Головна

Навігація

Березень -травень 2015

 1. Назаров В. В.   Начала эконатурологии / В. В. Назаров. – Первое отдельное изд. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – 150 с. : ил. – ISBN 9978-966-330-216-4
 2. Кононюк А. Е.   Основы научных исследований (общая теория эксперимента) [Електронний ресурс] : моногр. : в 4-х кн. Кн.1 / А. Е. Кононюк. – К., 2011. – 15Мб. – Назва з екрана
 3. Кононюк А. Е.   Основы научных исследований (общая теория эксперимента) [Електронний ресурс] : моногр. : в 4-х кн. Кн.2 / А. Е. Кононюк. – К., 2011. – 16Мб. – Назва з екрана
 4. Кононюк А. Е.   Основы научных исследований (общая теория эксперимента) [Електронний ресурс] : моногр. : в 4-х кн. Кн.3 / А. Е. Кононюк. – К., 2011. – 15Мб. – Назва з екрана
 5. Кононюк А. Е.   Основы научных исследований (общая теория эксперимента) [Електронний ресурс] : моногр. : в 4-х кн. Кн.4 / А. Е. Кононюк. – К., 2011. – 16Мб. – Назва з екрана
 6. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 783. Інформаційні системи та мережі. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 543 с.
 7. Катренко А. В.   Системний аналіз : підручник / А. В. Катренко ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий-Світ-2000, 2009. – 395 с. – (Серія "Комп'ютинг"). – ISBN 978-966-418-102-7
 8. Енциклопедія Сучасної України. Т. 14. Кол - Кос / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. досліджень. – К., 2014. – 767 с. : іл. – ISBN 978-966-02-7304-7
 9. Енциклопедія Сучасної України. Т. 15. Кот - Куз / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. досліджень. – К., 2014. – 711 с. : іл. – ISBN 978-966-02-7305-4
 10. Англо-український та українсько-англійський словник = ENGLISH-UKRAINIAN UKRAINIAN-ENGLISH DICTIONARY : [понад 6000 слів] / В. І. Перебийніс, Е. П. Рукіна, І. В. Тіменко, С. С. Хідекель. – Харків : Фоліо, 2004. – 367 с. – (Бібліотека державної мови). – ISBN 966-03-2435-9
 11. Верба Г. В.   Граматика сучасної англійської мови (довідник) = Modern English Grammar (reference book) / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. – К. : Логос-М, 2010. – 341 с. – (Учням та абітурієнтам). – ISBN 966-509-001-1
 12. Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак ; Міжнар. фонд "Відродження", Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". – Львів : Фенікс, 1996. – 367 с. – ISBN 5-87332-056-Х
 13. Берегова Г. Д.   Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посібник для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" напряму 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" у вищих навч. закладах ІІ-ІV рівнів акредитації М-ва аграрної політики та продовольства України / Г. Д. Берегова. – Херсон : Олді-плюс, 2011. – 340 с. – ISBN 978-966-2393-51-4
 14. Сторожук В. М.   Відходи підприємств. Поводження та документальний супровід : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. М. Сторожук, О. В. Мельников. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2012. – 286 с. – ISBN 978-966-322-229-5
 15. Екотоксикологія : навч. посібник / В. В. Снітинський, П. Р. Хірівський, П. С. Гнатів та ін. – Херсон : Олді-плюс, 2011. – 327 с. – ISBN 978-966-2393-21-7
 16. Екологічна хімія : [підручник] / Б. М. Федишин, В. І. Дорохов, Г. В. Павлюк та ін. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 516 с. – ISBN 978-966-289-015-0
 17. Екологія: теоретичні основи і практикум : навч. посібник / А. Ф. Потіш, В. Г. Медвідь, О. Г. Гвоздецький, З. Я. Козак. – 3-тє вид., стер. – Львів : Магнолія плюс, 2006. – 321 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-04-3
 18. Мальований М. С.   Екологія та збалансоване природокористування : навч. посібник / М. С. Мальований, Г. З. Леськів ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутрішніх справ, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 314 с. – ISBN 978-966-289-004-4
