Головна

Навігація

Травень 2016

Нові надходження, отримані бібліотекою в травні за розділами:

 

 

Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні науки

 

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 826. Комп'ютерні науки та інформаційні технології / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 431 с. – Текст: укр., англ.

УДК  004(06)+06 В 53

Вісник Національного університету "Львівська політехніка": зб. наук. праць. № 828. Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 91 с. – Текст: укр., англ.

УДК  004(06)+06 В 53

 

Соціологія

 

Львівщина на порозі ХХІ століття. Соціальний портрет[Текст] :[монографія] / С.А. Давимука, А.Ф. Колодій, Ю.А. Кужелюк та ін. – Львів, 2001. – 351 с.

ББК  60.546.21 Л 89

 

Історія

 

Акуленко В. І.Злочин проти пам'яті. Про нищення культурних цінностей на Україні (1927 - 1941 рр.) [Текст] / В.І. Акуленко. – К.: "Знання" України, 1991. – 46 с. – (Серія 1 "Час і суспільство"; № 5).

ББК  63.3(4Укр)62 А 44

 

Литвин М. Р. Українські Січові Стрільці: До 500-річчя козацької слави [Текст] / М.Р. Литвин, К.Є. Науменко. – К.: "Знання" України, 1992. – 48 с. – (Серія 5, Вдумливим, допитливим, кмітливим (ВДК); № 1).

ББК  63.3(4Укр)6 Л 64

 

Бухгалтерський облік

 

 

Клим Н. М.Бухгалтерський облік : метод. вказівки, програма та завдання для виконання контрольної роботи для студ. напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" заочної форми навч. / Н.М. Клим, Г.А. Говда, М.В. Падюка; М-во освіти і науки України, НЛТУ України, Ін-т екол. екон. і менеджменту. – Львів, 2015. – 29 с.

ББК  65.052.2 К 49

 

Клим Н. М.Бухгалтерський облік : програма та метод. рек. для проходження виробничої практики студ. денної форми навч. напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / Н.М. Клим; М-во освіти і науки України, НЛТУ України, Ін-т екол. екон. і менеджменту. – 2-ге вид. допов. і переробл. – Львів, 2015. – 26 с.

ББК  65.052.2 К 49

 

Менеджмент

 

 

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" :зб. наук. праць. № 819. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / М-во освіти і науки України. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 475 с. – Текст: укр., англ.

ББК  65.291.21+65.29+06 В 53

 

Держава і право. Юридичні науки

 

Вісник Національного університету "Львівська політехніка": зб. наук. праць. № 824. Юридичні науки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 467 с. – Текст: укр., англ.

ББК  67+06 В 53

Вісник Національного університету "Львівська політехніка": зб. наук. праць. № 825. Юридичні науки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 363 с. – Текст: укр., англ.

ББК  67+06 В 53

Держава і право : зб. наук. праць: Юридичні науки. Вип. 71 / Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, НАН України. – К. : Юридична думка, 2016. – 485 c.

ББК  67.0 Д 36

 

Право

 

Ільків Н. В.Екологічне право України [Текст] : навч. посібник / Н.В. Ільків, Я. З. Гаєцька-Колотило. – К. : Істина, 2008. – 296 с.

ББК  67.9(4Укр)307я7 І-47

Загальна педагогіка

Соловій І. П.Управління професійним навчальним закладом на засадах сталого розвитку [Текст] : навч.-метод. посібник / І.П. Соловій, Я.В. Геник, В.І. Соловій. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. – 222 с.

ББК  74.04я7С60

 

 

 

 

Логіка

 

Хоменко І. В.Еристика [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закладів / І.В. Хоменко. – К.: Центр учб. л-ри, 2008. – 280 с.

ББК  87.4я7 Х 76

 

Екологія

 

Борейко В. Е.Санитарные рубки в объектах ПЗФ. Экологический вред и противозаконный вид деятельности [Текст] / В.Е. Борейко, Г.Н. Левина ; КЭКЦ, ЭкоПраво-Киев. – К.: Логос, 2016. – 131 с.: ил. – (Серия "Охрана дикой природы"; вып. 75).

УДК  504.12+630*244 Б 82

Геник О. В.Природно-заповідний фонд України: моделювання та прогнозування економічної діяльності [Текст] : монографія / О.В. Геник, С.О. Козловський, Я.В. Геник; НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України: Ліга-Прес, 2011. – 302 с.

УДК  502.13+502.172+65.28 Г 34

 

Техніка

 

 

Анурьев В. И.Справочник конструктора-машиностроителя [Текст] : в 3 т. Т. 2 / В.И. Анурьев. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1979. – 559 с.

