Головна

Навігація

Жовтень 2016

         Нові надходження, отримані бібліотекою у жовтні, за розділами :

 

1. Інформатика

 

         1. Магеровська Т. В.     Інформатика[Текст] : практикум / Т. В. Магеровська, І. С. Керницький, В. В. Сеник ; МВС України, ЛьвДУВС. – Львів : ЛьвДУВС, 2010. – 272 с.

УДК  004(075.8)

М12

2. Мовознавство

 

         1. Верба Г. В.     Граматика сучасної англійської мови (довідник) [Текст] = Modern English Grammar (reference book) / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. – К. : Логос-М, 2015. – 341 с. – (Учням та абітурієнтам).

УДК  42(083)

В31

        2. Голубець М. А.     На захист рідної мови й культури мовлення[Текст] / М. А. Голубець. – Львів : Манускрипт, 2011. – 55 с.

УДК  4У

Г62

         3. Новий німецько-український, українсько-німецький словник [Текст] = Das neues Deutsch-Ukrainische, Ukrainisch-Deutsche Worterbuch : 60000 слів / [уклад.: В.Ф.Малишев, В.А.Кібенко]. – Харків : Див, 2008. – 575 с.

УДК  43(03)

Н73

         4. Новий німецько-український, українсько-німецький словник [Текст] = Neues Deutsch-Ukrainisches, Ukrainisch-Deutsches Worterbuch : 60000 слів та словосполучень / [уклад.: Басанець З.О., Бублик В.Н., Двухжилов О.В. та ін.]. – 2-ге вид., випр. – К. : А.С.К., 2003. – 1023 с.

УДК  43(03)

Н73

 

        

3. Природа. Захист довкілля та живої природи

 

         1. Заповідні скарби Сумщини [Текст] / Т. Л. Андрієнко, О. Л. Андрієвська, Р. Я. Арап, і. та ; Держ. упр. екології та природних ресурсів у Сумській обл., Міжвід. коплексна лаб. наук. основ заповідної справи НАН України та Мінекобезпеки України. – Суми : Джерело, 2001. – 207 с. [4] л. іл.

УДК  502.172

З-33

         2. Шацький національний природний парк: наукові дослідження 1994 - 2004 рр. [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-річчю створення Шацького нац. природного парку (17-19 травня 2004 р.) / М-во екології та природних ресурсів України, Комітет лісового господарства України, Шацький нац. природний парк. – Луцьк : Світязь, 2004. – 223 с.

УДК  502.172

Ш32

 

4. Наука про навколишнє середовище. Екологія

 

         1. Вплив радіаційного фактора Чорнобильської зони відчуження на організм тварин [Текст] : [монографія] / М. Ю. Алесіна, М. П. Архипов, Т. І. Богданова; М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Всеукр. наук.-дослідний ін-т цивільного захисту населення ... – К. : Атіка, 2006. – 319 с. : іл.

УДК  504.5+502.211+59

В80

      2. Екологія Львівщини 2008[Текст] : [бюлетень] / М-во охорони навколишнього природного середовища України, Держ. упр. охорони навколишнього природного середовища в Львів. обл.; [укл.: О.Ковальчук, М.Янів, Т.Задолинна]. – Львів : ЗУКЦ, 2009. – 153 с. [8] л. іл.

УДК  504.5+504.6+502.175+502.14

Е45

      3. Екологія: основи теорії і практикум[Текст] : навч. посібник / А. Ф. Потіш, В. Г. Медвідь, О. Г. Гвоздецький, З. Я. Козак. – Львів : Новий-Світ-2000: Магнолія плюс, 2003. – 293 с. – (Вища освіта в Україні).

УДК  504(075.8)

Е45

         4. Основні причини знеліснення та деградації лісів в Україні [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Т-во "Зелений Хрест", Глобальна лісова коаліція. – Косів; Львів : Друкарські куншти, 2010. – 182 с. – Текст: укр., англ.

УДК  504.122+502.1+630*6+65.28

О-75

 

5. Ймовірність. Математична статистика    

 

         1. Теорія ймовірностей та математична статистика [Текст] : навч. посібник / Х. Т. Дрогомирецька, О. М. Рибицька, О. З. Слюсарчук, і. та ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 394 с.

УДК  519.2(075.8)

Т33

6. Геоботаніка

 

         1. Сорока М. І.     Флора та рослинність території, зарезервованої під створення міжнародного біосферного резервату "Розточчя"[Текст] : матеріали до проекту та номінаційної форми / М. І. Сорока ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів, 2008. – 115 с.

УДК  581.9+581.14

С65

7. Лісове господарство, лісівництво

 

         1. Гром М. М.     Лісова таксація [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів, що навч. за спец. "Мисливське господарство" та "Лісове господарство" / М. М. Гром ; М-во освіти і науки України, УкрДЛТУ. – Львів : УкрДЛТУ, 2005. – 346 с.

