Головна

Навігація

Серпень 2016

Нові надходження, отримані бібліотекою у серпні за розділами:

 

1. Історія України

 

1. Андрощук-"Вороний" М.    Записки повстанця [Текст] = NOTES OF THE INSURGENT / М. Андрощук-"Вороний". – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2011. – 127 с. : іл. – (Літопис УПА. Серія "Події і люди" ; кн. 13).

ББК  63.3(4Укр)73 А66

2. Життя і смерть полковника Коновальця: Документи. Матеріали. Спогади. Щоденники. Листи. Фотографії [Текст]. – Львів : Червона Калина, 1993. – 327 с. [16] арк. іл. – (Серія "Сини України". Історична бібліотека ; ч. 8).

ББК  63.3(4Укр)6 Ж74

3. Лукомский В. К.     Малороссийский Гербовник[Текст] : с рисунками Е.Нарбута / В. К. Лукомский, В. Л. Модзалевский. – Репр. изд. – К. : Либідь, 1993. – XXVI, 213 с. : табл. LXVIII.

ББК  63.3(2) Л84

         4. Сергійчук В. І.     Доля української національної символіки [Текст] / В. І. Сергійчук. – К. : Знання, 1990. – 47 с. – (Серія 1 "Час і суспільство" ; № 2).

ББК  63.3(4Укр)С32

         5. Україна. 500 чарівних куточків, які варто відвідати [Текст] : путівник / [уклад. Лагунова Т.]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 406 с. : іл.

ББК  63.3(4Укр)я2У45

 

2. Релігія. Християнство

 

         1. Біблія. Переклад нового світу [Текст]. – Бруклін; Нью-Йорк; США : Сторожове суспільство Нью-Йорк, 2014. – 1797 с.

ББК  86.37Б59

         2. Священное Писание [Текст]. – Бруклин; Нью-Йорк; США : Сторожовое общество Нью-Йорк, 1996. – 1463 с.

ББК  86.37 С25

 

 

3. Філософія людини

 

         1. Гудінг Д.    Світогляд: для чого ми живемо і яке наше місце у світі [Текст] : [груповий пер. з рос. зі звіркою з англ. оригіналом]. Т. 1 / Д. Гудінг, Д. Леннокс. – К. : УБТ, 2003. – 413 с.

ББК  87.52я7Г93

 

4. Економіка України

 

1. Богословська І.    План розвитку країни: абетка для дорослих[Текст] : скор. версія для індивід.і колективного освідомлення / І. Богословська, І. Дідковський, О. Чалий ; "Віче України" громадське об'єднання. – К. : Пенсія, 2006. – 197 с.

ББК  65.9(4Укр)+66.2(4Укр)+71+74.58Б74

 

5. Книги. Письменництво

 

         1. Рожко В. Є.     Українське православне книгописання і книго-друкування на Волині (ХІ - ХХ ст.) [Текст] : іст.-краєзнавчий нарис / В. Є. Рожко. – Луцьк : Медіа, 2005. – 252 с. : іл.

УДК  002.2 Р63

 

6. Бібліографічні покажчики з мистецтва

 

         1. Хронологія сходження: Володимир Прусак [Текст] : бібліогр. покажчик / [упоряд.: П.Ю.Кепещук, О.В.Муха]. – Львів, 2006. – 72 с. : іл.

УДК  016:7.012Х94

7. Мовознавство

 

         1. Англійська мова. The Learning Curve [Текст] : навч. посібник / О. І. Ванівська, В. П. Наконечна, Д. М. Дубравська, О. М. Ванівська. – Львів : Новий-Світ-2000, 2012. – 199 с. – (Вища освіта в Україні). – Текст: укр., англ.

УДК  42(075.8)А64

2. Афонькин Ю. Н.     Русско-немецкий словарь крылатых слов[Текст] = Russisch-deutsches Worterbuch der geflugelten worte : около 1200 единиц / Ю. Н. Афонькин. – М.; Лейпциг : Рус. язык, 1985. – 286 с.

УДК  43(03)А94

3. Бориско Н. Ф.     Бизнес-курс немецкого языка[Текст] : слов.-справ. / Н. Ф. Бориско. – 5-изд., стер. – К. : Логос, 2002. – 351 с. : ил. – (Вас ждет успех!).

УДК  43(03) Б82

4. Канестри А.    Русско-итальянский разговорник[Текст] = Guida di conversazione russo-italiana / А. Канестри. – 2-е изд., испр. – М. : Русский язык, 1992. – 251 с.

УДК  49(Итал)К19

5. Кацавець Р. С.     Ораторське мистецтво[Текст] : підручник / Р. С. Кацавець ; М-во освіти і науки України. – К. : Алерта, 2015. – 237 с.

УДК  4У(075.8)+80.742+67]я7К30

6. Німецько-український словник найуживаніших слів[Текст] : близько 2500 слів / склав В.А.Бухбіндер. – К. : Рад. школа, 1972. – 152 с.

