Головна

Навігація

Вересень 2016

 

         Нові надходження, отримані бібліотекою у вересні, за розділами :

 

1. Історія України

 

1. Кондратюк В. О.     Україна на зламі тисячоліть. Доба незалежності[Текст] : навч. посібник / В. О. Кондратюк, М. М. Іваник ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : Ліга-Прес, 2016. – 158 с.

ББК  63.3(4Укр)8я7

К64

2. Основи економічної теорії

 

1. Методологічні проблеми метрологічного аналізу економічних систем: Наукова школа доктора економічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Г.І.Башнянина[Текст] / О. І. Ковтун, О. С. Вербова, П. Й. Мисловський та ін. – [1-е вид.]. – Львів: Ліга-Прес,2016. – 1095 с.

ББК  65.01

М54

 

3. Облік, бухгалтерський облік

 

1. Стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів: зб. тез Міжнар. студ. інтернет-конф., 25-26 травня 2016 р. / М-во освіти і науки України, НЛТУ України, Politechnika Lodzka; [ред. кол.: Гарасим П.М., Клим Н.М., Новак У.П.]. – Львів : НЛТУ України, 2016. – 215 с. – Текст: укр., пол.

ББК  65.052.2+65.052.8+65.053+65.261.411+65.5-66

С76

 

 

 

 

 

 

4. Економіка природокористування

 

1. Адамовський О. М.     Інформаційні технології еколого-економічних досліджень [Текст] : практикум для здобучів освітнього ступеня "магістр" за спец. "Економіка довкілля і природних ресурсів". Ч. ІІ / О. М. Адамовський ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2016. – 47 с.

ББК  65.28я7+004(075.8)

А28

5. Менеджмент

 

         1. Адамовський О. М.     Інформаційні системи у менеджменті [Текст] : програма дисц. і метод. вказівки до викон. контрольної роботи для здобучів ступеня "бакалавр" заочної форми навч. спец. 073 - Менеджмент / О. М. Адамовський ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2016. – 53 с.

ББК  65.291.21+681.3

А28

6. Матеріально-технічне постачання. Логістика

 

1. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": зб. наук. праць. № 833. Логістика / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 175 с. – Текст: укр., англ.

ББК  65.40+65.050+06

В53

7. Політологія

 

1. Захарчин Н. Г.     Політологія[Текст] : плани семінар. занять з метод. порадами / Н. Г. Захарчин, М. М. Іваник, І. П. Саламаха ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів, 2016. – 45 с.

ББК  66.01

З-38

8. Держава і право. Юридичні науки

 

1. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": зб. наук. праць. № 827. Юридичні науки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 303 с. – Текст: укр., англ.

ББК  67+06

В53

         2. Держава і право : зб. наук. праць: Юридичні науки. Вип. 72 / Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, НАН України. – К. : Юридична думка, 2016. – 511 c.

ББК  67.0

9. Компютерна наука і технологія

 

1. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 832. Інформаційні системи та мережі / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 407 с. – Текст: укр., англ.

УДК  004(06)+06

В53

         2. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 829. Інформаційні системи та мережі / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 415 с. – Текст: укр., англ.

УДК  004(06)+06

В53

         3. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 830. Комп'ютерні системи та мережі / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніка, 2015. – 179 с. – Текст: укр., англ.

УДК  004(06)+06

В53

 

         4. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 831. Інформатизація вищого навчального закладу / М-во освіти і науки України, Нац. ун-ту "Львівська політехніка"; від. ред. Д.В.Федасюк. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 99 с. – Текст: укр., англ.

УДК  004(06)+06

В53

10. Мовознавство. Угорська мова

 

         1. Ольдал Г. И.     Карманный русско-венгерский словарь [Текст] = OROSZ-MAGYAR ZSEBSZOTAR : 7000 слов / Г. И. Ольдал, Б. Я. Гейгер. – Изд. 2-е, стер. – М. : Сов. энциклопедия, 1964. – 367 с.

УДК  49(03)(Вен)

О-56

11. Захист навколишнього середовища в цілому

 

         1. Знешкодження та утилізація відходів в агросфері [Текст] : навч. посібник / В. К. Пузік, Р. В. Рожков, Т. А. Долгова, і. та ; М-во аграрної політики та продовольства України, ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2014. – 219 с. : іл.

УДК  502.174+631.4](075.8)

 

12. Екологія

 

         1. Екологія Львівщини 2010 [Текст] / М-во охорони навколишнього природного середовища України, Держ. упр. охорони навколишнього природного середовища в Львів. обл.; [уклад.: Ковальчук О., Захарків А., Кобак Т.]. – Львів : ЗУКЦ, 2011. – 124 с.

УДК  504.5+504.6+502.175+502.14

Е45

13. Фізика

 

         1. Загальна фізика для біологів [Текст] : зб. задач: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. А. Макара, В. І. Оглобля, І. В. Плющай, Т. Л. Цареградська ; КНУ ім. Т.Шевченка. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2011. – 239 с.

