Головна

Навігація

Липень-серпень 2014

 1. Механика промышленных роботов : учеб. пособие для втузов: в 3 кн. Кн. 1. Кинематика и динамика/ Воробьев Е.И., Попов С.А., Шевелева Г.И. – М. : Высшая школа, 1988. – 304 с.
 2. Фрідріх Кляйнвехтер : праці вченого та літ-ра про нього з фондів Наук. б-ки Чернів. нац. ун-ту ім. Ю.Федьковича: бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича; [уклад.: Загородна Н.М., Дячук М.П.]. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2013. – 120 с. – (Вчені Чернівецького ун-ту)
 3. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 768. Фізико-математичні науки. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 131 с.
 4. Механика композитных материалов и элементов конструкций : в 3 т. Т. 3. Прикладные исследования / под общ. ред. А.Н.Гузя. – К. : Наука, 1983. – 261 с.
 5. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 761. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – Львів : Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2013. – 475 с.
 6. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 763. Електроенергетичні та електромеханічні системи. – Львів : Нац. ун-т "Львів-ка пол-ка", 2013. – 151 с.
 7. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 759. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – Львів : Нац. ун-ту "Львівська політехніка, 2013. – 127 с.
 8. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 47 / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка"; відп. ред. З.А.Стоцько. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2013. – 147 с.
 9. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 758. Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / М-во освітиі науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка"; відп. ред. Є.П.Пістун. – Львів, 2013. – 207 с.
 10. Вимірювальна техніка та метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 74 / М-во освіти і науки України; відп. ред. Б.І.Стадник. – Львів : Вид-во "Львівська політехніка", 2013. – 171 с. : іл.
 11. Вісник Національного університету " Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 764. Електроніка. – Львів, 2013. – 159 с.
 12. Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. Вип. 11 / НЛТУ України, Лісівнича академія наук України. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 281 с. – ISBN 1991-606Х
 13. Олійник В. С.   Гідрологічна роль лісів Українських Карпат : [монографія] / В. С. Олійник. – Івано-Франківськ : НАІР, 2013. – 232 с. : іл. – ISBN 978-966-2716-32-0
 14. Вуглець, клімат та землеуправління в Україні: лісовий сектор : монографія / А. З. Швиденко, П. І. Лакида, Д. Г. Щепащенко та ін. ; Нац. ун-т бюресурсів і природокористування України. – Корсунь-Шевченківський : ФОП Гаврищенко В.М., 2014. – 283 с. : іл.
 15. Гойчук А. Ф.   Методи лісопатологічних обстежень : [навч. посібник] / А. Ф. Гойчук, Л. Л. Решетник, Н. В. Максимчук. – Житомир : Полісся, 2012. – 127 с. – ISBN 978-966-655-275-7
 16. Гвоздяк Р. І.   Бактеріози лісових деревиних порід : навч. посібник / Р. І. Гвоздяк, А. Ф. Гойчук, В. В. Розенфельд ; КМ України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Житомир : Полісся, 2012. – 172 с. – ISBN 978-966-655-275-7
 17. Гойчук А. Ф.   Технологія інтегрованого захисту лісу : [навч. підручник] / А. Ф. Гойчук, М. М. Завада, Л. Л. Решетник ; КМ України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Житомир : Полісся, 2014. – 282 с. – ISBN 978-966-655-579-6
 18. Нормативи оцінки компонентів надземної фітомаси деревостанів головних лісотвірних порід України : [довідник] / КМ України, Нац. ун-т біоресурсів і природокор. України, Навч.-наук. ін-т лісового і садово-паркового госп-ва; [за ред. П.І.Лакиди]. – Корсунь-Шевченківський : Видавець В.М.Гавришенко, 2013. – 457 с. – ISBN 978-966-2464-34-4
 19. Лакида П. І.   Прогноз росту та продуктивності модальних деревостанів берези повислої в Українському Поліссі : монографія / П. І. Лакида, Р. В. Атаманчук. – Корсунь-Шевченківський : ФОПП Гавришенко В.М., 2014. – 135 с. – ISBN 978-966-2464-38-2
 20. Гірс О. А.   Лісовпорядкування : підручник для студ. вищих навч. закладів, які навч. за напрямом підготовки "Лісове та садово-паркове госп-во" / О. А. Гірс, Б. І. Новак, С. М. Кашпор ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокор. України. – Вид. 2-ге, допов. та переробл. – К. : Фітосоціоцентр, 2013. – 435 с. – ISBN 978-966-306-172-3
 21. Наукові основи підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових та урбанізованих екосистем : 63-я наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, наук. працівників, докторантів та асп. за підсумками наук. діяльності у 2012 р., 21-22 травня 2013 р. / М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [відп. ред. С.І.Миклуш]. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 108 с.
 22. Азаренкова Г. М.   "Аналіз моделювання і управління ризиком (в схемах та прикладах)" : навч. посібник / Г. М. Азаренкова. – Львів : Новий-Світ-2000, 2011. – 240 с. – ISBN 978-966-418-132-4
