Головна

Навігація

Листопад-грудень 2015

 1. Путівник у прикладну наукометрію : навч. посібник для студ. ОКР "Бакалавр", "Магістр" та аспірантів вищих навч. закладів / Н. М. Рідей, О. В. Зазимко, Л. В. Кліх, і. та ; НУБіП України. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 343 с. – ISBN 978-966-289-048-8
 2. Комп'ютерні технології для дизайнерів : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів, які навч. за напрямом "Мистецтво" / А. В. Шеховцов, Г. Н. Полєтаєва, Д. О. Крючковський, Р. В. Бараненко. – Херсон : Олді-плюс, 2010. – 317 с. – (Серія "Комп'ютерні технології"). – ISBN 978-966-2393-08-8
 3. Козяр М. М.   Комп'ютерна графіка: AutoCAD : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М. М. Козяр, Ю. В. Фещук. – Херсон : Вид. Грінь Д.С., 2015. – 303 с. – ISBN 978-966-930-007-2
 4. Кузьміна Т. О.   Міжнародна система стандартизації та сертифікації : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Т. О. Кузьміна. – [Вид. 2-ге (випр. і допов.)]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 342 с. – ISBN 978-966-289-025-9
 5. Основи метрології та електричних вимірювань : підручник / В. В. Кухарчук, В. Ю. Кучерук, Є. Г. Володарський, В. В. Грабко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНТУ. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 537 с. – ISBN 978-966-2393-88-0
 6. Ольга Кобилянська: До 150-ї річниці з дня народження : бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, Наук. б-ка; [уклад. Н.І.Горюнова та ін.]. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2015. – 439 с. – (Серія "Буковина")
 7. Тарас Шевченко та університет св. Володимира. Спогади сучасників : анот. бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, М-во культури України; [упоряд. В.Г.Нестеренко та ін.]. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2014. – 223 с. : іл. – ISBN 978-966-439-702-2
 8. Тарас Шевченко - поет, художник, мислитель : (з матеріалів газети "Буковина"): бібліограф. покажчик / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, Наук. б-ка; [уклад.: Мурашевич Т.Д., Калуш Ю.І.]. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2015. – 103 с. : іл. – (Серія "Буковина")
 9. Гриджук О. Є.   Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" : для студ. спец. 6.050502 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", 6.050502 "Інженерна механіка", 6.050502 "Обладнання лісового комплексу", 6.051301 "Хімічна технологія" / О. Є. Гриджук, І. З. Денис, Н. М. Дуда ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2015. – 92 с.
 10. Практикум з розробки стратегій місцевого сталого розвитку : навч. посібник для вищих навч. закладів / М. О. Клименко, В. М. Боголюбов, Л. В. Клименко, О. А. Брежицька. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 229 с. – ISBN 978-966-289-013-6
 11. Екологічне інспектування : підручник для студ. вищих навч. закладів / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, Л. М. Стецюк, О. А. Брежицька ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 398 с. – ISBN 978-966-289-046-4
 12. Екологічне інспектування : практикум: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, Л. М. Стецюк, О. А. Брежицька. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 226 с. – ISBN 978-966-289-023-5
 13. Третяк А. М.   Стандартизація та нормування у сфері екології землекористування : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів галузей знань "Геодезія та землеустрій" та "Природничі науки" / А. М. Третяк, В. М. Другак. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 254 с. – ISBN 978-966-289-014-3
 14. Борейко В. Е.   Последние островки свободы. История украинских заповедников и заповедности (пассивной охраны природы) (Х век - 2015) / В. Е. Борейко ; Киев. эколого-культ. центр. – К. : Логос, 2015. – 239 с. – (Серия "История охраны природы" ; вып. 34). – ISBN 978-966-931-5
 15. Геоінформаційний моніторинг екологічного стану локальних агроекосистем : монографія / Н. М. Рідей, А. А. Горбатенко, В. П. Строкаль та ін. ; НУБіП України. – Херсон : Грінь Д.С., 2013. – 234 с. – ISBN 978-617-7123-42-1
 16. Вступ до фаху : підручник для студ. напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / М. О. Клименко, В. Г. Петрук, О. В. Мудрак та ін. ; М-во освіти і науки України, ВНТУ, НУВГП. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 427 с. – ISBN 978-966-289-057-0
 17. Методологія та організація наукових досліджень (в екології) : підручник для студ. та магістрантів вищих навч. закладів, які навч. за галуззю 0401 "Природничі науки" / М. О. Клименко, В. Г. Петрук, В. Б. Мокін, Н. М. Вознюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування, ВНТУ. – Херсон : Олді-плюс, 2012. – 473 с. – ISBN 978-966-2393-62-0
 18. Техноекологія : підручник / М. С. Мальований, В. М. Боголюбов, Т. П. Шаніна та ін. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка", Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 615 с. – ISBN 978-966-289-043-3
 19. Орел С. М.   Оцінка екологічного ризику. Вплив на здоров'я людини : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / С. М. Орел, М. С. Мальований, Д. С. Орел ; Держ. вищі навч. заклади, Нац. ун-т "Львівська політехніка", М-во освіти і науки України. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 231 с. – ISBN 978-966-289-037-2
 20. Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 81 / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка"; відп. ред. К.Р.Третяк. – Львів : Вид-во Львівська політехніка, 2015. – 151 с. – Текст: укр., англ.