УДК  621 А73

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 820. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 123 с.

УДК  621(06)+06 В 53

Вісник Національного університету "Львівська політехніка": зб. наук. праць. № 822. Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 107 с.

УДК  658.51+621](06)+06 В 53

 

Лісове господарство

 

Белеля С. О.Культивування модрини у лісових насадженнях Західного Полісся [Текст] : практ. рек. / С.О. Белеля, Ю.М. Дебринюк ; М-во освіти і науки України, Держ. агенство лісових ресурсів України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України, Рівнен. обл. упр. лісового і мисливського госп-ва. – Львів : Камула, 2016. – 63 с.: іл.

УДК  630*174.753 Б 43

 

 

Ведення лісового, мисливського і садово-паркового господарства таохорона довкілля [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ. та аспірантів 17-19 квітня 2006 р. Ч. 1 / М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [під заг. ред. Копія Л.І]. – Львів, 2006. – 128 с.

УДК  630* В 26

Ведення лісового, мисливського і садово-паркового господарства таохорона довкілля [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ. та аспірантів 17-19 квітня 2006 р. Ч. 2 / М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [під заг. ред. Копія Л.І]. – Львів, 2006. – 131 с.

УДК  630* В 26

Ведення лісового, мисливського і садово-паркового господарства таохорона довкілля [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ. та аспірантів 8-9 квітня 2008 р. / М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [під заг. ред. Копія Л.І.]. – Львів, 2008. – 130 с.

УДК  630* В 26

Ведення лісового, мисливського і садово-паркового господарствата охорона довкілля [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ. та аспірантів 7-9 квітня 2009 р. / М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [під заг. ред. Іванюка А.П.]. – Львів, 2009. – 108 с.

УДК  630* В 26

Ведення лісового, мисливського і садово-паркового господарства та охорона довкілля [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ. та аспірантів 14-16 квітня 2010 р. / М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [під заг. ред. Іванюка А.П.]. – Львів, 2010. – 119 с.

УДК  630*В 26

Витоки лісівничої освіти в Галичині[Текст] : матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ. та аспірантів 11-13 квітня 2007 р. / М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [під заг. ред. Копія Л.І.]. – Львів, 2007. – 219 с.

УДК  630*+674+63.52+65.291+744 В 54

Зборовська О. В.Лісорослинний потенціал піщаних грунтів Житомирсь-кого Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / О.В. Зборовська ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів, 2016. – 20 с.

УДК  630*23+630*174.754+630*114.462 З-41

Зборовська О. В. Лісорослинний потенціал піщаних грунтів Житомирсь-кого Полісся [Текст] : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / О.В. Зборовська; Держ. агенство лісових ресурсів України, НАН України, УкрНДІЛГА. – Житомир, 2015. – 192 с. : іл. + Диск.

УДК  630*23+630*174.754+630*114.462 З-41

Кеппенъ О.Вредныя насъкомыя [Текст] : сочиненіе. Т. 1. Общая часть: Введеніе въ энтомологію / О. Кеппенъ. – СПб. : Тип. Императорской АН, 1881. – 374 с.

УДК  630*453 К 35

 

 

 

Кульбанська І. М. Патологія FRAXINUS EXCELSIOR L. у лісових насадженнях Західного Поділля України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біолог. наук: 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / І.М. Кульбанська; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів, 2016. – 21 с.: іл. + Диск.

УДК  630*443+630*179.312 К 90

Кульбанська І. М. Патологія FRAXINUS EXCELSIOR L. у лісових насадженнях Західного Поділля України [Текст] : дис. ... канд. біолог. наук: 06.03.03 / І. М. Кульбанська ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів, 2016. – 179 с. : іл. + Диск.

УДК  630*443+630*179.312 К 90

Наукові праці Лісівничої академії наук України: зб. наук. праць. Вип. 13 / НЛТУ України, Лісівнича академія наук України. – Львів : Камула, 2015. – 303 с. – Текст: укр., англ.

УДК  630*(06)+06 Н 34

Переход В. И.Теория лесного хозяйства [Текст] : курс лесной экономии со статистикой / В.И. Переход. – Изд. ІІ. – Минск : Белтрестпечать, 1924. – 230с.

УДК  630*6 П 27

Тимочко І. Я.Лісівничо-екологічні особливості та стан ценопопуляцій Allium ursinum L. в лісах Передкарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / І.Я. Тимочко ; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України. – Львів, 2016. – 20 с.