УДК  630*5(075.8)

Г87

         2. Заячук В. Я.     Дендрологія[Текст] : підручник для студ. вищих навч. закладів / В. Я. Заячук ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Вид. 2-ге, допов. та переробл. – Львів : СПОЛОМ, 2014. – 675 с. [16] л. іл.

УДК  630*173/174(075.8)

З-40

        3. Козловський М. П.     Фітонематоди наземних екосистем Карпатського регіону[Текст] = Phytonematods of terrestrial ecosystems of the Carpathian region / М. П. Козловський ; НАН України, Ін-т екології Карпат. – 314 с.

УДК  630*442+630*182+595.132+574.4

К59

       4. Криницький Г. Т.     Терпеноїди як фізіологічні тести спадкової основи хвойних [Текст] : препринт / Г. Т. Криницький, Р. Т. Гут ; М-во освіти України, ІСДО, УкрДЛТУ. – К. : ІСДО, 1995. – 54 с.

УДК  630*165+630*174.754

К82

       5. Леса Евразии - Белые ночи[Текст] : материалы ІІІ Междунар. конф. молодых ученых, посвященной 200-летию Высшего лесного образования в России и 200-летию Санкт-Петербургской лесотехн. акад. / М-во образования РФ, М-во пром-сти, науки и технологий РФ, М-во природных ресурсов РФ РАН. – М. : Изд-во Моск. гос. ун-та леса, 2003. – 296 с. – Текст: рос., англ.

УДК  630*

 Л50

          6. Леса Евразии - Венгерский лес[Текст] : материалы VІ Междунар. конф. молодых ученых (4-9 июля 2006 г.). – М. : Изд-во Моск. гос. ун-та леса, 2006. – 172 с. – Текст: рос., англ.

УДК  630*

Л50

         7. Леса Евразии в третьем тысячелетии[Текст] : материалы Междунар. конф. молодых ученых (26 - 29 июня 2001 г.). Т. 1 / М-во образования РФ, М-во пром-сти, науки и технологий РФ, М-во природных ресурсов РФ. – М. : Изд-во Моск. гос. ун-та леса, 2001. – 164 с. – Текст: рос., англ.

УДК  630*

Л50

         8. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість: респ. міжвід. наук.-техн. збірник. Вип. 22 / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, ЛЛТІ; відп. ред. Т.М.Шкіря. – К. : Будівельник, 1991. – 128 с.

УДК  630*+630*3+674+676

Л63

         9. Мигунова Е. С.     Достижения и проблемы украинской школы лесной типологии (к 80-тилетию становления) [Текст] / Е. С. Мигунова ; УкрНИИЛХА им. Г.Н.Высоцкого. – Харьков : Новое слово, 2012. – 102 с.

УДК  630*187

М57

          10. Проекты МЧР в области облесения - опыт Республики Молдова[Текст] / Д. Галупа, А. Капчеля, И. Толмач, Л. Шпиток. – Кишинев : Stiinta, 2010. – 92 с. : ил. – (Agentia "MOLDSILVA").

УДК  630*233

П79

 

8. Лісозаготівля та транспортування лісу

 

         1. Mundener Forstliche Hef. – Berlin : Verlag vonJulius Epringer. – Vierzehrtes Heft., 1. – 1892. – 180s.

УДК  630*31

        2. Mundener Forstliche Hef[Текст]. H.3. – Berlin : Verlag vonJulius Epringer, 1893. – 196s.

УДК  630*31

       3. Mundener Forstliche Hef[Текст]. H.4. – Berlin : Verlag vonJulius Epringer, 1893. – 196s.

УДК  630*31

       4. Mundener Forstliche Hef[Текст]. H.12. – Berlin : Verlag vonJulius Epringer, 1897. – 195s.

УДК  630*31

       5. Mundener Forstliche Hef[Текст]. H.13. – Berlin : Verlag vonJulius Epringer, 1898. – 195s.

УДК  630*31

        6. Mundener Forstliche Hef [Текст]. Vierzehrtes Heft. 3-4. – Berlin : Verlag vonJulius Epringer, 1893. – 180s.

УДК  630*31

 

9. Польові сільськогосподарські культури та їх виробництво

 

          1. Шевчук В. Й.     Зелений дивосвіт Поділля: Розповіді та поради травозная[Текст] / В. Й. Шевчук. – Вид. 2-ге, допов. – Вінниця : ДКФ, 1997. – 275 с. : іл.

УДК  633.88

Ш37

10. Сушіння деревини

 

          1. Вакуумне сушіння деревини[Текст] : навч.-метод. посібник / П. В. Білей, І. М. Озарків, Ю. М. Губер та ін. ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2006. – 69 с.

УДК  674.047.2

В14

          2. Сучасне лісосушильне та лісопильне устаткування[Текст] / О. О. Пінчевська, З. С. Сірко, В. С. Коваль, Н. В. Марченко. – Харків : ЦентрІнформ, 2005. – 172 с.