 21. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 804. Фізико-математичні науки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 187 с. – Текст: укр., англ.
 22. Ходаков В. Е.   Влияние природно-климатических факторов на социально-экономические и производственные системы : [монография] / В. Е. Ходаков, Н. А. Соколова, С. Г. Чёрный. – Херсон : Изд. Гринь Д.С., 2013. – 353 с. – ISBN 978-966-2660-49-4
 23. Щербань І. М.   Основи агрометеорології : навч. посібник / І. М. Щербань ; КНУ ім. Т.Шевченка. – К. : ВПЦ"Київський університет", 2011. – 223 с. – ISBN 978-966-439-354-3
 24. Вісник Київського національного університету. Біологія : збірник. Вип. 1 (66). – К. : ВЦ "Київський університет", 2014. – 96 с. – Текст: укр., англ.
 25. Вісник Київського національного університету. Біологія : збірник. Вип. 2 (67). – К. : ВЦ "Київський університет", 2014. – 92 с. – Текст: укр., англ.
 26. Вісник Київського національного університету. Біологія : збірник. Вип. 3 (65). – К. : ВЦ "Київський університет", 2013. – 105 с. – Текст: укр., англ.
 27. Вісник Київського національного університету. Біологія : збірник. Вип. 3 (68). – К. : ВЦ "Київський університет", 2014. – 102 с. – Текст: укр., англ.
 28. Дзержинський М. Е.   Основи теорії еволюції : підручник для студ. біолог. спец. вищих навч. закладів / М. Е. Дзержинський, А. С. Пустовалов, І. М. Варенюк ; КНУ ім. Т.Шевченка. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2013. – 431 с. – ISBN 978-966-439-657-5
 29. Кіцно В. О.   Основи радіобіології та радіоекології : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. О. Кіцно, С. В. Поліщук, І. М. Гудков ; КМ України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 3-тє вид., випр. та допов. – К. : Хай-Тек-Прес, 2010. – 317 с. – ISBN 978-966-2143-30-0
 30. Лабораторні роботи з ботаніки : практикум: навч. посібник для студ. аграрних вищих навч. закладів ІІІ-VІ рівнів акредитації / М. М. Світельський, Л. А. Котюк, М. І. Федючка та ін. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 446 с. – ISBN 978-966-2393-91-0
 31. Краснов В. П.   Фітоекологія з основами лісівництва : навч. посібник / В. П. Краснов, З. М. Шелест, І. В. Давидова ; М-во освіти і науки України, ЖДТУ. – Херсон : Вид. Грінь Д.С., 2014. – 476 с. – ISBN 978-966-289-008-2
 32. Бойко М. Ф.   Ботаніка. Систематика несудинних рослин : [навч. посібник] / М. Ф. Бойко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ХДУ. – К. : Ліра-К, 2013. – 273 с. – ISBN 978-966-2609-39-4
 33. Гузій А. І.   Просторово-типологічна організація нселення птахів лісостанів західного регіону України : [монографія] / А. І. Гузій ; М-во аграрної політики України, Держ. вищий навч. заклад "Держ. агроеколог. ун-т". – Житомир : Волинь: Рута, 2006. – 447 с. – ISBN 966-8059-82-4
 34. Лободинська О. М.   Чинники успішного працевлаштування за фахом : метод. рек. та контрольні завдання для студ. заочної форми навч. / О. М. Лободинська, І. П. Магазинщикова ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2014. – 35 с.