 23. Останкова Л. А.   Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевченко. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 256 с. – ISBN 978-611-01-0211-7
 24. Ковальчук Т. Т.   Макроекономічні ризики: класифікаційні ознаки, способи виміру, шляхи мінімізації : [монографія] / Т. Т. Ковальчук, Н. П. Ковальчук. – К. : Знання, 2012. – 301 с. – (Сучасна економічна наука). – ISBN 978-966-346-876-1
 25. Сулим М. В.   Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : підручник для студ. вищих навч. закладів / М. В. Сулим, О. С. Пенцак. – Львів : Новий-Світ-2000, 2012. – 330 с. – ISBN 978-966-418-165-2
 26. Коваленко В. В.   Фінансові ризики та шляхи їх мінімізації: Правовий аспект : [монографія] / В. В. Коваленко. – К. : Знання, 2011. – 319 с. – ISBN 978-966-346-896-9
 27. Врублевська О. В.   Економіка природокористування для екологів-дослідників : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О. В. Врублевська. – Львів : Панорама, 2014. – 128 с. – ISBN 978-966-8084-98-0
 28. Шегда А. В.   Ризики в підприємництві: оцінювання та управління : навч. посібник / А. В. Шегда, М. В. Голованенко. – К. : Знання, 2008. – 271 с. – ISBN 978-966-346-436-7
 29. Петрович Й. М.   Стратегічне управління конкурентоспроможністю промислового підприємства : монографія / Й. М. Петрович, О. В. Кривешко, І. О. Ступак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 228 с. – ISBN 978-617-607-360-4
 30. Управління ризиками в інноваційній діяльності : навч. посібник / О. Є. Кузьмін, Н. Ю. Подольчак, Н. І. Подольчак, Л. Г. Вербицька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – 2-ге вид., переробл. і допов. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 240 с. – ISBN 978-617-607-164-8
 31. Хміль Ф. І.   Управління персоналом : підручник для студ. вищих навч. закладів / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2006. – 488 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-31-3
 32. Управління ризиками в логістиці : [навч. посібник] / В. М. Гончаров, Р. Р. Ларіна, О. В. Балуєва та ін. ; М-во аграрної політики України, ЛАНУ, М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Львів : Магнолія 2006; Луганськ, 2012. – 253 с. – ISBN 978-617-574-062-0
 33. Чурсіна Л. А.   Товарознавство та експертиза в митній справі : навч. посібник / Л. А. Чурсіна, О. М. Вербицький, Є. О. Калінський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ХНТУ. – Херсон: Олді-плюс; К. : Ліра - К, 2013. – 202 с. – ISBN 978-966-2393-69-9
 34. Гребельник О. П.   Митна справа : підручник для студ. вищих навч. закладів / О. П. Гребельник. – 4-те вид., оновлене та допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2014. – 472 с. – ISBN 978-617-673-228-0
 35. Мальська М. П.   Управління персоналом у туризмі: теорія та практика : навч. посібник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. Нац. ун-т ім. І.Франка. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 234 c. – ISBN 978-617-673-114-6
 36. Мальська М. П.   Організація та планування діяльності туристичних підприємсв: теорія та практика : навч. посібник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 248 с. – ISBN 978-611-01-0292-6
 37. Мальська М. П.   Міжнародний туризм і сфера послуг : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич ; М-во освіти і науки України, Львів. Нац. ун-т ім. І.Франка. – К. : Знання, 2008. – 661 с. – ISBN 978-966-346
 38. Алієва-Барановська В. М.   Міжнародний туризм : навч. посібник-довідник / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. – К. : Центр научб. л-ри, 2013. – 344 с. – ISBN 978-611-01-0394-7
 39. Міжнародний туризм : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Т. В. Божидарнік, Н. В. Божидарнік, Л. В. Савош, і. та. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 312 с. – ISBN 978-617-673-020-0
 40. Економіка туризму : підручник / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк ; Львів. Нац. ун-т ім. І.Франка. – К. : Центр учб. л-ри, 2014. – 544 с. – ISBN 978-617-673-325-9
 41. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: кредитно-модульний курс : навч. посібник / І. Ю. Сіваченко, Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, і. та. – 3-тє вид., переробл. та допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 312 с. – ISBN 978-611-01-0032-8
 42. Амеліна І. В.   Міжнародні економічні відносини : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров. – К. : Центр учб. л-ри, 2013. – 256 с. – ISBN 978-617-673-201-3
 43. Вісник Національного університету " Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 760. Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – Львів, 2013. – 115 с.
 44. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 757. Архітектура. – Львів, 2013. – 447 с.
 45. Розвиток філософської думки в Україні : навч. посібник / Ю. М. Вільчинський, С. В. Вільчинська, М. А. Скринник, З. Е. Скринник ; М-во освіти і науки Ураїни, КНЕУ, Ін-т прикладної та професійної етики. – 3-є вид. (переробл. і допов.). – К. : КНЕУ, 2014. – 327 с. – ISBN 978-966-483-891-4