Головна

Навігація

Квітень 2016

 

1.                 Історія

 

         1. Сергійчук В. Голодомор 1932-1933 років як геноцид українства [Текст] / В. Сергійчук. – [Вид. 3-є, допов.]. – Вишгород : ПП Сергійчук М.І., 2015. – 166 с. ББК  63.3(4Укр)713 С 32

 

2.                 Економіка

 

         1. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 815. Проблеми економіки та управління / М-во освіти і науки України. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 279 с. ББК  65.01+65.050+06 В 53

         2. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 811. Логістика. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – 455 с. ББК  65.40+65.050+06 В 53

         3. Юхновський І.Р. Вибрані праці. Економіка [Текст] / І.Р. Юхновський; ВР України, Тимчасова спеціальна комісія з питань майбутнього, КМ України. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2005. – 863 с. ББК  65 Ю 94

 

3.                 Економіка природокористування

 

         1. Врублевська О.В. Економіка природокористування : програма курсу і метод. рек. до самостійної роботи для студ. магістерської програми за спец. 205 "Лісове господарство" / О.В. Врублевська, О.В. Сакаль; М-во освіти і науки України, НЛТУ України, Ін-т еколог. екон. і менеджменту. – Львів : НЛТУ України, 2016. – 32 с. ББК  65.28(07) В 83

         2. Гулик Г.С. Синергетика інтегрального застосування економіко-правових інструментів формування системи сталого лісо-користування : дис. … канд. екон. наук : 08.00.06 / Г.С. Гулик; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 195 с. + Диск. ББК  65.28+630*61 Г 94

         3. Гулик Г.С. Синергетика інтегрального застосування економіко-правових інструментів формування системи сталого лісокористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навко-лишнього середовища" / Г.С. Гулик; НЛТУ України. – Львів, 2013. – 20 с. ББК  65.28+630*61 Г 94

 

4.                 Право

 

         1. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 813. Юридичні науки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 379 с. – Текст: укр., англ. ББК  67+06 В 53

         2. Держава і право : зб. наук. праць: Юридичні науки. Вип. 70 / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, НАН України. – К.: Юридична думка, 2015. – 255 c. ББК  67.0 Д 36

         3. Прилипко С.М. Трудове право України [Текст] : підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закладів / С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко. – [3-тє вид., переробл. і допов.]. – Харків : ФІНН, 2010. – 751 с. ББК  67.9(4Укр)305я7 П 76

 

5.                 Культура України

 

            1. Дуда Н.М. Історія української культури [Текст] : практикум / Н.М. Дуда, І.П. Магазинщикова, С.Л. Шлемкевич; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2016. – 158 с. ББК  71 Д 81

6.                 Загальна педагогіка. Вища освіта

 

            1. Екологізація гуманітарної освіти: історія України, політологія, право [Текст] : посібник / Ю.Ю. Туниця, Л.І. Каденюк, В.О. Кондратюк та ін.; М-во науки і освіти України, НЛТУ України. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – Львів : Ліга-Прес, 2016. – 307 с. ББК  74+74.58 +63.3+66+67]я7 Е 45

 

7.                 Інформатика. Інформаційні системи

 

1.          Вісник Національного університету "Львівська політехніка": зб. наук. праць. № 814. Інформаційні системи та мережі / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 543 с. – Текст: укр., англ. УДК  004(06)+06 В 53

 

8.                 Охорона навколишнього середовища

 

            1. Борейко В.Е. Троянский конь экотуризма: смерть для заповедной природы [Текст] / В.Е. Борейко; КЭКЦ. – Изд. 2-е, доп. – К.: Логос, 2015. – 111 с. – (Серия "Охрана дикой природы"; вып. 74).

УДК  502.172 Б 82

 

9.                 Хімія

 

            1. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 812. Хімія, технологія речовин та їх застосування / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка"; від. ред. Й.Й. Ятчишин. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 479 с. – Текст: укр., англ. УДК  54(06)+06 В 53

 

10.            Природничі науки

 

             1. Наукові записки Державного природознавчого музею. Вип. 31 / НАН України, Держ. природ. музей. – Львів, 2015. – 188 с.