 35. Магазинщикова І. П.   Соціологія : метод. рек. та контрольні завдання для студ. заочної форми навч. / І. П. Магазинщикова, О. М. Лободинська ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2014. – 42 с.
 36. Магазинщикова І. П.   Соціологія : навч.-метод. матеріали до семінар. та практ. занять / І. П. Магазинщикова, Н. В. Мельникова, О. М. Лободинська ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2009. – 112 с.
 37. Афтанділянц Є. Г.   Наноматеріалознавство : [підручник] / Є. Г. Афтанділянц, О. В. Зазимко, К. Г. Лопатько. – 1-ше вид. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 549 с. – ISBN 978-966-289-067-9
 38. Холоменюк М. В.   Гідравлічні та аеродинамічні машини : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів, які навч. за напрямом підготовки "Гідротехніка (Водні ресурси)" / М. В. Холоменюк, А. В. Ткачук, Д. М. Онопрієнко ; М-во аграрної політики та продовольства України, ДДАУ. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 355 с. – ISBN 978-966-2393-96-5
 39. Карпов Ю. О.   Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле : підручник для студ. електротехн., електроенергет. та електромехан. спец. вищих навч. закладів / Ю. О. Карпов, Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук ; М-во освіти і науки України, ВНТУ. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 336 с. – ISBN 978-966-289-006-8
 40. Теоретичні основи електротехніки. Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола : підручник / Ю. О. Карпов, Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук, С. Ш. Кацив ; М-во освіти і науки України, ВНТУ. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 455 с. – ISBN 978-966-289-005-1
 41. Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами : підручник / Ю. О. Карпов, С. Ш. Кацив, В. В. Кухарчук, Ю. Г. Ведміцький ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНТУ. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 324 с. – ISBN 978-966-289-007-5
 42. Афтанділянц Є. Г.   Матеріалознавство : підручник для студ. вищих навч. закладів освіти України / Є. Г. Афтанділянц, О. В. Зазимко, К. Г. Лопатько. – Херсон : Олді-плюс, 2012. – 610 с. – ISBN 978-966-2393-67-5
 43. Практикум з матеріалознавства : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів освіти України / О. О. Котречко, О. В. Зазимко, К. Г. Лопатько та ін. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 499 с. – ISBN 978-966-289-016-7
 44. Машини для земляних робіт : підручник / Л. А. Хмара, С. В. Кравець, М. П. Скоблюк, і. та ; М-во освіти і науки України. – Дніпропетровськ; Рівне; Харків : ХНАДУ, 2014. – 546 с. – ISBN 978-966-303-543-7
 45. Гідравліка : підручник для підготовки фахівців ОКР "Бакалавр" напряму 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" в аграрних вищих навч. закладах ІІ-ІV рівнів акредитації / В. А. Дідур, Д. П. Журавель, М. А. Палішкін та ін. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 622 с. – (Підручники та навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів). – ISBN 978-966-289-069-3
 46. Полюга Л. І.   Життям в одвіті за України: спогади, виступи, публікації / Л. І. Полюга ; Крайове т-во "Рідна школа", Львів. міський осередок ім. К.Малицької, Львів. обл. Будинок вчителя. – Львів, 2010. – 303 с. : іл.
 47. Посівник М.   Нескорений командир / М. Посівник. – Торонто-Львів : Літопис УПА, 2007. – 63 с. : іл. – (Літопис УПА)
 48. "Грім". Полковник УПА Микола Твердохліб. Спогади і матеріали = "Hrim". Colonel of the UPA Mykola Tverdokhlib. Memoirs and materials / упоряд. Р.Грицьків. – Торонто-Львів : Літопис УПА, 2008. – 126 с. : іл. – (Літопис УПА. Серія "Події і люди" ; кн. 5). – ISBN 978-966-2105-11-7
 49. Іванченко В.   Квітка у червоному пеклі: життєвий шлях Людмили Фої = The flower in red hell: the life of Liudmyla Foia / В. Іванченко. – Торонто-Львів : Літопис УПА, 2009. – 127 с. : іл. – (Літопис УПА. Серія "Події і люди" ; кн. 8). – ISBN 978-966-2105-19-3
 50. Іщук О.   Брати Бусли. Життя за Україну = The brothers Busel: Lives for Ukraine / О. Іщук, І. Марчук. – Торонто-Львів : Літопис УПА, 2011. – 127 с. : іл. – (Літопис УПА. Серія "Події і люди" ; кн. 16). – ISBN 978-966-2105-30-8
 51. Осьмак Н.   Кирило Осьмак - нескорений Президент УГВР = Kyrylo Os'mak - the Unbowed President of UHVR / Н. Осьмак. – Торонто-Львів : Літопис УПА, 2008. – 127 с. : іл. – (Літопис УПА. Серія "Події і люди" ; кн. 2). – ISBN 978-966-2105-06-3
 52. Folia Forestalia Polonica. Vol. 52 (2). December 2010 / PAN, IBL. – Sekocin Stary, 2010. – 68-135 p. : il. – (Seria A - Forestry)
 53. Folia Forestalia Polonica. Vol. 52 (1). June 2010 / PAN, IBL. – Sekocin Stary, 2010. – 64 p. : il. – (Seria A - Forestry)
 54. Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW : forestry and Wood Technology. № 90. – Warsaw, 2015. – 216 s.
