Головна

Навігація

Січень - лютий 2016

 

 

1. Англійська мова

         1. Albery D. Language Leader [Текст] : Teacher`s Book and Test Master CD-Rom: Intermediate / D. Albery. – Edinburgh, 2008. – 208 p.: il. + Disc. УДК 42(075.8)

         2. Albery D. Language Leader [Текст] : Teacher`s Book with Active Teach: Upper Intermediate / D. Albery. – Edinburgh, 2008. – 208 p.: il. + Disc.

УДК 42(075.8)

         3. Cotton D. Language Leader [Текст] : Coursebook and CD-ROM: Intermediate / D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. – Edinburgh, 2008. – 184 p.: il. + Disc.УДК 42(075.8)

         4. Cotton D. Language Leader [Текст] : Coursebook and CD-ROM: Upper Intermediate / D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. – Edinburgh, 2008. – 192 p.: il. + Disc.УДК 42(075.8)

         5. Hughes J. Language Leader [Текст] : Workbook with Key and Audio CD: Intermediate / J. Hughes. – Edinburgh, 2008. – 112 p.: il. + Disc.

УДК 42(075.8)

         6. Kempton G. Language Leader [Текст] : Workbook with Key and Audio CD: Upper Intermediate / G. Kempton. – Edinburgh, 2008. – 112 p.: il. + Disc.УДК 42(075.8)

         7. Soars J. New Headway [Текст] : Beginner Student`s Book / J. Soars, L. Soars. – 4-th edit. – Oxford : Oxford University Press, 2013. – 144 p.: il. + Disc.УДК 42(075.8)

         8. Soars J. New Headway [Текст] : Beginner Workbook with Key / J. Soars, L. Soars. – 4-th edit. – Oxford : Oxford University Press, 2013. – 104 p.: il. + Disc.УДК 42(075.8)

         9. Soars J. New Headway [Текст] : Pre-Intermediate Student`s Book / J. Soars, L. Soars. – 4-th edit. – Oxford : Oxford University Press, 2012. – 160 p.: il. + Disc.УДК 42(075.8)

         10. Soars J. New Headway [Текст] : Pre-Intermediate Workbook with Key / J. Soars, L. Soars. – 4-th edit. – Oxford : Oxford University Press, 2012. – 104 p.: il. + Disc.УДК 42(075.8)

         11. Soars J. New Headway [Текст] : Beginner Teacher`s Book / J. Soars, L. Soars, A. Maris. – 4-th edit. – Oxford : Oxford University Press, 2013. – 151 p.: il. + Disc.УДК 42(075.8)

         12. Soars L. New Headway [Текст] : Elementary Student`s Book / L. Soars, J. Soars. – 4-th edit. – Oxford : Oxford University Press, 2011. – 160 p.: il. + Disc.УДК 42(075.8)

         13. Soars L.    New Headway [Текст] : Elementary Workbook with Key / L. Soars, J. Soars. – 4-th edit. – Oxford : Oxford University Press, 2012. – 96 p.: il. + Disc.УДК 42(075.8)

         14. Soars L. New Headway [Текст] : Elementary Teacher`s Book / L. Soars, J. Soars, A. Maris. – 4-th edit. – Oxford : Oxford University Press, 2011. – 160 p. : il. + Disc.УДК  42(075.8)

         15. Soars L. New Headway [Текст] : Pre-Intermediate Teacher`s Book / L. Soars, J. Soars, A. Maris. – 4-th edit. – Oxford : Oxford University Press, 2012. – 176 p.: il. + Disc.УДК  42(075.8)

2. Економіка

         1. Злупко С. М. Економіка Галичини в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. [Текст] : текст лекції / С.М. Злупко; М-во освіти України, ЛДУ ім. І.Франка. – Львів: ЛДУ, 1992. – 72 с. ББК 65.02(4Укр)я7 З-68

         2. Лебедевич С. І. Екологічний аудит у лісовому секторі економіки України [Текст] : монографія / С.І. Лебедевич, М.М. Огородник, У.П. Новак; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів, 2010. – 299 с. ББК 65.052.852.8+502.175 Л33