УДК  58(06)+59(06)+56(06)+06 Н 34

 

11.            Лісове господарство

 

         1. Бродович Ю.Р. Сучасний стан та шляхи удосконалення процесів відновлення букових гірських лісів Українських Карпат : дис. …. с.-г. наук : 06.03.0 / Ю.Р. Бродович; НЛТУ України. – Львів, 2016. – 231с.+ Диск  УДК  630*176.322.2 Б 88

         2. Бродович Ю.Р. Сучасний стан та шляхи удосконалення процесів відновлення букових гірських лісів Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : 06.03.01 "Лісові культури та фітомеліорація" / Ю Р. Бродович; НЛТУ України. – Львів, 2016. – 20 с. УДК  630*176.322.2 Б 88

         3. Ведення лісового господарства як система для зменшення небезпеки виникнення паводків [Текст] : практ. рек. / В. Чабоун, І. Сачков, І. Барка та ін. – Зволен : ЛНДІ, 2015. – 51 с.: іл. – (Пратнерство без кордонів). УДК  630*627+630*26+630*116 В 26

         4. Голубець М.А. Основи відновлення функціональної суті карпатських лісів [Текст] / М.А. Голубець; Ін-т екології Карпат, НАН України. – Львів : Компанія "Манускрипт", 2016. – 141 с.

УДК  630*23+502.171+630*187+630*907 Г 62

         5. Коржов В.Л. Демонстраційний водозбір "HYDROFOR - Перечин". Екскурсійний путівник об'єктом міжнародного проекту "HYDROFOR" [Текст] / В.Л. Коржов, Ю.Ю. Дербаль. – Івано-Франківськ, 2015. – 40 с.: іл. УДК  630*116(23)+630*38 К 66

         6. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип. 19.14. Глобальні зміни клімату: загрози людству та механізми відвернення / НЛТУ. – Львів, 2009. – 307 c.

УДК  630*+674+504+551.58](06)+06 Н 34

         7. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип. 19.15. Глобальні зміни клімату: загрози людству та механізми відвернення / НЛТУ. – Львів, 2009. – 307 c. УДК  630*+674+504+551.58] (06)+06 Н 34

         8. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип. 22.1 / НЛТУ. – Львів, 2012. – 404 c. УДК  630*+674](06)+06 Н 34

         9. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип. 22.2 / НЛТУ. – Львів, 2012. – 403 c. УДК  630*+674](06)+06 Н 34

         10. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип. 22.3 / НЛТУ. – Львів, 2012. – 404 c. УДК  630*+674](06)+06 Н 34

         11. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип. 22.5 / НЛТУ. – Львів, 2012. – 403 c. УДК  630*+674](06)+06 Н 34

         12. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип. 22.6 / НЛТУ. – Львів, 2012. – 404 c. УДК  630*+674](06)+06 Н 34

         13. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип. 22.7 / НЛТУ. – Львів, 2012. – 400 c. УДК  630*+674](06)+06 Н 34

         14. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип. 22.8 / НЛТУ. – Львів, 2012. – 400 c. УДК  630*+674](06)+06 Н 34

         15. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип. 22.9 / НЛТУ. – Львів, 2012. – 403 c. УДК  630*+674](06)+06 Н 34

         16. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип. 19.10 / НЛТУ. – Львів, 2009. – 319 c. УДК  630*(06)+674(06)+06 Н 34

         17. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип. 19.11 / НЛТУ. – Львів, 2009. – 327 c. УДК  630*(06)+674(06)+06 Н 34

         18. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип. 19.13 / НЛТУ. – Львів, 2009. – 323 c. УДК  630*(06)+674(06)+06 Н 34

         19. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип. 22.10 / НЛТУ. – Львів, 2012. – 399 c. УДК  630*+674](06)+06 Н 34

         20. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип. 22.11 / НЛТУ. – Львів, 2012. – 400 c. УДК  630*+674](06)+06 Н 34

         21. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип. 22.12 / НЛТУ. – Львів, 2012. – 399 c. УДК  630*+674](06)+06 Н 34

         22. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип. 22.13 / НЛТУ. – Львів, 2012. – 408 c. УДК  630*+674](06)+06 Н 34

         23. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип. 22.14 / НЛТУ. – Львів, 2012. – 407 c. УДК  630*+674](06)+06 Н 34

         24. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип. 21.15 / НЛТУ. – Львів, 2011. – 399 c. УДК  630*+674](06)+06 Н 34

