Головна

Навігація

Червень - серпень 2015

 1. Библиотечно-библиографическая классификация. Средние таблицы : [практическое пособие]. Вып. 6. З Ж/О Техника. Технические науки / А. Д. Волкова, С. Е. Головина, Л. З. Гуревич, д. и ; Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос. акад. наук. – М. : Пашков дом, 2013. – 784 с. – ISBN 978-5-7510-0591-7
 2. Охорона праці при роботі на металорізальних верстатах : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І. П. Пістун, І. О. Трунова, Т. В. Олянишен, Р. А. Яцюк. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. – 368 с. – ISBN 978-966-322-243-1
 3. Охорона праці при виконанні зварювальних і термічних робіт : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І. П. Пістун, Р. А. Яцюк, І. О. Трунова, Т. В. Олянишен. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. – 445 с. – ISBN 978-966-322-242-4
 4. Безпека життєдіяльності : навч. посібник / І. П. Пістун, І. О. Трунова, Р. І. Мервінський та ін. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2013. – 560 с. – ISBN 978-966-322-358-2
 5. Решетило О.   Зоогеографія : навч. посібник: [для студ. вищих навч. закладів] / О. Решетило ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2013. – 231 с. : іл. – (Серія "Біологічні Студії"). – ISBN 978-966-613-752-7
 6. Зоологія хордових : підручник: [для студ. вищих навч. закладів] / Й. В. Царик, І. С. Хамар, І. В. Дикий, і. та ; М-во освіти і науки України, ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – 355 с. : іл. – (Серія "Біологічні Студії"). – ISBN 978-966-613-752-7
 7. Кафедра соціології та культурології : конспекти лекцій. – Львів : НЛТУ України, 2007. – 1 CD-R
 8. Прокіп А. В.   Організаційні та еколого-економічні засади використання відновлюваних енергоресурсів : монографія / А. В. Прокіп, В. С. Дудюк, Р. Б. Колісник. – Львів : ЗУКЦ, 2015. – 337 с. – ISBN 978-617-655-116-4
 9. Мельничук С. П.   Будівельна фізика : конспект лекцій для студ. спец. 5.130406 "Зелене будівництво і садово-паркове господарство" стаціонарної та заочної форм навч. / С. П. Мельничук ; М-во аграрної політики України, Львів. держ. еколог. політехнікум. – Львів : Львів. держ. еколог. політехнікум, 2003. – 148 с.
 10. Економіка довкілля і природних ресурсів. Інформаційний пакет спеціальностей / [уклад.: Туниця Ю.Ю., Загвойська Л.Д., Максимів Л.І.]. – Львів : Афіша, 2015. – 370 с. – ISBN 978-966-325-211-7
 11. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів агропромислового комплексу в процесі вивчення менеджменту : метод. реком. для викладачів / НУБіП України; [уклад. Колісник Н.В.]. – К. : НУБіП України, 2014. – 77 с.
 12. Гайдуцький П. І.   Аграрна реформа Л.Д.Кучми в Україні / П. І. Гайдуцький. – К. : Інформаційні системи, 2015. – 447 с. [16] арк. іл. – ISBN 978-617-7141-02-9
 13. Держава і право : зб. наук. праць: Юридичні науки. Вип. 67 / Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, НАН України. – К. : Юридична думка, 2015. – 470 c.
 14. Солонинка В. Р.   Модифікування гомополімерних ПВА дисперсій для формування клейових з`єднань твердолистяних порід деревини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини" / В. Р. Солонинка ; ДЛТУ України. – Львів, 2015. – 20 с.
 15. Солонинка, Василь Романович   Модифікування гомополімерних ПВА дисперсій для формування клейових з`єднань твердолистяних порід деревини : дис. ... канд. техн. наук: 05.23.06 / В. Р. Солонинка. – Львів, 2015. – 203 с. + Диск
 16. Солонинка, Василь Романович   Модифікування гомополімерних ПВА дисперсій для формування клейових з`єднань твердолистяних порід деревини [Електронний ресурс] : автореф. та дис. ... канд. техн. наук: 05.23.06 / В. Р. Солонинка. – Львів, 2015. – 1 CD-R. – Назва з екрана
 17. Ямаш Ю.   Методичні рекомендації з графічного дизайну по темі "Фірмовий стиль:логотип" [Електронний ресурс] : відеопрезентація лекції / Ю. Ямаш ; інститут деревооброблювальних технологій і дизайну. Кафедра дизайну. – Львів : НЛТУ України, 2015. – 1 CD-R. – Назва з екрана
 18. Дизайн плакату [Електронний ресурс] : лекція на основі м/в до виконання програмного завдання з графічного дизайну для студ. 4-го курсу спец. "дизайн" - 7.02.0210:відеопрезентація лекції / уклад.Ю.В.Ямаш. – Львів : НЛТУ України, 2015. – 1 CD-R. – Назва з екрану
 19. Соціально-педагогічна адаптація студентів : навч.-метод. посібник / Г. П. Асиркіна, І. М. Мельникова, О. Ю. Удалова, Ю. В. Ївженко. – К., 2015. – 245 с.
 20. Релігієзнавство : метод. рек. та контрольні завдання для студ. заочної форми навч. усіх напрямів підготовки / М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [уклад.: Дуда Н.М., Андрушко В.Т.]. – Львів : НЛТУ України, 2014. – 30 с.
 21. Релігієзнавство : навч.-метод. матеріали до семінар. та практ. занять для студ. напрямів підготовки / М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [розроб.: Дуда Н.М., Андрушко В.Т.]. – Львів : НЛТУ України, 2014. – 40 с.
 22. Полудённый Ю. А.   Общая концепция мироздания / Ю. А. Полудённый. – Краматорск : Контраст, 2015. – 49 с. – ISBN 978-966-8832-19-2
 23. Зушман М.   Дискурс малої прози Богдана Лепкого та західноукраїнська малоформатна новелістика кінця ХІХ - початку ХХ століття : [дослідження] / М. Зушман ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2014. – 118 с. [4] арк. іл.
 24. Питання нової та новітньої історії : міжвідом. наук. зб. Вип.23. – К. : КГУ, 1977. – 126 с.
 25. Фіцджеральд, Ф.Скотт   Великий Гетсбі : [роман]: пер. з англ. / Ф. С. Фіцджеральд. – К. : Знання, 2014. – 198 с. – (Серія "English Library"). – ISBN 978-617-07-0150-3
 26. Дячишин Б.   Думки пам'яті : есеї / Б. Дячишин. – Львів : Піраміда, 2014. – 234 с. – ISBN 978-966-441-373-9