УДК  630*181+630*892 Т 4

Тимочко І. Я.Лісівничо-екологічні особливості та стан ценопопуляцій Allium ursinum L. в лісах Передкарпаття [Текст] : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / І.Я. Тимочко. – Львів, 2016. – 214 с. + Диск.

УДК  630*181+630*892 Т 41

Черневий Ю. І.Гетерогенність і типологічні засади формування лісів карпатської частини басейну р. Дністер : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. біолог. наук: 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Ю.І. Черневий; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України. – Львів, 2016. – 32 с.

УДК  630*187 Ч-49

Черневий Ю. І.Гетерогенність і типологічні засади формування лісів карпатської частини басейну р. Дністер [Текст] : дис. ... докт. біолог. наук: 06.03.03 / Ю. І. Черневий. – Львів, 2016. – 390 с. + Диск. – Т. 2: додатки. - С. 392-587.

УДК  630*187 Ч-49

Ячевскій А. А. Лекція о болезни древесныхъ породъ, читанная на третьихъ дополнительныхъ курсахъ для лесничихъ [Текст] / А.А. Ячевскій. – Изд. Лесного Департамента. – Петроградъ : Типо-литогр. "Якорь", 1914. – 97 с.: ил.

УДК  630*44 Я 95

 

Folia Forestalia Polonica[Текст]. Vol. 57 (4). December 2015 / PAN, IBL. – W-wa, 2015. – 202-250 p. – (Series A - Forestry).

УДК  630*

Folia Forestalia Polonica[Текст]. Vol. 57 (3). September 2015 / PAN, IBL. – W-wa, 2015. – 130-197 p. – (Series A - Forestry).

УДК  630*

Prace IBL[Текст] : lesne prace badawcze: kwartalnik IBL. Vol. 77 (1). Marzec 2016. – Sekocin Stary, 2016. – 99 s. – (Series A).

УДК  630*(06)

 

Деревно-стружкові плити. Плити різних відходів

 

Лютий П. В.Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Технологія деревинних плит та пластиків" / П.В. Лютий, Г.Є. Ортинська, Р.Й. Салдан; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2012. – 45 с.

УДК  674.815-4(07) Л 96

Неруйнівні методи контролю якості деревинних композиційних матеріалів:метод. вказівки до викон. лаб. робіт з курсу "Методи контролю якості продуктів хімічної технології переробки деревини" для студ. спец. 7.05130110 і 8.05130110 "Хімічна технологія переробки деревини та рослинної сировини" / Р.О. Козак, П.В. Лютий, Р.Й. Салдан, І.Р. Шепелюк; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2012. – 22 с.

УДК  674.8-41(07) Н 54

 

Паперово-целюлозна промисловість

 

Козак Р. О.Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Технологія паперу та картону" для студентів спеціальності 7.05130110 і 8.05130110 "Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини" / Р.О. Козак, П.В. Лютий, Г.Є. Ортинська; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2014. – 39 с.

УДК  676(07) К 59

Ортинська Г. Є.Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи технології паперу та картону" для студентів напряму 6.051301 "Хімічна технологія" / Г.Є. Ортинська, М.М. Копанський; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 35с.

УДК  676(07) О-70

 

 

 

 

 

 

Промисловість високомолекулярних речовин. Промисловість пластмас

 

Лютий П. В.Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Технологія і застосування полімерів у виготовленні виробів з деревини" для студентів спеціальностей 7.05180102 і 8.05180102 "Технології виробів з деревини" / П.В. Лютий, Г.Є. Ортинська, І.І. Кусняк; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 37 с.

УДК  678(07) Л 96

 

 

Художня література

 

 

Doyle A. C.The Hound of the Baskervilles [Текст] = СобакаБаскервілів/ A. C. Doyle. – Kyiv : Znannia, 2015. – 222 p. – (English Library).

УДК  И(Англ) Д 62

Conrad J.Heart of Darkness [Текст] = Серцетемряви/ J. Conrad. – Kyiv : Znannia, 2015. – 174 p. – (English Library).

УДК  И(Англ)К 64

Мошура О.Гей, видно село [Текст] : поезії, оповідання / О. Мошура. – Львів, 2003. – 188 с. : іл.

УДК  С2(Укр)М87

Poe E. A.The Black Cat and Other Stories [Текст] = Чорнийкіттаіншіісторії/ E.A. Poe. – Kyiv : Znannia, 2015. – 190 p. – (English Library).

УДК  И(Англ) П 41

Chesterton G. K.The Innocence of Father Brown [Текст] = СмиренністьотцяБрауна/ G. K. Chesterton. – Kyiv : Znannia, 2015. – 270 p. – (English Library).

УДК  И(Англ) Ч-51