         3. Маселко Т. Є. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті [Текст] : практикум для студ. спец. "Облік і аудит" / Т.Є. Маселко, М.В. Гомонай-Стрижко; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів, 2009. – 92 с. ББК 65.052я7 М31

         4. Синякевич І. М. Екологічна політика: Стратегія подолання глобальних екологічних загроз [Текст] / І.М. Синякевич; НЛТУ України. – Львів: ЗУКЦ, 2011. – 331 с. ББК 65.28 С38

3. Політологія

         1. Політологічний вісник: [зб. наук. праць]: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Соціал-демократична ідея в українському та європейському політичному просторі". Вип. 8. – К.: Знання, 2001. – 393 с.

ББК  66.01П50

         2. Юристовський О. І. Політологія [Текст] : конспект лекцій: Тема: Українська політична думка ХІХ століття / О.І. Юристовський; М-во освіти України, УкрДЛТУ. – Львів, 1999. – 32 с. ББК 66.01(4Укр)я7 Ю 73

         3. Юристовський О. І. Політологія [Текст] : конспект лекцій: Тема: Основні напрямки української політології ХХ століття / О.І. Юристовський; М-во освіти України, УкрДЛТУ. – Львів, 1999. – 44 с.

ББК 66.01(4Укр)я7Ю73

4. Правознавство

         1. Бирюков П. Н. Международное право [Текст] : учеб. пособие / П.Н. Бирюков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Юристь, 2000. – 415 с.

ББК 67.5я7Б64

         2. Держава і право : зб. наук. праць: Юридичні науки. Вип. 69 / Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, НАН України. – К.: Юридична думка, 2015. – 401 c.ББК 67.0Д36

         3. Керецман В. Ю. Основи правознавства [Текст] : [посібник для абітурієнтів і студ.] / В.Ю. Керецман, О.С. Семерак; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород: Мистецька лінія, 2002. – 334 с.

ББК 67.9(4Укр)я7К36

         4. Кравченко В. В. Конституційне право України [Текст] : навч. посібник / В.В. Кравченко. – К.: Атіка, 2001. – 318 с.

ББК 67.9(4Укр)300я7К78

         5. Лисенков С. Л. Конституція України: Матеріали до вивчення [Текст] / С.Л. Лисенков. – К.: Либідь, 1997. – 158 с. – Текст: укр., рос.

ББК 67.9(4Укр)300 Л63

         6. Одовічена Я. А. Новація умов трудового договору [Текст]: монографія / Я.А. Одовічена; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2015. – 183 с.

ББК 67.9(4Укр)305О44

         7. Основи конституційного права України [Текст] : підручник / М.І. Козюбра, А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков та ін.; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Вид. 2-ге, допов. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 287 с.

ББК 67.9(4Укр)300я7О 75

         8. Фединяк Г. С. Міжнародне приватне право [Текст]: навч. посібник / Г.С. Фединяк, Л.С. Фединяк; М-во освіти і науки України, ЛДУ ім. І.Франка. – 2-ге вид., допов. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 415 с.

ББК 67.52я7Ф 32

5. Педагогіка. Вища освіта

         1. Забезпечення якості вищої освіти: європейський досвід та реалії українського класичного університету [Текст] : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича; [уклад. Петришин Р.І. та ін.]. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2013. – 207 с.

ББК 74.58я7З12

         2. Тимчук Л. І. Становлення та розвиток андрагогіки в Україні (кінець ХІХ - ХХ століття) [Текст]: монографія / Л.І. Тимчук; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2015. – 463 с. ББК 74.3 Т 41

6. Лісове господарство. Економіка лісового господарства

         1. Дудин Р. Б. Інвентаризація зелених насаджень зеленої зони на розі вулиць Кам`янецької і Сковороди: звіт про науково-технічні послуги: ГД 08.11-24-15 / Р.Б. Дудин; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; викон. Левусь Т.М. – Львів, 2015. – 18 с. – № ДР 0115U005962 - № обл. 0215U002585. УДК 630*625Д 81

         2. Дудин Р. Б. Інвентаризація зелених насаджень по вул. Проскурівській: звіт про НТП: ГД 08.11-04-15 / Р.Б. Дудин; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [викон.: Левусь Т.М., Фітак М.М.]. – Львів, 2015. – 27 с. – ДР № 0115U005560. - Обл. № 0215U002388.