 55. Annals of Warsaw University of Life Sciences : forestry and Wood Technology. № 91. – Warsaw, 2015. – 243 s.
 56. Folia Forestalia Polonica. Vol. 57 (2). June 2015 / PAN, IBL. – Sekocin Stary, 2015. – 72-125 p. : il. – (Seria A - Forestry)
 57. Annals of Warsaw University of Life Sciences : forestry and Wood Technology. № 92. – Warsaw, 2015. – 491 s.
 58. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : зб. наук. праць. Вип. 198, ч. 1. – К., 2014. – 243 с. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво")
 59. Prace IBL : lesne prace badawcze: kwartalnik IBL. Vol. 76 (4). Grudzien 2015. – Sekocin Stary, 2015. – 313-409 s. – (Series A)
 60. Юник Т. Р.   Культивована дендрофлора хвойних на північно-східному мегасхилі Українських Карпат: стан та використання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.03.01 "Лісові культури та фітомеліорація" / Т. Р. Юник ; НЛТУ України. – Львів, 2015. – 20 с.
 61. Юник, Тарас Ростиславович   Культивована дендрофлора хвойних на північно-східному мегасхилі Українських Карпат: стан та використання : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.03.01 / Т. Р. Юник. – Івано-Франківськ, 2015. – 273 с. + Диск
 62. Гудима В. М.   Лісівничо-селекційні засади відтворення ялинових лісостанів на північно-східному мегасхилі Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.03.01 "Лісові культури та фітомеліорація" / В. М. Гудима ; НЛТУ України. – Львів, 2015. – 20 с.
 63. Гудима, Вікторія Мирославівна   Лісівничо-селекційні засади відтворення ялинових лісостанів на північно-східному мегасхилі Українських Карпат : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.03.01 / В. М. Гудима. – Івано-Франківськ, 2015. – 265 с. + Диск
 64. Регуш Н. В.   Структура різновікових букових лісів південно-західного мегасхилу Українських Карпат та особливості їх таксації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: 06.03.02 "Лісовпорядкування та лісова таксація" / Н. В. Регуш ; НЛТУ України. – Львів, 2015. – 20 с.
 65. Регуш, Наталія Василівна   Структура різновікових букових лісів південно-західного мегасхилу Українських Карпат та особливості їх таксації : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.03.02 / Н. В. Регуш. – Львів, 2015. – 185 с. + Диск
 66. Екологічне лісознавство : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Ю. В. Плугатар, П. М. Бойко, В. В. Шевчук, Т. О. Бойко. – Херсон : ФПО Грінь Д.С., 2014. – 246 с. – ISBN 978-617-7243-58-7
 67. Лавний В. В.   Лісівничо-екологічні засади відновлення корінних деревостанів на вітровальних ділянках Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. с.-г. наук: 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / В. В. Лавний ; НЛТУ України. – Львів, 2015. – 36 с.
 68. Лавний, Василь Володимирович   Лісівничо-екологічні засади відновлення корінних деревостанів на вітровальних ділянках Українських Карпат : дис. ... докт. с.-г. наук: 06.03.03 / В. В. Лавний. – Львів, 2015. – 493 с. + Диск
 69. Лавний В. В.   Формування корінних деревостанів на вітровальних ділянках Українських Карпат : практ. рек. / В. В. Лавний ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2015. – 25 с.
 70. Гончар В. М.   Лісівничі засади формування високопродуктивних березово-соснових деревостанів Західного Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / В. М. Гончар ; НЛТУ України. – Львів, 2015. – 20 с.