УДК  53(075.8)

З-14

14. Хімія

 

         1. Григоренко О. О.     Органічна хімія в реакціях [Текст] : навч. посібник / О. О. Григоренко ; М-во освіти і науки України, КНУ ім. Т.Шевченка. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2014. – 103 с.

УДК  547(075.8)

Г83

15. Загальна ботаніка

 

         1. Ботанічний сад імені академіка О.В.Фоміна. 1839 - 2009 [Текст] : путівник-довід. / К. М. Баглай, В. І. Березкіна, З. Г. Бонюк, і. та ; КНУ ім. Т.Шевченка. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2009. – 367 с. : іл. – (До 170-річчя Ботанічного саду ім. акад. О.В.Фоміна).

УДК  581(03)

Б86

         2. Молодь і поступ біології [Текст] = Youth and Progress of Biology : зб. тез ХІ Міжнар.наук. конф. студ. і аспірантів (м. Львів, 20-23 квітня 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – 555 с.

УДК  581.1+577+574+579+59

М75

16. Суспільне здоровя і гігієна

 

         12. Корнєєнко С. В.     Безпека життєдіяльності під час проходження польових навчальних практик [Текст] : навч. посібник / С. В. Корнєєнко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2014. – 95 с. : іл.

УДК  614+613.63](075.8)

К67

 

 

17. Експлуатація та керування машинами та процесами

 

1. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 821. Автоматика, вимірювання та керування / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка"; від. ред. А.Й.Наконечний. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 147 с. – Текст: укр., англ.

УДК  62-50+621.317](06)+06

В53

 

18. Загальна характеристика енергетики та енергозбереження

 

         1. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 834. Електроенергетичні та електромеханічні системи / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т України. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 103 с. – Текст: укр, англ.

УДК  620.9(06)+621.3(06) + 06

В53

19. Електричні вимірювання

 

1. Вимірювальна техніка та метрологія: міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 76 / М-во освіти і науки України; відп. ред. Б.І.Стадник. – Львів : Вид-во "Львівська політехніка", 2015. – 165 с. : іл.

УДК  621.317+06

В47

20. Загальне машинобудування

 

         1. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвід. наук.-техн. зб. Вип. 49 / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка"; відп. ред. З.А.Стоцько. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 119 с. – Текст: укр., англ.

УДК  621(06)+06

А22

 

21. Загальні питання цивільного та промислового будівництва

 

         1. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 823. Теорія і практика будівництва / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 371 с. – Текст: укр., англ.

УДК  624(06)+06

В53

 

22. Лісове господарство      

 

1. Взаємопов'язане планування розвитку громад та лісового господарства [Текст] : практичний посібник / А. Вишняк, Н. Волошина, Ю. Дербаль, і. та. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2011. – 63 с.

УДК  630*62(075.8)

В40

         2. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і приро-докористування України : зб. наук. праць. Вип. 210, ч. 1. – К., 2015. – 327 с. – (Серія "Агрономія"). – Текст: укр., англ.

УДК  630*(06)+06

Н34

         3. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і приро-докористування України : зб. наук. праць. Вип. 231. – К., 2015. – 197 с. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – Текст: укр., англ.

УДК  630*(06)+06

Н34

         4. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і приро-докористування України : зб. наук. праць. Вип. 229. – К., 2015. – 376 с. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво").

УДК  630*(06)+06

Н34

         5. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і приро-докористування України : зб. наук. праць. Вип. 216, ч. 1. – К., 2015. – 210 с. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво").

УДК  630*(06)+06

Н34

23. Лісівництво

 

         1. Ліс - скарб для всіх [Текст] : з нотаток онука лісівника / [упоряд. та рец. В.С.Андрусишин]. – К., 2005. – 36 с. : іл.

УДК  630*2

Л63

2. Лісівництво України в контексті світових тенденцій розвитку лісового господарства[Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю витоків кафедри лісівництва НЛТУ України / М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2006. – 301 с.

УДК  630*2+630*97

Л63

 

24. Загальна характеристика сільського господарства

        

         1. Агробіологія : зб. наук. праць. Вип. 6 (86) / М-во аграрної політики та продовольства України, БНАУ; [ред. кол.: Даниленко А.С.]. – Біла Церква, 2011. – 181 с. – Текст: укр., англ.

УДК  631(06)+06

А26

         2. Агробіологія : зб. наук. праць. Вип. 8 (94) / М-во аграрної політики та продовольства України, БНАУ; [ред. кол.: Даниленко А.С.]. – Біла Церква, 2012. – 181 с. – Текст: укр., англ.

УДК  631(06)+06

А26

         3. Агробіологія : зб. наук. праць. Вип. 9 (96) / М-во аграрної політики та продовольства України, БНАУ; [ред. кол.: Даниленко А.С.]. – Біла Церква, 2012. – 129 с. – Текст: укр., англ.