УДК  43(03)Н67

7. Українсько-англійський словник бізнесових термінів[Текст] / Центр по вивченню інозем. мов, Саскачеванський ун-т; уклад. та підгот. П.М.Кларк Дарлін. – Саскатун, 1992. – 218 с. – (Видавнича спілка "Час"). – Текст: укр., англ.

УДК  42(03)У45

         8. Oxford Collocations Dictionary [Текст] : for students of English / chief edit. C.Mclntosh. – 2 nd ed. – New York : Oxford University Press, 2016. – 963 s. + Диск.

УДК  42(03)

 

8. Природа. Захист довкілля та живої природи

 

         1. Пилип'юк В.    Невідомий Галич: Галицький національний природний парк [Текст] = Unknown Halych: The Halych National Park : [образотворчий матеріал]: [фотоальбом] / В. Пилип'юк. – Львів : Світло й Тінь, 2012. – 271 с. : іл. – Текст: укр., англ.

УДК  502.172+630*907.11+77П32

 

 

9. Здоровя і гігієна дитини

 

1. Комаровский  Е. О.  Начало  жизни  вашего  ребенка [Текст] /

Е. О. Комаровский. – Харьков : Клиником, 2010. – 311 с. : ил. – (Библиотечка доктора Комаровского).

УДК  613.95+616-053.2К63

 

10. Машини та процеси з автоматичним керуванням

        

         1. Хессе С.    Рационализация подачи небольших заготовок[Текст] : пер. с англ. / С. Хессе. – К. : Фесто, 2004. – 111 с. : ил. – (Управление. Пневматика).

УДК  62-52Х40

 

11. Гідравлічні машини

 

         1. Меркле Д.    Гидравлика: Основной курс ТР 501 [Текст] : учеб. пособие: [пер. с нем.]. Т. 1 / Д. Меркле, Б. Шрадер, М. Томес. – К. : Фесто, 2002. – 129 с. : ил. – (Система обучения "Средства автоматизации и коммуникации").

УДК  62-82(075.8)М52

         2. Меркле Д.    Гидравлика: Основной курс ТР 501 [Текст] : учеб. пособие: [пер. с нем.]. Т. 2 / Д. Меркле, Б. Шрадер, М. Томес. – К. : Фесто, 2002. – 281 с. : ил. – (Система обучения "Средства автоматизации и коммуникации").

УДК  62-82(075.8)М52

         3. Шольц Д.    Пропорциональная гидравлика: Основной курс ТР 701 [Текст] : учебник: [пер. с нем.] / Д. Шольц. – К. : Фесто, 2002. – 123 с. : ил. – (Система обучения "Средства автоматизации и коммуникации").

УДК  62-82(075.8)Ш78

 

12. Машини з пневматичним приводом

 

         1. Пашков Е. В.     Электропневмоавтоматика в производственных про-цессах [Текст] : учеб. пособие для студ. машиноприборостр. спец. / Е. В. Пашков, Ю. А. Осинский, А. А. Четверкин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Севастополь : СевНТУ, 2003. – 495 с. : ил.

УДК  62-85+681.587.35](075.8)П22

         2. Хессе С.    Сжатый воздух как носитель энергии [Текст] : пер. с англ. / С. Хессе. – К. : Фесто, 2004. – 124 с. : ил. – (Подготовка воздуха. Пневматика).

УДК  62-851.1Х40

 

 

13. Пневматика

 

1. Кросер П.    Пневматика: Основной курс ТР 101[Текст] : учебник: [пер. нем.] / П. Кросер, Ф. Эбель. – К. : Фесто, 2002. – 228 с. : ил. – (Система обучения "Средства автоматизации и коммуникации").

УДК  621.5+62-85](075.8)К83

         2. Фогель Г.    Удивительный мир пневматики [Текст] : [пер. с нем.] / Г. Фогель, О. Мюльбергнр. – [1-е изд.]. – М. : Vogel, 2003. – 206 с. : ил.

УДК  621.5+62-85Ф74

 

14. Техніка транспортних засобів. Автомобілі

 

         1. Кисликов В. Ф.     Будова й експлуатація автомобілів [Текст] : підручник для учнів проф.-техн. навч. закладів / В. Ф. Кисликов, В. В. Лущик. – 7-ме вид. – К. : Либідь, 2013. – 399 с.

УДК  629.24(075.8)К44

         2. Полянський С. К.     Технічна експлуатація будівельно-дорожніх машин та автомобілів [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закладів, які навч. за напрямом "Машинобудування": у 3 ч. Ч. ІІІ. Діагностування, керування роботою та підвищення ефективності роботи машин / С. К. Полянський, М. О. Білякович ; М-во освіти і науки України. – К. : Слово, 2013. – 623 с.