УДК 630*625 Д 81

         3. Дудин Р. Б. Інвентаризація зелених насаджень по вул. Володимирській: звіт про НТП: ГД 08.11-05-15 / Р.Б. Дудин; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [викон.: Левусь Т.М., Фітак М.М.]. – Львів, 2015. – 17 с. – ДР № 0115U005561. - Обл. № 0215U002389.

УДК 630*625 Д 81

         4. Дудин Р. Б. Інвентаризація зелених насаджень по вул. Подільській: звіт про НТП: ГД 08.11-06-15 / Р.Б. Дудин; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [викон.: Левусь Т.М., Фітак М.М.]. – Львів, 2015. – 10 с. – ДР № 0115U005562. - Обл. № 0215U002390.

УДК 630*625 Д 81

         5. Дудин Р. Б. Інвентаризація зелених насаджень парку імені І.Франка: звіт про НТП: ГД 08.11-07-15 / Р.Б. Дудин; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [викон.: Левусь Т.М., Фітак М.М.]. – Львів, 2015. – 16 с. – ДР № 0115U005563. - Обл. № 0215U002391.

УДК 630*625 Д 81

         6. Дудин Р. Б. Інвентаризація зелених насаджень парку "Плоскирів": звіт про НТП: ГД 08.11-08-15 / Р.Б. Дудин; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [викон.: Левусь Т.М., Фітак М.М.]. – Львів, 2015. – 21 с. – ДР № 0115U005564. - Обл. № 0215U002392.

УДК 630*625 Д 81

         7. Дудин Р. Б. Інвентаризація зелених насаджень скверу біля меморіалу "Вічний вогонь": звіт про НТП: ГД 08.11-09-15 / Р.Б. Дудин; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [викон.: Левусь Т.М., Фітак М.М.]. – Львів, 2015. – 9 с. – ДР № 0115U005565. - Обл. № 0215U002393.

УДК 630*625 Д 81

         8. Дудин Р. Б. Інвентаризація зелених насаджень по вул. Вайсера: звіт про науково-технічні послуги: ГД 08.11-10-15 / Р.Б. Дудин; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [викон.: Левусь Т.М., Фітак М.М.]. – Львів, 2015. – 20 с. – № ДР 0115U005949 - № обл. 0215U002564.

УДК 630*625 Д 81

         9. Дудин Р. Б. Інвентаризація зелених насаджень скверу в районі обласної філармонії: звіт про науково-технічні послуги: ГД 08.11-11-15 / Р.Б. Дудин; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [викон.: Левусь Т.М., Фітак М.М.]. – Львів, 2015. – 22 с. – № ДР 0115U005950 - № обл. 0215U002565. УДК 630*625 Д 81

         10. Дудин Р. Б. Інвентаризація зелених насаджень скверу на "Привокзальній площі": звіт про науково-технічні послуги: ГД 08.11-12-15 / Р.Б. Дудин; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; викон.: [Левусь Т.М., Фітак М.М.]. – Львів, 2015. – 22 с. – № ДР 0115U005955 - № обл. 0215U002578. УДК 630*625 Д 81

         11. Дудин Р. Б. Інвентаризація зелених насаджень парку "Заріччя": звіт про науково-технічні послуги: ГД 08.11-21-15 / Р.Б. Дудин; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [викон.: Миклуш С.І., Динька П.К., Левусь Т.М.]. – Львів, 2015. – 58 с. – № ДР 0115U005959 - № обл. 0215U002582. УДК 630*625 Д 81