 19. Радіоекологія : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І. М. Гудков, В. А. Гайченко, В. О. Кашпаров та ін. ; НУБіП України. – Вид. 2-ге допов. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 465 с. – ISBN 978-966-289-000-6
 20. Клименко М. О.   Екологія міських систем : підручник для підготовки бакалаврів напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / М. О. Клименко, Ю. В. Пилипенко, О. С. Мороз. – Херсон : Олді-плюс, 2010. – 292 с. – ISBN 978-966-8447-62-4
 21. Залеський І. І.   Екологія людини : підручник / І. І. Залеський, М. О. Клименко. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 340 с. – ISBN 978-966-289-042-6
 22. Стадник М. М.   Термопружний стан та міцність тіл з тонкими включеннями довільної жорсткості : [монографія] / М. М. Стадник ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України: ДВЦ НТШ, 2015. – 329 с. – ISBN 978-966-97470-0-6
 23. Марчук Г. П.   Геохімія довкілля : навч. посібник / Г. П. Марчук, Т. А. Біла. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 242 с. – ISBN 978-966-2393-48-4
 24. Шмандій В. М.   Основи біогеохімії : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. М. Шмандій, Л. А. Бездєнєжних ; М-во освіти і науки України, Кременч. нац. ун-т ім. М.Остроградського. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 176 с. – ISBN 978-966-289-044-0
 25. Решнова С. Ф.   Хімія біоорганічна : навч.-метод. посібник для студ. напряму підготовки 6.040102. Біологія / С. Ф. Решнова, Л. Л. Пилипчук, Н. Т. Малєєва ; М-во освіти і науки України, ХДУ. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 170 с. – ISBN 978-966-289-028-0
 26. Барна М. М.   Становлення і розвиток ботаніки на Тернопільщині (ХІХ - початок ХХІ ст.) : монографія / М. М. Барна, Л. С. Барна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка, Терноп. від-ня Укр. ботан. т-ва. – Тернопіль : Терно-граф, 2015. – 238 с. – ISBN 978-966-457-247-4
 27. Пеніцилії в навколишньому середовищі = PENICILLII IN THE ENVIRONMENT. Ч. 2. Визначник пеніциліїв і джерела їх існування / Е. З. Коваль, А. В. Руденко, В. В. Гончарук, Н. М. Волощук. – К. : Наук. думка, 2014. – 386 с. [16] арк. іл. – ISBN 978-966-00-1457-2
 28. Коваль Е. З.   Пеніцилії в навколишньому середовищі = PENICILLII IN THE ENVIRONMENT. Ч. 1 / Е. З. Коваль, А. В. Руденко, В. В. Гончарук. – К. : Наук. думка, 2014. – 437 с. : іл. – ISBN 978-966-00-1456-5
 29. Стегній О. Г.   Екологічний рух в Україні: соціологічний аналіз : [монографія] / О. Г. Стегній ; НАН України, Ін-т соціології. – К. : КМ Академія, 2001. – 243 с. – ISBN 966-518-073-8
 30. Кулинич О. І.   Теорія статистики : підручник / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. – 6-те вид., переробл. і доп. – К. : Знання, 2013. – 239 с. – ISBN 978-617-07-0071-1
 31. Целебный щит от болезней. Книга, которая лечит / [сост. Вересова А.]. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2012. – 382 с. – ISBN 978-966-14-2948-1
 32. Пчелкин В. Я.   Технологические процессы на погрузочно-разгрузочные и транспортные работы / В. Я. Пчелкин. – М., 1972. – 25 с. : рис. – (Технология, экономика, организация производства ; сер.5). – (Обмен опытом)
 33. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 785. Електроенергетичні та електромеханічні системи. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 131 с.
 34. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 788. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 111 с.
 35. Мазепа С. С.   Електрообладнання промислових підприємств : навч. посібник / С. С. Мазепа, Я. Ю. Марущак, А. С. Куцик. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 259 с. : іл. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-41-8
 36. Вимірювальна техніка та метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 75 / М-во освіти і науки України; відп. ред. Б.І.Стадник. – Львів : Вид-во "Львівська політехніка", 2014. – 139 с. : іл.