УДК  629.24+624.92](075.8)П54

 

        

 

15. Лісове господарство

 

1. Відновлення корінних природних комплексів Косівщини[Текст] : монографія / Ю. С. Шпарик, Ю. П. Стефурак, В. П. Лосюк, і. та ; Ів.-Франк. обл. рада, Косівська районна держ. адмін., Нац. природний парк "Гуцульщина". – Косів : Писаний камінь, 2015. – 271 с. [6] арк. іл.

УДК  630*23+630*182+502.171 В42

2. Матеріали 64-ої науково-технічної конференції студентів й аспірантів НЛТУ України, студентів коледжів та слухачів Малої лісової академії, 23-25 квітня 2012 року : [збірник] / М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [ред. Лук'янчук Н.Г.]. – Львів : НЛТУ України, 2012. – 354 с. – Текст: укр., англ.

УДК  630* М34

3. Матеріали 65-ої науково-технічної конференції студентів й аспірантів НЛТУ України, студентів коледжів та слухачів Малої лісової академії, 16-17 квітня 2013 року: [збірник] / М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [ред. Лук'янчук Н.Г.]. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 396 с. – Текст: укр., англ.

УДК  630* М34

         4. Матеріали 66-ої науково-технічної конференції студентів й аспірантів НЛТУ України : [збірник] / М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [наук. ред. Лук'янчук Н.Г.]. – Львів : НЛТУ України, 2014. – 200 с.

УДК  630* М34

5. Матеріали 67-ої науково-технічної конференції студентів НЛТУ України: [збірник] / М-во освіти і науки України, НЛТУ України; [уклад. Лук'янчук Н.Г.]. – Львів : НЛТУ України, 2015. – 224 с.

УДК  630* М34

         6. Рябчук В. П.     Недеревна продукція лісу. Кормові ресурси лісу [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. П. Рябчук, В. Я. Заячук, Н. Є. Горбенко ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – 139 с. : іл.

УДК  630*288+630*28+630*89](075.8)Р98

 

 

 

16. Загальні відомості про садівництво

 

         1. Казаков И. В.     Малина [Текст] / И. В. Казаков, В. В. Кичина. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Россельхозиздат, 1980. – 101 с. : ил.

УДК  634.1К14

 

17. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво

 

         1. Великие художники [Текст] : в 30 т. Т. 3. Леонарло да Винчи. – К. : Комсомольская правда - Украина, 2010. – 48 с. : ил.

УДК  75.03В27

         2. Великие художники [Текст] : в 50 т. Т. 33. Микеланджело. – К. : Комсомольская правда - Украина, 2011. – 48 с. : ил.

УДК  75.03 В27

         3. Іван Дідик: малярство, графіка [Текст] = Ivan Didyk: painting, graphics : [образотворчий матеріал]: [альбом] / [уклад. Н.Дідик]. – Ужгород : Вид-во О.Гаркуші, 2011. – 46 с. : іл. – Текст: укр., англ.

УДК  75.05+76Д44

4. Медвідь Любомир, Мінько Олег, Флінта Зеновій[Текст] : [образотворчий матеріал]: альбом / [авт.-упоряд. О.Жирко-Козинкевич]. – К. : Мистецтво, 1992. – 208 с. : іл. – (Художники Львова).

УДК  73.03М42

5. Одрехівський Р.    Сакральна різьба по дереву в Галичині ХІХ - першої половини ХХ століть: Історія та художні особливості[Текст] : [могорафія] / Р. Одрехівський. – Львів : Афіша, 2006. – 287 с. [4] арк. іл.

УДК  745.51О-44

6. Сусловський О. М.     Митці Львова[Текст] : нариси / О. М. Сусловський. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1959. – 75 с. [4] арк. іл.

УДК  7С90

 

        

 

                 

18. Регіональна географія

 

         1. Австрия: Факты и цифры [Текст]. – Вена : Изд. Отд. печати при Ведомстве федер. канцлера, 1997. – 212 с. : ил.

УДК  913(436)А22

 

 

19.Художня література

 

         1. Верн Ж.    Романы, повести, рассказы [Текст] : в 2 т. Т. 2 / Ж. Верн. – Л. : Ленингр. газетно-журн. и кн. изд-во, 1956. – 564 с. – (Библиотека школьника).

УДК  И(Фр)В35

2. Войтила К.    Святиня[Текст] = Swiatynia : вибрані поезії / К. Войтила. – К. : Дніпро, 2001. – 151 с. : іл. – Текст: укр., пол.

УДК  И(Пол)В65

         3. Толстой А. Н.   Петр Первый [Текст] : роман / А. Н. Толстой. – Днепропетровск : Проминь, 1988. – 687 с.

УДК  Р2Т52

         4. Черняк В. К.     Битва за Україну [Текст] : репортаж із зашморгом на серці / В. К. Черняк. – Львів : СПОЛОМ, 2012. – 120 с.

УДК  С(Укр)Ч-49