         12. Дудин Р. Б. Інвентаризація зелених насаджень по вулиці Кам`янецькій (від Прибузької до річки Кудрянки): звіт про науково-технічні послуги: ГД 08.11-22-15 / Р.Б. Дудин; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [викон.: Миклуш С.І., Динька П.К., Левусь Т.М.]. – Львів, 2015. – 44 с. – № ДР 0115U005960 - № обл. 0215U002583. УДК 630*625Д 81

         13. Дудин Р. Б. Інвентаризація зелених насаджень по вулиці Проскурівського підпілля: звіт про науково-технічні послуги: ГД 08.11-23-15 / Р.Б. Дудин; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [викон.: Миклуш С.І., Динька П.К., Левусь Т.М.]. – Львів, 2015. – 30 с. – № ДР 0115U005961 - № обл. 0215U002584. УДК 630*625 Д 81

         14. Дудин Р. Б. Інвентаризація зелених насаджень по вулиці М. Грушевського: звіт про науково-технічні послуги: ГД 08.11-25-15 / Р.Б. Дудин; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [викон.: Миклуш С.І., Динька П.К., Левусь Т.М.]. – Львів, 2015. – 30 с. – № ДР 0115U005963 - № обл. 0215U002586. УДК 630*625 Д 81

         15. Дудин Р. Б. Інвентаризація зелених насаджень по вул. Пушкіна: звіт про науково-технічні послуги: ГД 08.11-13-15 / Р.Б. Дудин; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [викон.: Динька П.К., Левусь Т.М., Паславський М.М.]. – Львів, 2015. – 60 с. – № ДР 0115U005951 - № обл. 0215U002574. УДК 630*625 Д 81

         16. Дудин Р. Б. Інвентаризація зелених насаджень по вул. Примакова : звіт про науково-технічні послуги: ГД 08.11-14-15 / Р. Б. Дудин ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [викон.: Динька П.К., Левусь Т.М., Паславський М.М.]. – Львів, 2015. – 26 с. – № ДР 0115U005952 - № обл. 0215U002575. УДК 630*625 Д 81

         17. Дудин Р. Б. Інвентаризація зелених насаджень по вул. Соборній: звіт про науково-технічні послуги: ГД 08.11-15-15 / Р.Б. Дудин; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [викон.: Динька П.К., Левусь Т.М., Паславський М.М.]. – Львів, 2015. – 22 с. – № ДР 0115U005953 - № обл. 0215U002576. УДК 630*625 Д 81

         18. Дудин Р. Б. Інвентаризація зелених насаджень по вул. Шевченка: звіт про науково-технічні послуги: ГД 08.11-16-15 / Р.Б. Дудин; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [викон.: Динька П.К., Левусь Т.М., Паславський М.М.]. – Львів, 2015. – 24 с. – № ДР 0115U005954 - № обл. 0215U002577. УДК 630*625 Д 81

         19. Дудин Р. Б. Інвентаризація зелених насаджень по вул. Героїв Майдану: звіт про науково-технічні послуги: ГД 08.11-17-15 / Р.Б. Дудин; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [викон.: Динька П.К., Левусь Т.М., Паславський М.М.]. – Львів, 2015. – 28 с. – № ДР 0115U005956 - № обл. 0215U002579. УДК 630*625 Д 81

         20. Дудин Р. Б. Інвентаризація зелених насаджень по вул. Свободи: звіт про науково-технічні послуги: ГД 08.11-18-15 / Р.Б. Дудин; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [викон.: Динька П.К., Левусь Т.М., Паславський М.М.]. – Львів, 2015. – 30 с. – № ДР 0115U005957 - № обл. 0215U002580. УДК 630*625 Д 81

         21. Дудин Р. Б. Інвентаризація зелених насаджень по вул. Гагаріна: звіт про науково-технічні послуги: ГД 08.11-19-15 / Р.Б. Дудин; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [викон.: Динька П.К., Левусь Т.М., Паславський М.М.]. – Львів, 2015. – 30 с. – № ДР 0115U005958 - № обл. 0215U002581. УДК 630*625 Д 81

         22. Матвеева Р. Н. Отбор деревьев сосны кедровой сибирской по фенотипу и общей комбинационной способности [Текст] : [монография] / Р.Н. Матвеева, О.Ф. Буторова, Е.Ю. Соколова; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО "СибГТУ". – Красноярск: СибГТУ, 2015. – 200 с.