 37. Афтанділянц Є. Г.   Матеріалознавство : підручник для студ. вищих навч. закладів освіти України / Є. Г. Афтанділянц, О. В. Зазимко, К. Г. Лопатько. – Херсон : Олді-плюс; К.: Ліра-К, 2013. – 610 с. – ISBN 978-966-2393-67-5
 38. Методика експериментальних досліджень роботи механічних систем : [метод. посібник] / Р. В. Зінько, І. С. Лозовий, М. І. Черевко, Ю. М. Черевко ; М-во оборони України, ЛІСВ Нац. ун-ту "Львівська політехніка". – Львів : ЛІСВ, 2009. – 159 с.
 39. Рябчук В. П.   Хліб наш ... / В. П. Рябчук. – Львів : СПОЛОМ, 2011. – 199 с. – ISBN 978-966-665-599-1
 40. Annals Warsaw University of Life Sciences : forestry and Wood Technology. № 86. – Warsaw, 2014. – 250 s.
 41. Annals Warsaw University of Life Sciences : forestry and Wood Technology. № 85. – Warsaw, 2014. – 250 s.
 42. Annals Warsaw University of Life Sciences : forestry and Wood Technology. № 87. – Warsaw, 2014. – 255 s.
 43. Annals Warsaw University of Life Sciences : forestry and Wood Technology. № 88. – Warsaw, 2014. – 255 s.
 44. Folia Forestalia Polonica. Vol. 56 (4). December 2014 / PAN, IBL. – W-wa, 2014. – 45 s. – (Series A - Forestry)
 45. Prace IBL : lesne prace badawcze: kwartalnik IBL. Vol. 76 (1). Marzec 2015. – Sekocin Stary, 2015. – 107 s. – (Seria A)
 46. Ткач В. П.   Защитные леса и лесные мелиорации горного Крыма = PRONECTIVE FORESTS AND RECLAMATIVE AFFORESTATION OF MOUNTAIN CRIMEA : [монография] / В. П. Ткач, Н. Н. Агапонов ; Укр. ордена "Знак Почёта" научно-исслед. ин-т лесного хозяйства и агролесомел. им. Г.Н.Высоцкого. – Харьков : Планета-принт, 2013. – 319 с. : ил. – ISBN 978-966-97373-7-3
 47. Краснов В. П.   Фітоекологія з основами лісівництва : навч. посібник / В. П. Краснов, З. М. Шелест, І. В. Давидова ; М-во освіти і науки України, ЖДТУ. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 476 с. – ISBN 978-966-289-008-2
 48. Ведмідь М. М.   Похідні і малоцінні деревостани та їх реконструкція у дібровах Лівобережної України : монографія / М. М. Ведмідь, А. М. Жежкун ; Укр. ордена "Знак Пошани" наук.-дослідний ін-т лісового госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького , Держ. агенства лісових ресурсів України та НАН України. – Суми : СНАУ, 2014. – 258 с. : іл. – ISBN 978-617-593-030-4
 49. Бариляк, Василь Васильович   Обгрунтування параметрів приводів лісотранспортних канатних установок [Електронний ресурс] : автореф. та дис. ... канд. техн. наук: 05.05.04 / В. В. Бариляк. – Львів, 2015. – 1 DVD-R + Диск. – Назва з екрана
 50. Цилюрик А. В.   Лісова фітопатологія : підручник для студ. з напряму підготовки фахівців 1304 "Лісове та садово-паркове господарство" вищих навч. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / А. В. Цилюрик, С. В. Шевченко. – К. : КВІЦ, 2008. – 432 с. [16] арк. іл. – ISBN 978-966-2003-26-0
 51. Дейнека А. М.   Лісове господарство: еколого-економічні засади розвитку : [монографія] / А. М. Дейнека. – К. : Знання, 2009. – 350 с. – ISBN 978-966-346-691-0
 52. Наближене до природи та багатофунціональне ведення лісового господарства в Карпатському регіоні України та Словаччини : [посібник] / Г. Т. Криницький, М. В. Чернявський, Ю. Ю. Дербаль, і. та. – Ужгород : Коло, 2014. – 278 с. : іл. – ISBN 978-617-642-172-6
 53. Рибак В. О.   Управління лісогосподарським виробництвом : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів, які навч. за спец. "Лісове господарство" / В. О. Рибак, В. І. Рябченко ; НУБіП України. – К. : Фітосоціоцентр, 2014. – 472 с. – ISBN 978-966-306-179-8
 54. Національний лісотехнічний університет України / [голова ред. колегіїї Ю.Ю.Туниця]. – К., 2014. – 247 с. : іл. – ISBN 978-966-97440-0-5
 55. Національний лісотехнічний університет України. Навчально-науковий інститут лісового та садово-паркового господарства. – Львів, 2015. – 25 с. : іл.