УДК  631(06)+06

А26

 

25. Грунтознавство

 

1. Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів Харківського університету ім. В.В.Докучаєва, 11-14 січня 2011 року[Текст] / М-во аграрної політики і продовольства України, ХНАУ ім. В.В.Докучаєва; [гол. ред. Пузік В.К.]. – Харків, 2011. – 327 с.

УДК  631.4

М34

         2. Проблеми сталого розвитку агросфери [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 195-річчю від дня заснування ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, 4-6 жовтня 2011 р. / М-во аграрної політики та продовольства України, ХНАУ ім. В.В.Докучаєва; [гол. ред. Пузік В.К.]. – Харків, 2011. – 589 с. – Текст: укр., англ.

УДК  631.4

П78

         3. Соколовський О. Н.     Курс сільськогосподарського грунтознавства [Текст] : підручник ВКВТО при ЦВК СРСР / О. Н. Соколовський. – К. : Держ. вид-во колгоспної і радгосп. літ-ри УСРР. – 296 с. : схема.

УДК  631.4

С59

         4. Тихоненко Д. Г.     Історичний нарис кафедри грунтознавства Харківсь-кого національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва (1894 - 2015 рр.) [Текст] / Д. Г. Тихоненко. – Харків : Майдан, 2015. – 59 с. : іл.

УДК  631.4

Т46

26. Декоративні рослини. Декоративне садівництво

 

         1. Бонюк З. Г.     Таволги (Spiraea L.) [Текст] : монографія / З. Г. Бонюк ; КНУ ім. Т.Шевченка. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2008. – 248 с. : іл.

УДК  635.9

Б81

 

        

27. Деревообробна промисловість

 

         1. Альбом меблів для дошкільних закладів [Текст] / уклали: А.А.Григор'єва, Н.А.Кучевська, В.В.Плотніков. – К. : Рад. шк., 1940. – 30 с. : іл.

УДК  674

А56

         2. Іванишин Т. В.     Основи автоматики та автоматизація виробничих процесів лісових і деревообробних підприємств [Текст] : навч. посібник / Т. В. Іванишин, С. С. Мазепа. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 354 с. – (Вища освіта в Україні).

УДК  674+658.011.54](075.8)

І-19

28. Архітектура

 

         1. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 836. Архітектура / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 247 с. – Текст: укр., англ.

УДК  72+71](06)+06

В53

 

29. Художня література

 

1. Аренев В.    Немой учитель[Текст] / В. Аренев. – К. : Сварог, 2006. – 346 с. – (Библиотека вторжения).

УДК  С(Укр)

А80

2. Бальзак О. д.     Гобсек; Шагренева шкіра[Текст] : пер. з фр. / О. д. Бальзак. – К. : Знання, 2016. – 317 с. – (Серія "Класна література").

УДК  И(Фр)

Б21

3. Верещагин П.    Испытание тьмой[Текст] / П. Верещагин. – К. : Сварог, 2006. – 349 с. – (Библиотека вторжения).

УДК  С(Укр)

В31

4. Дойл А. К.     Пригоди Шерлока Холмса. Спілка рудих та інші історії[Текст] : пер. з англ. / А. К. Дойл. – К. : Знання, 2016. – 191 с. – (Серія "English Library").

УДК  И(Англ)

Д62

5. Ли М.    На краю Принцесс-парка[Текст] : пер. с англ. / М. Ли. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2011. – 493 с.

УДК  И(Англ)

Л55

6. Лондон Д.    Любов до життя[Текст] : пер. з англ. / Д. Лондон. – К. : Знання, 2016. – 174 с. – (Серія "English Library").

УДК  И(Амер)

Л76

7. Руденок Е.    Звериная свадьба [Текст] / Е. Руденок. – К. : Сварог, 2006. – 303 с. – (Библиотека вторжения).

УДК  С(Укр)

Р83

8. Твен М.    Пригоди Тома Сойєра[Текст] : пер. з англ. / М. Твен. – К. : Знання, 2016. – 238 с. – (Серія "English Library").

УДК  И(Амер)

Т26

         9. Хантер К.    Обречены любить [Текст] : роман: пер. с англ. / К. Хантер. – М. : Центрполиграф, 2013. – 158 с. – (Любовный роман).

УДК  И(Австрал)

Х19

         10. Чешко Ф.    Заря над Армагеддоном [Текст] / Ф. Чешко. – К. : Сварог, 2006. – 332 с. – (Библиотека вторжения).

УДК  С(Укр)

Ч-57

11. Чешко Н.    Полководцы. Вызов огня[Текст] / Н. Чешко. – К. : Сварог, 2006. – 301 с. – (Библиотека вторжения).

УДК  С(Укр)

Ч-57

12. Чешко Н.    Полководцы. Тени огня[Текст] / Н. Чешко. – К. : Сварог, 2006. – 316 с. – (Библиотека вторжения).

УДК  С(Укр)

Ч-57