УДК 630*174.754+630*232.32М 33

         23. Пархуць Л. В. Стан зелених насаджень у міському парку м. Мостиська: звіт про НДР (заключний): договір № 60-01-15 / Л.В. Пархуць; М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [викон.: Н.Д. Пархуць, І.О. Поляков]. – Львів, 2015. – 58 с. – ДР № 0115U001557. - Обл. інф. 0215U007514. УДК 630*272 П 18

         24. Рекомендації із оптимізації транспортної складової собіватрості деревини [Текст] / Держ. агенство лісових ресурсів України, НАН України, УкрНДІгірліс ім. П.С.Пастернака; [розроб. Коржов В.Л. та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с.УДК 630*662.3Р 36

         25. Рекомендації із застосування мобільних канатних лісотранспортних установок при гірських лісозаготівлях [Текст] / Держ. агенство лісових ресурсів України, НАН України, Укр. наук.-досл. ін-т гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака; [розроб.: Коржов В.Л., Кудра В.С., Гриджук І.Д.]. – Івано-Франківськ, 2015. – 28 с.УДК 630*377.21Р 36

7. Сушіння деревини

         1. Білей П. П. Обгрунтування параметрів та розроблення режимів конвективного сушіння пиломатеріалів з деревини явора [Електронний ресурс] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини" / П.П. Білей ; НЛТУ України. – Львів, 2016. – 431КБ. – Назва з екрана.

УДК 674.047.3Б 61

         2. Білей П. П. Обгрунтування параметрів та розроблення режимів конвективного сушіння пиломатеріалів з деревини явора: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини" / П.П. Білей; НЛТУ України. – Львів, 2016. – 19 с. УДК 674.047.3 Б 61

8. Художня література

         1. Алексин А. Г. "Мой брат играет на кларнете" и другие повести [Текст] / А.Г. Алексин. – М.: Просвещение, 1983. – 400 с. – (Школьная б-ка).УДК Р2А 48

         2. Мельничук Б. І. "Найкраща в нації дочка" [Текст]: (Ольга Кобилянська у світлі художньої літератури):лекції зі спецкурсу з дод. вибраних творів про письменницю / Б.І. Мельничук; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2015. – 199 с. УДК 8С1(Укр) М 48

         3. Рід Т. М. Морське вовчення, або Подорож у темряві [Текст]: повість: пер. з англ. / Т.М. Рід. – К.: Знання, 2015. – 182 с. – (Класна література).УДК И(Англ)Р 49

9. Різне

         1. Вісник інституту Укрзахідпроетреставрація. Число 18. – Львів: Центр Європи, 2008. – 316 с.: іл.ББК  72(06)В 53

         2. Вступ до економічної теорії [Текст]: навч. посібник / З.Г. Ватаманюк, Н.І. Гнатюк, С.М. Панчишин та ін.; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів: Інтелект-Захід, 2007. – 191 с. ББК 65.01я7 В 85

         3. Голубець В. М. Технологія конструкційних матеріалів [Текст] : конспект лекцій / В.М. Голубець; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів: НЛТУ України, 2016. – 170 с.

УДК 621.78+621.9](075.8)Г 62

         4. Кремень В. Г. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.Г. Кремень, В.М. Ткаченко. – К.: ДрУк, 1999. – 446 с. ББК 66.3(4Укр)я7

К 79

         5. Медведчук В. В. Дух і принципи соціал-демократії: українська перспектива [Текст] / В.В. Медведчук. – К.: Основні цінності, 2000. – 197 с. – (Серія "Сучасна думка"; кн. 1). ББК 66.69(4Укр) М 42

         6. Соцінтерн в епоху глобалізації [Текст] : матеріали Нью-Йоркського (1996 р.) та Паризького (1999 р.) конгресів. – К.: Основні цінності, 2000. – 234 с. – (Серія "Сучасна думка" ; кн. 8). ББК 66.62 С 69