         25. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип. 22.15 / НЛТУ. – Львів, 2012. – 411 c. УДК  630*+674](06)+06 Н 34

         26. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип. 21.18 / НЛТУ. – Львів, 2011. – 399 c. УДК  630*+674](06)+06 Н 34

         27. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип. 19.5 / НЛТУ. – Львів, 2009. – 307 c. УДК  630*(06)+674(06)+06 Н 34

         28. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип. 19.6 / НЛТУ. – Львів, 2009. – 319 c. УДК  630*(06)+674(06)+06 Н 34

         29. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип. 19.7 / НЛТУ. – Львів, 2009. – 307 c. УДК  630*(06)+674(06)+06 Н 34

         30. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип. 19.8 / НЛТУ. – Львів, 2009. – 303 c. УДК  630*(06)+674(06)+06 Н 34

         31. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип. 19.9 / НЛТУ. – Львів, 2009. – 319 c. УДК  630*(06)+674(06)+06 Н 34

         32. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип. 22.4 / НЛТУ. – Львів, 2012. – 399 c. УДК  630*+674](06)+06 Н 34

         33. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип. 19.12 / НЛТУ. – Львів, 2009. – 335 c. УДК  630*(06)+674(06)+06 Н 34

         34. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип. 21.13 / НЛТУ. – Львів, 2011. – 399 c. УДК  630*(06)+674(06)+06 Н 34

         35. Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. Вип. 21.14 / НЛТУ. – Львів, 2011. – 395 c. УДК  630*(06)+674(06)+06 Н 34

 

12.            Деревообробна промисловість

 

         1. Комбаров А.М. Розроблення ресурсоощадних режимів початкового нагрівання пиломатеріалів перед сушінням : дис. … канд. техн. наук: 05.23.06 / А.М. Комбаров; НЛТУ України. – Львів, 2016. – 165 с. + Диск.  УДК  674.047 К 63

         2. Комбаров А.М. Розроблення ресурсоощадних режимів початкового нагрівання пиломатеріалів перед сушінням : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.23.06 "Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини" / А.М. Комбаров; НЛТУ України. – Львів, 2016. – 16 с. УДК  674.047+674.7 К 63

         3. Шостак В.В. Наукові основи оптимального керування технічним станом машин і обладнання лісового комплексу [Текст] : конспект лекцій для студ. вищих навч. закладів, що навч. за спец. "Галузеве машинобудування" спец. "Обладнання та інструменти деревообробних виробництв" / В.В. Шостак, Р.В. Павлюк; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2016. – 109 с.

УДК  674.05(075.8) Ш 79

 

13.            Парки

 

         1. Дудин Р.Б. Консервація, реставрація та реконструкція садово-паркових об'єктів [Текст] : навч. посібник / Р.Б. Дудин; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : Компанія "Манускрипт", 2016. – 191 с. УДК  712.4+630*272](075.8) Д 81

         2. Лосюк В.П. Лісівничо-екологічні засади природо-охоронного господарства у лісах Національного природного парку "Гуцульщина" : автореф. дис. … канд. с.-г. наук: 06.03.03 / В.П. Лосюк; НЛТУ України. – Львів, 2016. – 267 с. + Диск.  УДК  630*907.11+502.1 Л79

         3. Лосюк В.П. Лісівничо-екологічні засади природо-охоронного господарства у лісах Національного природного парку "Гуцульщина" : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / В.П. Лосюк; НЛТУ України. – Львів, 2016. – 20 с. УДК  630*907.11+502.14 Л 79

 

14.            Архітектура

 

         1. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 816. Архітектура. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 295 с. УДК  72+71](06)+06 В 53

 

15.            Художня література

 

         1. Вайльд О. Хлопчик-зірка та інші казки [Текст] : пер. з англ. / О. Вайльд. – К.: Знання, 2016. – 207 с. – (Серія "English Library").

УДК  И(Англ) В 14

         2. Діккенс Ч. Різдвяна пісня в прозі, або Різдвяне оповідання з привидами [Текст] : пер. з англ. / Ч. Діккенс. – К.: Знання, 2016. – 175 с. – (Серія "English Library"). УДК  И(Англ) Д 45

         3. Хвильовий М. Я (Романтика); Вальдшнепи [Текст] : вибрані твори / М. Хвильовий. – К.: Знання, 2016. – 318 с. – (Класна література).  УДК  С2(Укр) Х 30