 71. Гончар, Володимир Миколайович   Лісівничі засади формування високопродуктивних березово-соснових деревостанів Західного Полісся : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / В. М. Гончар. – Львів, 2015. – 237 с. + Диск
 72. Кулєшов А. В.   Прогноз розвитку хвороб сільськогосподарських культур : навч. посібник / А. В. Кулєшов, М. О. Білик ; М-во аграрної політики і продвольства України, ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2014. – 208 с.
 73. Мирось В. В.   Практикум з бджільництва / В. В. Мирось, С. Б. Ковтун ; М-во аграрної політики та продовольства України, ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. – Харків : ХНАУ, 2014. – 190 с.
 74. Рібун Л. В.   Економічна теорія : метод. вказівки для підготовки контрольних робіт для студ. неекон. спец. заочної форми навч. / Л. В. Рібун ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 70 с.
 75. Рібун Л. В.   Економічна теорія : метод. рек. до семінар. занять для студ. неекон. спец. / Л. В. Рібун, М. В. Маліновська ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2011. – 29 с.
 76. Рібун Л. В.   Методичні вказівки для написання курсових робіт з курсу "Макроекономіка" для студентів економічних спеціальностей / Л. В. Рібун, І. В. Стасюк, І. П. Онуфрик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2012. – 25 с.
 77. Стасюк І. В.   Макроекономіка : практикум для студ. напрямів підготовки "Економіка підприємства", "Облік і аудит", "Менеджмент" / І. В. Стасюк, М. В. Маліновська ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2014. – 46 с.
 78. Економічна теорія: історія економіки та економічних вчень, політична економія, макроекономіка, мікроекономіка : навч. посібник для підготовки до держ. атестації (освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр) / Л. В. Рібун, Я. В. Кульчицький, Г. А. Лех та ін. ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2010. – 108 с.
 79. Рібун Л. В.   Основи економічної теорії: методичні поради для підготовки контрольних робіт : практикум / Л. В. Рібун, О. Г. Гупало ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2009. – 149 с.
 80. Мартин О. М.   Тематика контрольних робіт з "Історії економічних вчень з основами економічної історії" і методичні вказівки до їх написання : для студ. екон. спец. заочного ф-ту / О. М. Мартин, Г. А. Лех ; М-во освіти і науки України, УкрДЛТУ. – Львів : УкрДЛТУ, 2005. – 49 с.
 81. Злупко С. М.   Іван Франко - економіст : [монографія] / С. М. Злупко. – Львів : Слово, 1992. – 206 с. – ISBN 5-7773-0012-Х
 82. Злупко С. М.   Михайло Туган-Барановський. Український економіст світової слави / С. М. Злупко. – Львів : Каменяр, 1993. – 191 с. – ISBN 5-7745-0444-1
 83. Цвіт стиглого коріння. – Львів : Знання, 2003. – 239 с. – ISBN 966-95627-0-8
 84. Злупко С. М.   Економічна думка України : текст лекцій / С. М. Злупко ; М-во освіти України, ЛДУ ім. І.Франка. – Львів : ЛДУ, 1992. – 80 с.
 85. Поплавська Ж.   Історія економічних вчень : конспект лекцій / Ж. Поплавська ; Держ. ун-т "Львівська політехніка", Агенство з реструктуризації промислових підприємств. – Львів, 1999. – 94 с.
 86. Римар М. В.   Розміщення продуктивних сил : конспект лекцій. Ч. 1. Теоретичні та методичні основи і загальні умови розміщення продуктивних сил / М. В. Римар, В. І. Сабадош ; М-во освіти і науки України, УкрДЛТУ. – Львів, 2002. – 80 с.
 87. Шевченко Г. С.   Державне та регіональне управління : метод. вказівки, програма та контрольні завдання для студ. напрямів підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" та 6.030601 "Менеджмент" заочної форми навч. / Г. С. Шевченко, С. Г. Шевченко, С. О. Сухоняк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2012. – 33 с.
 88. Клим Н. М.   Бухгалтерський облік : метод. рек. та завдання для проведення практ. занять для студ. напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / Н. М. Клим ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 118 с.
 89. Клим Н. М.   Бухгалтерський облік : метод. вказівки, програма та завдання для виконання контрольної роботи для студ. напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" заочної форми навч. / Н. М. Клим, М. В. Падюк ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України, Ін-т еколог. екон. і менеджменту. – Львів : НЛТУ України, 2015. – 29 с.