 56. Ватаманюк О. З.   Мікроекономіка: теорія і практика : навч. посібник / О. З. Ватаманюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – [2-ге вид., допов. і переробл.]. – Львів : Інтелект-Захід, 2007. – 279 с. – ISBN 966-7597-65-2
 57. Гальчинський А. С.   Економічна теорія : підручник для студ. неекон. спец. вищих навч. закладів / А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко. – К. : Вища шк., 2007. – 503 с. – ISBN 978-966-642-374-3
 58. Економічна теорія. Мікроекономіка : підручник / В. М. Тарасевич, С. П. Горобець, О. В. Давидов, і. та. – К. : Знання, 2012. – 134 с. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-854-9
 59. Економічна теорія. Макроекономіка : підручник / В. М. Тарасевич, В. В. Білоцерківець, С. П. Горобець, і. та. – К. : Знання, 2012. – 206 с. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-854-9
 60. Економічна теорія. Національна економіка : підручник / В. М. Тарасевич, В. Я. Швець, Ю. І. Пилипенко, і. та. – К. : Знання, 2012. – 270 с. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-854-9
 61. Політологія : (курс лекцій): навч. посібник / О. Горбач, Р. Демчишак, А. Прокіп, і. та ; ЛДІНТУ ім. В.Чорновола. – Львів, 2008. – 115 с.
 62. Максимів Ю. В.   Комплексне використання сировини для виробництва твердого біопалива деревообробними підприємствами: обліково-аналітичний аспект : монографія / Ю. В. Максимів ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника". – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 185 с. – ISBN 978-966-2988-73-4
 63. Усач Б. Ф.   Організація і методика аудиту : підручник / Б. Ф. Усач, З. О. Душко, М. М. Колос. – К. : Знання, 2006. – 295 с. – ISBN 966-346-015-6
 64. Шквір В. Д.   Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посібник / В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височан. – 3-тє вид., переобл. і допов. – К. : Знання, 2007. – 439 с. – ISBN 966-346-254-Х
 65. Фінансовий аналіз : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М. В. Щурик, П. Ю. Буряк, М. П. Гарасим, П. М. Гарасим ; М-во освіти і науки України, ЛДФА. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 375 с. – ISBN 978-966-2143-40-9
 66. Шиян Д. В.   Фінансовий аналіз : навч. посібник / Д. В. Шиян, Н. І. Строченко. – К. : А.С.К., 2003. – 229 с. – (Університетська бібліотека). – ISBN 966-8291-38-7
 67. Податковий менеджмент : підручник / Б. П. Ярема, В. П. Маринець, Н. В. Савчук, і. та ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЛДФА. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 347 с. – ISBN 978-617-574-073-6
 68. Врублевська О. В.   Економіка природокористування : програма курсу і метод. рек. до виконання контрольної роботи для студ. заочної форми навч. за напрямами 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030509 "Облік і аудит", 6.030601 "Менеджмент" / О. В. Врублевська ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України, Ін-т еколог. екон. і менеджменту. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – Львів : НЛТУ України, 2015. – 45 с.
 69. Врублевська О. В.   Економіка природокористування : програма курсу і метод. рек. до виконання контрольної роботи для студ. заочної форми навч. за напрямом 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / О. В. Врублевська ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України, Ін-т еколог. екон. і менеджменту. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – Львів : НЛТУ України, 2015. – 44 с.
 70. Екологічний менеджмент і аудит : метод. рек. для проведення практичних занять і самостійної роботи для студ. спец. 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України; [уклад.: Л.І.Максимів, Ю.В.Вдович]. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 16 с.
