PAN, IBL. – W-wa, 2013. – 160- 204 s. – (Ser.A-forestry)
 6. Folia Forestalia Polonica. Vol.55(3). September 2013 / PAN, IBL. – W-wa, 2013. – 114- 156 s. – (Ser.A-forestry)
 7. Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW : forestry and Wood Technology. №81. – Warsaw, 2013. – 302 s.
 8. Annals Warsaw University of Life Sciences : forestry and Wood Technology. №82. – Warsaw, 2013. – 347 s.
 9. Annals Warsaw University of Life Sciences : forestry and Wood Technology. №83. – Warsaw, 2013. – 347 s.
 10. Annals Warsaw University of Life Sciences : forestry and Wood Technology. №84. – Warsaw, 2013. – 347 s.
 11. Prace IBL : lesne prace badawcze : kwartalnik IBL. Vol. 75(1). Marzec 2014. – Sekocin Stary, 2014. – 112 s.
 12. Prace IBL : lesne prace badawcze : kwartalnik IBL. Vol. 74(4). Grudzien 2013. – Sekocin Stary, 2014. – 283- 372 s.
 13. Prace IBL : lesne prace badawcze: kwartalnik IBL. Vol.75(2). Czerwiec 2014. – Sekocin Stary, 2014. – 212 s. – (Ser. A)
 14. Prace IBL : lesne prace badawcze : kwartalnik IBL. Vol. 74(3). Wrzesien 2013. – Sekocin Stary, 2013. – 187- 280 s. – (Ser. A)
 15. Мандзюк Р. І.   Особливості вирощування та використання садивного матеріалу інтродукованих видів роду Abies : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. сільськогосп. наук: 06.03.01 "Лісові культури та фітомеліорація" / Р. І. Мандзюк ; НЛТУ України. – Львів, 2014. – 20 с.
 16. Мандзюк, Роман Іванович   Особливості вирощування та використання садивного матеріалу інтродукованих видів роду Abies : дис. ... канд. сільськогосп. наук: 06.03.01 / Р. І. Мандзюк. – Львів, 2014. – 252 с. + Диск
 17. Калинин В. И.   Лиственница европейского Севера / В. И. Калинин. – М. : Лесная пром-сть, 1965. – 91 с.
 18. Погрібний О. О.   Лісівничо-екологічні особливості формування лісостанів сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в Українських Карпатах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. сільскогосп. наук: 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / О. О. Погрібний ; НЛТУ України. – Львів, 2014. – 20 с.
 19. Погрібний, Олег Олегович   Лісівничо-екологічні особливості формування лісостанів сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в Українських Карпатах : дис. ...канд. сільськогосп. наук: 06.03.03 / О. О. Погрібний. – Львів, 2014. – 318 с. + Диск
 20. Геник Я. В.   Трансформаційні процеси в порушених екосистемах Карпатського регіону України та їх фітомеліорація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. сільськогосп. наук: 06.03.01 "Лісові культури та фітомеліорація" / Я. В. Геник ; НЛТУ України. – Львів, 2014. – 40 с.
 21. Геник, Ярослав Вячеславович   Трансформаційні процеси в порушених екосистемах Карпатського регіону України та їх фітомеліорація : дис. ...докт. сільськогосп. наук: 06.03.01 / Я. В. Геник. – Львів, 2014. – 521 с. + Диск
 22. Копій Л. І.   Розробка та апробація технології мікоризації садивного матеріалу головних лісоутворюючих деревних порід для формування екологічно стійких та високопродуктивних насаджень в домінуючих типах лісу Західного Полісся : звіт про НДР (заключ.): ГД 08.07-18-11 / Л. І. Копій ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [викон.: О.І.Копій, О.Й.Нагреба, В.Г.Устінов, М.Я.Падура]. – Львів, 2013. – 105 с. – №ДР 0112U004986.- Обл. №0214U006903
 23. Калашников А. П.   Содержание и ремонт гравийных, грунтовых и зимних лесовозных автомобильных дорог : учеб. пособие для лесоинж. фак. / А. П. Калашников. – Петрозаводск : ПГУ, 1968. – 66 с.
 24. Кучерявий В. П.   Інвентаризація насаджень на території Львівської спеціальної загальноосвітньої школи №100 : звіт про НДР: ГД 08.11-25-11 / В. П. Кучерявий ; М-во освіти, науки, молоді і спорту України, НЛТУ України; [викон.: Дудин Р.Б., Левусь Т.М.]. – Львів, 2011. – 16 с. – №ДР 0112U006604.- Обл. № 0214U005765
 25. Сопушинський І. М.   Внутрішньовидова диференціація клена-явора (Acer pseudoplatanus L.), бука лісового (Fagus sylvatica L.) і ясена звичайного (Fraxinus excelsior L.) за декоративністю деревини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. сільскогосп. наук: 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / І. М. Сопушинський ; НЛТУ України. – Львів, 2014. – 37 с.
 26. Сопушинський, Іван Миколайович   Внутрішньовидова диференціація клена-явора (Acer pseudoplatanus L.), бука лісового (Fagus sylvatica L.) і ясена звичайного (Fraxinus excelsior L.) за декоративністю деревини : дис. ...докт. сільскогосп. наук: 06.03.03 / І. М. Сопушинський. – Львів, 2014. – 402 с. + Диск
 27. Казанцев А. К.   Практический менеджмент: В деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах : учеб. пособие для студ. вузов / А. К. Казанцев, В. И. Подлесных, Л. С. Серова. – М. : ИНФАРМА-М, 1998. – 367 с. – (Высшее образование)
 28. Казначейська система виконання бюджету : підручник для студ. спец. "Фінанси" / С. О. Булгакова, Н. В. Базанова, Л. В. Єрмошенко, і. та ; М-во освіти і науки України, Київ. держ. торг.-екон. ун0т. – К., 2009. – 250 с.
 29. Рзаев А. К.   Туси; Д. Ташкулов. Дониш / А. К. Рзаев. – М. : Юрид. лит-ра, 1990. – 160 с. – (Из истории полит. и правовой мысли)
 30. Drewno : doniesienia, komunikaty : prace naukowe. Vol. 56. №190 / In - t Technologii drewna. – Poznan, 2013. – 154 s.
 31. Гайдук С. С.   Изготовление изделий из натуральной древесины с использованием клеев, активированных высокодисперсными добавками : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук: по спец. 05.21.05 "Древесиноведение, технология и оборудование деревопереработки" / С. С. Гайдук ; Белорус. гос. технолог. ун- т. – Минск, 2014. – 21 с.
 32. Копій Л. І.   Розробка концепції формування ландшафтного парку "Музею лісового господарства" : звіт про НДР (заключ.): ГД 08.07-12-13 / Л. І. Копій ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [викон.: Дудин Р.Б., Левусь Т.М., Копій М.Л., Гіссовська Н.О.]. – Львів, 2014. – 28 с. – №ДР 0113U003883.- Інв. №0214U000705.- 2 окр. додатки
 33. Кучерявий В. П.   Рекомендації з озеленення території Львівського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді : звіт про НДР: ГД 08.11-06-13 / В. П. Кучерявий ; М-во освіти, науки, молоді і спорту України, НЛТУ України; [викон.: Дудин Р.Б., Левусь Т.М.]. – Львів, 2013. – 20 с. – № ДР 0114U001405.- Обл.№ 0214U005178