 90. Лебедевич С. І.   Курс аудиту: Аудит. Організація і методика аудиту. Екологічний аудит : навч. посібник / С. І. Лебедевич ; ЛЛТУ України. – Львів : Ліга-Прес, 2007. – 1049 с. – ISBN 978-966-397-069-3
 91. Маселко Т. Є.   Конспект лекцій з курсу "Економіко-математичні методи аналізу господарської діяльності" для студентів спеціальності "Облік і аудит" / Т. Є. Маселко ; М-во освіти України, УкрДЛТУ. – Львів, 1999. – 67 с.
 92. Фомішина В. М.   Споживання і заощадження в економічному розвитку України : монографія / В. М. Фомішина. – Херсон : Олді-плюс, 2012. – 442 с. – ISBN 966-2393-56-9
 93. Финансы и кредит : учеб. пособие по спец. "Менеджмент организации" / А. М. Ковалева, Н. П. Баранникова, Л. А. Бурмистрова, д. и. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 511 с. – ISBN 5-279-02312-4
 94. Тлумачний словник з інвестування пенсійних коштів. – К., 2010. – 19 с.
 95. Адамовський О. М.   Інформаційні технології еколого-економічних досліджень : програма дисц. і метод. вказівки до виконання контрольної роботи для студ. заочної форми навч., спец. 8.18010017 - економіка довкілля і природних ресурсів / О. М. Адамовський ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2015. – 43 с.
 96. Еономічний аналіз інвестиційних проектів : метод. вказівки до виконання курсового проекту для студ. спец. 8.18010017 "Економіка довкілля і природних ресурсів" і 8.03050401 "Економіка підприємства" / Л. Д. Загвойська, І. Г. Гурняк, Т. Є. Маселко, М. М. Якуба ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України, Ін-т еколог. екон. і менеджменту. – Львів : НЛТУ України, 2015. – 37 с.
 97. Синякевич І. М.   Екологічна і лісова політика : [зб. наук. праць] / І. М. Синякевич. – Львів : УкрДЛТУ, 2001. – 202 с.
 98. Галушкіна Т. П.   Екологічний менеджмент та аудит : навч. посібник для підготовки фахівців напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" у вищих навч. закладах ІІ-ІУ рівнів акредитації М-ва аграрної політики України / Т. П. Галушкіна, Л. М. Грановська, Р. А. Кисельова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 455 с. – ISBN 978-966-2393-94-1
 99. Марущак С. М.   Оцінка та управління підприємницькими ризиками : [навч. посібник] / С. М. Марущак, Г. В. Єфімова, О. В. Пащенко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 294 с. – ISBN 978-966-289-036-5
 100. Якуба М. М.   Методичні вказівки для вивчення курсу та виконання контрольної роботи з дисципліни "Управління персоналом" : для студ. спец. "Менеджмент організацій", Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Економіка підприємства" / М. М. Якуба, Н. Я. Наливайко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2012. – 57 с.
 101. Муравйов Ю. В.   Конспект лекцій з дисципліни: "Стратегічний менеджмент" / Ю. В. Муравйов ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України, Ін-т екол. економіки. – Львів, 2008. – 166 с.
 102. Муравйов Ю. В.   Конспект лекцій з дисципліни: Стратегічний менеджмент (спеціальність 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування") / Ю. В. Муравйов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України, Ін-т еколог. економіки. – Львів, 2012. – 76 с.
 103. Божидарнік Т. В.   Креативний менеджмент : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Т. В. Божидарнік, Н. М. Василик. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 496 с. – ISBN 978-966-289-022-8
 104. Парсяк В. Н.   Маркетинг: сучасна концепція та технології : підручник / В. Н. Парсяк. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 324 с. – ISBN 978-966-289-050-1
 105. Муравйов Ю. В.   Конспект лекцій з дисципліни: Інноваційний менеджмент (спеціальність 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування") / Ю. В. Муравйов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України, Ін-т екол. економіки. – Львів, 2012. – 100 с.
 106. Землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарських підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів за напрямом підготовки "Геодезія, картографія та землеустрій" / А. М. Третяк, В. М. Другак, Л. А. Гунько, І. П. Гетьманьчик. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 235 с. – ISBN 978-966-289-020-4
 107. Основи логістики : навч. посібник / Я. І. Бедрій, Є. М. Тарнавський, С. М. Тригуб, В. Ф. Ходаковський. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 258 с. – ISBN 978-966-289-065-5
 108. Вічевич А. М.   Методичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання напряму підготовки 030601 "Менеджмент" спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" з дисципліни "Міжнародний маркетинг" / А. М. Вічевич, О. В. Максимець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищий навч. заклад, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2011. – 61 с.