 71. Стратегія сталого розвитку : підручник для вищих навч. закладів / В. М. Боголюбов, М. О. Клименко, Л. Г. Мельник та ін. – Херсон : Олді-плюс, 2012. – 444 с. – ISBN 978-966-2393-65-1
 72. Менеджмент організацій: методи виконання випускних робіт : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Й. М. Петрович, А. В. Дубодєлова, І. Г. Устінова, І. І. Новаківський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – 2-ге вид., переробл. і допов. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2004. – 179 с. – ISBN 966-553-376-2
 73. Котлер Ф.   Стратегічний маркетинг для навчальних закладів [Електронний ресурс] : пер. з англ. / Ф. Котлер, К. Фокс. – К. : УАМ, вид. Хімджест, 2011. – 15Мб
 74. Муравйов Ю. В.   Управління інноваціями : метод. вказівки до проведення практ. занять самостійної роботи студ. денної та зочної форм навч. напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" / Ю. В. Муравйов, С. О. Мельник ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України, Навч.-наук. ін-т еколог. екон. і менеджменту. – Львів : НЛТУ України, 2015. – 48 с.
 75. Якімцов В. В.   Інноваційний розвиток підприємства : конспект лекцій для студ. спец. 8.03050401 "Економіка підприємства" / В. В. Якімцов, У. В. Павлюк ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2014. – 161 с.
 76. Кіндрат Р. Я.   Управління витратами : практикум для студ. напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" / Р. Я. Кіндрат, Т. Р. Грицевич ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2014. – 67 с.
 77. Економіка підприємства : підручник / М. Г. Грещак, В. М. Колот, А. П. Наливайко, і. та ; М-во освіти і науки України, КНЕУ. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. – К. : КНЕУ, 2005. – 526 с. – ISBN 966-574-148-9
 78. Семенов Г. А.   Економіка підприємства : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Г. А. Семенов, М. О. Панкова, А. Г. Семенов ; М-во освіти і науки України, Гуманіт. ун-т "ЗІДМУ". – Вид. 2-ге, переробл. та допов. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 324 с. – ISBN 966-364-071-5
 79. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 789. Логістика. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 183 с.
 80. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 786. Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 99 с.
 81. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 801. Юридичні науки. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 239 с.
 82. Держава і право : зб. наук. праць: Юридичні і політичні науки. Вип. 66 / Ін-т держави і права, НАН України. – К., 2014. – 400 c.
 83. Україна, . Закони   Господарський кодекс України : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 4 лютого 2013 року: (офіц. текст) / З. Україна. – К. : Вид. Паливода А.В., 2013. – 211 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-062-9
 84. Drewno : doniesienia, komunikaty: prace naukowe. Vol. 57, № 192 / In-t Technologii drewna. – Poznan, 2014. – 142 s.
 85. Drewno : doniesienia, komunikaty: prace naukowe. Vol. 57, № 193 / In-t Technologii drewna. – Poznan, 2014. – 145 s.
 86. Гродзик В. С.   Основи проектування агрегатів для сушіння подрібнених деревинних матеріалів : навч. посібник / В. С. Гродзик ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2008. – 70 с. : іл. – ISBN 966-8445-69-9
 87. Прозоровский Н. И.   Технология отделки столярных изделий : [практ. пособие] / Н. И. Прозоровский. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 1991. – 272 с. – ISBN 5-06-002091-6
 88. Дорундяк Л. М.   Обгрунтування параметрів циклона транспортних пневмосистем деревооброблювальних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.05.04 "Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт" / Л. М. Дорундяк ; НЛТУ України. – Львів, 2015. – 20 с.
 89. Дорундяк, Лілія Михайлівна   Обгрунтування параметрів циклона транспортних пневмосистем деревооброблювальних підприємств : дис. ... канд. техн. наук: 05.05.04 / Л. М. Дорундяк. – Львів, 2015. – 179 с. + Диск
 90. Дорундяк, Лілія Михайлівна   Обгрунтування параметрів циклона транспортних пневмосистем деревооброблювальних підприємств [Електронний роесурс] : автореф. та дис. ... канд. техн. наук: 05.05.04 / Л. М. Дорундяк. – Львів, 2015. – 1 CD-R. – Назва з екрана
 91. Циклони в деревообробній промисловості : монографія / Є. М. Лютий, Л. О. Тисовський, Ю. Р. Дадак, А. В. Ляшеник ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : Укр. пасічник, 2009. – 147 с. : іл. – ISBN 966-96556-5-х
 92. Шлемкевич С. Л.   Історія мистецтва та архітектури : навч. посібник. Ч. 1. Основи мистецтвознавства / С. Л. Шлемкевич ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України. – Львів, 2014. – 141 с.
 93. Дуда Н. М.   Історія української культури : навч. посібник для студ. усіх спец. / Н. М. Дуда ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2013. – 300 с. – ISBN 978-966-322-369-8
 94. Стивенсон, Нил   Самые знаменитые архитектурные сооружения мира : [пер. с англ.] / Н. Стивенсон. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2008. – 111 с. : ил. – ISBN 978-966-14-0118-0
 95. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 793. Архітектура. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 263 с.
 96. Національний портал забезпечення якості вищої освіти. Інструкція для користувача / О. Л. Шевченко, Ю. М. Горобець, О. Ю. Шевченко, В. В. Сокол. – Львів, 2014. – 47 с.
 97. Шевченко О. Ю.   Національний портал забезпечення якості вищої освіти. Інструкція для розробників сторонніх систем щодо інтеграції їх з національним порталом забезпечення якості вищої освіти / О. Ю. Шевченко, В. В. Сокол, О. Л. Шевченко. – Львів, 2014. – 31 с.
 98. Від контролю до культури якості: перезавантаження процесесів забезпечення якості в українській вищій школі = От "что такое плохо?" к культуре качества: перезагрузка процессов обеспечения качества в украинской высшей школе = "We share because we care": reloading the processes of guality assurance in the Ukrainian higher education : практ. посібник / Темпус-проект 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR "Towards Trust in Quality Assurance Systems"; [за ред. С.Гришко та ін.]. – Львів : Компанія "Манускрипт, 2014. – 166 с. – ISBN 978-966-2400-38-0
 99. Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту = "Что такое хорошо": учимся ценить и оценивать высшее образование = Quality matters: how to value and evaluate higher education : навч. посібник / Темпус-проект 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR "Towards Trust in Quality Assurance Systems"; [за ред. Т.Добка та ін.]. – Львів : Компанія "Манускрипт", 2014. – 570 с. – ISBN 978-966-2400-37-3
 100. Хигир Б. Ю.   Физиогномика / Б. Ю. Хигир. – М. : Астрель: АСТ: Хранитель, 2007. – 639 с. : ил. – ISBN 5-17-026771-1
 101. Гудінг Д.   Людина та її світогляд: для чого ми живемо і яке наше місце у світі : [навч.-метод. посібник для навч. закладів системи освіти]. Т. 1 / Д. Гудінг, Д. Леннокс. – [2-ге вид.]. – Львів : МБФ "Людина та її світогляд", 2009. – 413 с. [6] арк. іл. – ISBN 966-412-022-7
 102. Гудінг Д.   Людина та її світогляд: у пошуках істини і реальності : [навч.-метод. посібник для навч. закладів системи освіти]. Т. 2 / Д. Гудінг, Д. Леннокс. – [2-ге вид.]. – Львів : МБФ "Людина та її світогляд", 2009. – 374 с. [4] арк. іл. – ISBN 966-412-019-7
 103. Гудінг Д.   Людина та її світогляд: у пошуках істини і реальності : [навч.-метод. посібник для навч. закладів системи освіти]. Т. 3 / Д. Гудінг, Д. Леннокс. – [2-ге вид.]. – Львів : МБФ "Людина та її світогляд", 2008. – 477 с. [4] арк. іл. – ISBN 966-412-020-0
 104. Філософсько-психологічний вимір відношення "людина-природа" : навч. посібник / Л. Я. Фльорко, М. А. Скринник, Е. П. Семенюк, і. та ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 269 с. – ISBN 978-966-397-269-5
 105. Мірошниченко О. А.   Основи психофізіологічних та психологічних досліджень операторів в екстремальних умовах діяльності : підручник / О. А. Мірошниченко, Є. В. Моісеєнко, В. А. Литвинов ; М-во освіти і науки України, ЖДУ ім. І.Франка, Нац. антаркт. наук. центр держінформнауки України. – Житомир : Рута, 2015. – 293 с. – ISBN 978-617-581-235-8
 106. Київська Русь. Культура, традиції : зб. наук. праць / АН УРСР, Ін-т суспільних наук. – К. : Наук. думка, 1982. – 151 с.