 109. Загвойська Л. Д.   Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю : програма дисц. і метод. рек. до організації аудиторної і самостійної роботи для студ. спец. 8.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності і 7.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / Л. Д. Загвойська ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України, Ін-т еколог. екон. і менеджменту. – Львів : НЛТУ України, 2015. – 25 с.
 110. Антофій Н. М.   Міжнародна економіка : навч. посібник / Н. М. Антофій, О. В. Булюк, С. В. Фомішин. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 350 с. – ISBN 978-966-2393-66-8
 111. Міжнародні економічні відносини : навч. посібник / С. В. Фомішин, А. В. Рибчук, А. О. Єгоров, і. та. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 415 с. – ISBN 978-966-2393-83-5
 112. Буряк П. Ю.   Податкова система: теорія і практика застосування активних методів навчання : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / П. Ю. Буряк, К. Ф. Беркита, Б. П. Ярема ; М-во освіти і науки України. – К. : Професіонал, 2004. – 222 с. – ISBN 966-8556-59-3
 113. Золотько І. А.   Податкова система : навч. посібник / І. А. Золотько ; М-во освіти і науки України, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2004. – 203 с. – ISBN 966-574-654-5
 114. Онисько С. М.   Податкова система : підручник / С. М. Онисько, І. М. Тофан, О. В. Грицина. – 3-є вид., випр. і допов. – Львів : Магнолія Плюс: Видавець В.М.Піча, 2006. – 334 с. – ISBN 966-8340-13-2
 115. Шевченко С. Г.   Національна економіка : конспект лекцій / С. Г. Шевченко, С. О. Сухоняк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2011. – 161 с.
 116. Економетрика : навч. посібник / О. Є. Лугінін, В. М. Фомішина, О. М. Дудченко та ін. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 319 с. – ISBN 978-966-289-038-9
 117. Політологія : метод. рек. для написання контрольних робіт для студ. заочної форми навч. / В. О. Кондратюк, Н. В. Гапонюк, Н. Г. Захарчин та ін. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2011. – 68 с.
 118. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : зб. наук. праць. Вип. 27 / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", НАН України. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 167 с.
 119. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 810. Юридичні науки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 251 с. – Текст: укр., англ.
 120. Підприємницьке право : плани семінар. занять з метод. рек. / І. І. Огородник, Р. Ф. Мартинишин, О. А. Мазурок, С. В. Кондратюк ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2010. – 32 с.
 121. Мартинишин Р. Ф.   Методичні поради та індивідуальні завдання для написання контрольної роботи з дисципліни "Міжнародне приватне право" : для студ. заочної форми навч. усіх напрямів / Р. Ф. Мартинишин, О. В. Ременяк, Л. Б. Шептицька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2014. – 20 с.
 122. Мартинишин Р. Ф.   Методичні поради та індивідуальні завдання для написання контрольної роботи з дисципліни "Адміністративне право" : для студ. заочної форми навч. усіх напрямів / Р. Ф. Мартинишин, О. В. Ременяк, Л. Б. Шептицька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2014. – 24 с.
 123. Ременяк О. В.   Адміністративне право : метод. рек. для проведення семінарських занять / О. В. Ременяк, Л. Б. Шептицька ; М-во освіти та науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2015. – 41 с.
 124. Бабін І. І.   Бюджетне право України : навч. посібник / І. І. Бабін ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – 295 с. – ISBN 978-966-423-118-0
 125. Мартинишин Р. Ф.   Методичні поради та індивідуальні завдання для написання контрольної роботи з дисципліни "Господарське право" : для студ. заочної форми навч. усіх напрямів / Р. Ф. Мартинишин, О. В. Ременяк, Л. Б. Шептицька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2014. – 24 с.
 126. Огородник І. І.   Господарське законодавство : плани семінар. занять з метод. рек. / І. І. Огородник, Р. Ф. Мартинишин, О. А. Мазурок ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2010. – 49 с.
 127. Шептицька Л. Б.   Трудове право : метод. рек. до семінарських занять для студ. стаціонарної форми навч. / Л. Б. Шептицька, О. В. Ременяк, Р. Ф. Мартинишин ; М-во освіти та науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2015. – 41 с.
 128. Максимів В. М.   Виробництво дерев'яних покриттів для підлоги : конспект лекцій / В. М. Максимів, О. Б. Ференц, З. П. Копинець ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2015. – 146 с.
 129. Використання подрібнених відходів деревини та рослинної сировини в лісопромисловому комплексі : монографія / І. М. Озарків, І. А. Соколовський, І. Ф. Коляджин та ін. ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : ЗУКЦ, 2015. – 119 с. – ISBN 978-617-655-123-2
 130. Трегуб В. Г.   Проектування систем автоматизації : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. Г. Трегуб ; М-во освіти і науки України. – К. : Ліра-К, 2015. – 341 с. – ISBN 978-966-2609-58-5
 131. Кравець М. С.   Культурологія : навч.-метод. матеріали для студ., що навч. за напрямами: "лісове і садово-паркове госп-во", "комп'ютерні науки", "екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / М. С. Кравець ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2007. – 27 с.
 132. Матеріалознавство (для архітекторів та дизайнерів) : підручник / К. К. Пушкарьова, М. О. Кочевих, О. А. Гончар, О. П. Бондаренко ; М-во освіти і науки України. – Вид. 2-ге, переобл. – К. : Ліра-К, 2015. – 591 с. : іл. – ISBN 978-966-2609-06-6
 133. Иванов Л. А.   Дизайн интерьера отельно-ресторанных объектов : [учеб. пособие] / Л. А. Иванов, О. В. Дышкантюк, С. Е. Полевая ; М-во образования и науки Украины, ОНАПТ. – Херсон : ОЛДИ-ПЛЮС, 2014. – 224 с. – ISBN 978-966-289-019-8
 134. Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система : довідник користувача: пер. з англ. / М-во освіти і науки України, Нац. "ЕРАЗМУС+" офіс в Україні; за ред.: Ю.М.Рашкевича, Ж.В.Таланової. – 2-ге вид. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 103 с. – ISBN 978-617-607-852-4
 135. Хресною дорогою: Функціонування і спроби ліквідації Української Греко-Католицької Церкви в умовах СРСР у 1939-1941 та 1944-1946 роках : зб. док. і матеріалів / Синод Єпископів Києво-Галицької митрополії, Укр. Греко-Католицької Церкви; упоряд. М.Гайковського. – Львів : Місіонер, 2006. – 650 с. – ISBN 966-658-073-Х
 136. Грущак Б.   Патріарх нескореної церкви / Б. Грущак. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – 127 с. : іл. – ISBN 978-966-2763-82-9
 137. Вісник Львівського університету. Вип. 6. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2004. – 282 с. – (Серія: філософські науки)
 138. Сліпушко О. М.   Духовна держава Тараса Шевченка : монографія / О. М. Сліпушко ; КНУ ім. Т.Шевченка. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2013. – 127 с. – ISBN 978-966-439-598-1
 139. Слухай Н. В.   Світ сакрального слова Тараса Шевченка : монографія / Н. В. Слухай ; М-во освіти і науки України, КНУ ім. Т.Шевченка. – 2-ге вид., випр. та допов. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2014. – 223 с. – ISBN 978-966-439-709-1
 140. Яровий Валерій Іванович: До 60-річчя від народження : бібліогр. покажчик [наук. та навч.-метод. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Київ. славіст. ун-т; [уклад. Руккас А.О.]. – К., 2006. – 49 с. – ISBN 967-9487-34-9
 141. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича в незалежній Україні : до 140-річчя від дня заснування: бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, Наук. б-ка; [уклад. Загородна Н.М. та ін.]. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2015. – 510 с.
 142. Генрі О.   Дари волхвів; Останній листок : вибране: пер. з англ. / О. Генрі. – К. : Знання, 2015. – 181 с. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-861-7
 143. James, Henry   Washington Square = Площа Вашингтона / H. James. – К. : Znannia, 2015. – 221 p. – (English Library). – ISBN 978-617-07-0150-3
 144. Hardy, Thomas   Under the Greenwood Tree or the Mellstock: A Rural Painting of the Dutch School = Під деревом зеленим, або Меллстокський хор: сільські етюди в дусі голландської школи / T. Hardy. – К. : Znannia, 2015. – 206 p. – (English Library). – ISBN 978-617-07-0150-3
 145. Тютюнник Г. М.   Три зозулі з поклоном : вибрані твори / Г. М. Тютюнник. – К. : Знання, 2015. – 180 с. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-861-7