 107. Бейдик О. О.   Рекреаційні ресурси України: Термінологія. Оцінка та класифікація ресурсів. Паспортизація регіонів. Районування території. Видатні іноземці. Дніпровські круізи : навч. посібник / О. О. Бейдик. – 3-є вид., допов. і переобл. – К. : Альтерпрес, 2011. – 461 с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-244-8
 108. Додд К.   Мой милый победитель : [пер. с англ.] / К. Додд. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2004. – 367 с. – ISBN 966-343-009-5
 109. Кумсон Д.   Спокойной ночи, крошка = Goodnight, Beautiful : роман: [пер. с анг.] / Д. Кумсон. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2013. – 398 с. – ISBN 978-966-14-4801-7
 110. Wilde O.   The picture of Dorian Gray = Портрет Доріана Грея / O. Wilde. – К. : Znannia, 2015. – 285 s. – (English Library). – ISBN 978-617-07-0150-3
 111. Андронова А. А.   Симптомы счастья : [повести] / А. А. Андронова. – М. : АСТ: Астрель, 2012. – 285 с. – (Приемный покой). – ISBN 978-5-17-074106-9
 112. Маринина А. Б.   Воющие псы одиночества : [роман]: в 2 т. Т. 1 / А. Б. Маринина. – М. : Эксмо, 2010. – 317 с. – (Королева детектива). – ISBN 978-5-699-30293-2
 113. Маринина А. Б.   Воющие псы одиночества : [роман]: в 2 т. Т. 2 / А. Б. Маринина. – М. : Эксмо, 2010. – 317 с. – (Королева детектива). – ISBN 978-5-699-30301-4
 114. Стругацкий А.   Град обреченный; Второе нашествие марсиан : [фантаст. романы] / А. Стругацкий, Б. Стругацкий. – М. : АСТ-ЛТД; СПб.: Terra Fantastica, 1998. – 556 c. : ил. – (Миры братьев Стругацких). – ISBN 5-15-000498-7
 115. Владимирская А.   Игра на выживание : [роман] / А. Владимирская. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2014. – 331 с. : ил. – ISBN 978-966-14-7663-8
 116. Кокотюха А.   Червоний : [роман] / А. Кокотюха. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. – 315 с. – ISBN 978-966-14-3875-9
 117. Кокотюха А.   Найти и уничтожить : роман / А. Кокотюха. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2013. – 300 с. – ISBN 978-966-14-5188-8
 118. Роздобудько І.   Подвійна гра в чотири руки : роман / І. Роздобудько. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 220 с. : іл. – ISBN 978-966-14-7905-9
 119. Рябчук В. П.   Долю не вибирають : новели, есеї / В. П. Рябчук. – Львів : СПОЛОМ, 2014. – 247 с. – ISBN 978-966-665-975-3
 120. Чепурко Б. П.   Книга перетлумачень : філософська проза / Б. П. Чепурко. – Львів : Каменяр, 2014. – 617 с. – ISBN 978-966-607-281-3
 121. Чепурко Б. П.   Бручевиця - кров нестерпна : [поезії] / Б. П. Чепурко. – Тернопіль : Астон, 2014. – 635 с. – ISBN 978-966-308-573-9
 122. Чепурко Б. П.   Полігон Господа Бога: Книга випробувань / Б. П. Чепурко. – Львів : Каменяр, 2014. – 606 с. – ISBN 978-966-607-292-9
 123. Підмогильний В. П.   Місто : роман / В. П. Підмогильний. – К. : Знання, 2015. – 236 с. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-861-7