УДК  674.047

С91

11. Ландшафтне садівництво в цілому

 

        1. Вагенер К.    Ідеї для балкона й тераси[Текст] / К. Вагенер, С. Фолльрат. – Харків : Ранок, 2012. – 203 с. : іл.

УДК  712.3

В12

 

12. Архітектура

      1. Київський літопис ХХІ століття: Освіта, наука, архітектура[Текст] : [всеукраїнська зб.] / М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. спілка архітекторів України. – К. : СПД Стройков В.В., 2007. – 371 с. : іл.

УДК  72

К38

13. Краєзнавство

       1. Бєліков О. М.     Перлини України[Текст] / О. М. Бєліков. – 2-е вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 207 с. : іл.

УДК  908(477)+63.3(4Укр)

Б57

14. Історія України

 

       1. Чухліб Т. В.     Гетьмани України-Русі[Текст] / Т. В. Чухліб. – Донецьк : БАО, 2015. – 303 с. [8] л. іл. – (Від лицарів степу до правителів країни).

ББК  63.3(4Укр)462

Ч-96

15. Економіка

 

         1. Застосування інформаційних технологій на шляху досягнення сталого розвитку [Текст] : матеріали конференції / Міжвузівська студ. наук.-техн. конференція. – Львів : НЛТУ України, 2008. – 63 с.

ББК  65+004+504+674+65.28+74.58

З-36

16. Основи економічної теорії

 

         1. Кульчицький Я. В.     Порівняння економічних систем (проблеми методології) [Текст] / Я. В. Кульчицький, Б. В. Кульчицький ; М-во освіти і науки України, ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2007. – 317 с.

ББК  65.01

К90

17. Ринок цінних паперів

 

         1. Kozlovsky S.    Appliеd Econometrics (Financial Markets) [Текст] = Прикладна економетрика (фінансових ринків) : Lecture Course & Practical Manual / S. Kozlovsky ; UNFU, Inst. of Ecological, Economics & Management. – Lviv, 2015. – 70 s.

ББК  65.264я7+519.86(075.8)

К59

18. Світова економіка

 

         1. Міжнародна економіка [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / [Козак Ю.Г., Лук'яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін.]; М-во освіти і науки України. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2004. – 669 с.

ББК  65.5я7

М58 

19. Держава і право

 

         1. Господарський кодекс України [Текст] : чинне законодавство із змінами та допов. на 05 квітня 2016 р.: офіц. текст. – К. : Правова єдність, 2016. – 161 с.

ББК  67.9(4Укр)303

Г72

         2. Правознавство [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закладів / А. І. Берлач, С. С. Бичкова, Д. О. Карпенко, і. та ; М-во освіти і науки України, КНУВС. – К. : Правова єдність, 2008. – 790 с.

ББК  67я7

П68

20. Міжнародне публічне право

        

1. Антонович М. М.     Міжнародне публічне право[Текст] = Public international law : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М. М. Антонович. – К. : Академія: Алерта, 2003. – 307 с.

ББК  67.51я7

А72

21. Освіта. Педагогічна наука     

 

         1. История Таврического университета (1918 - 2003) [Текст] / [М.В.Багров, В.В.Лавров, В.Ф.Шарапа и др.]. – К. : Либідь, 2003. – 246 с. : ил.

ББК  74.58

И90

22. Логіка

 

         2. Ряшко В. І.     Логіка [Текст] : нав. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. І. Ряшко ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 326 с.

ББК  87.4я7

Р99

23. Художня література      

 

         1. Бондаренка В.    Лісові витинанки [Текст] : [вірші] / В. Бондаренка. – Львів : СПОЛОМ, 2014. – 91 с.

УДК  С(Укр)

Б81

2. Бондаренко В.    Розкажіть про мене[Текст] : поезія / В. Бондаренко. – Львів : СПОЛОМ, 2012. – 71 с. : іл.

УДК  С(Укр)

Б81

 

 

3. Бут С.    Листи з того світу[Текст] : роман / С. Бут. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 297 с.

УДК  С(Укр)

Б93

4. Гілберт Е.    Їсти, молитися, кохати[Текст] : [роман]: пер. з англ. / Е. Гілберт. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 414 с.

УДК  И(Амер)

Г47

         5. Дашвар Л.    Биті є. Макар [Текст]. Кн. 1 / Л. Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 284 с.

УДК  С(Укр)

Д21

         6. Дашвар Л.    Биті є. Макс [Текст]. Кн. 2 / Л. Дашвар. – 2-е вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 284 с.

УДК  С(Укр)

Д21

         7. Дашвар Л.    Биті є. Гоцик [Текст]. Кн. 3 / Л. Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 268 с.

УДК  С(Укр)

Д21

8. Дашвар Л.    Покров [Текст] : [роман] / Л. Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 378 с.

УДК  С(Укр)

Д21

9. Денисенко Л.    Відлуння: від загиблого діда до померлого [Текст] : роман / Л. Денисенко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. – 318 с.

УДК  С(Укр)

Д33

10. Кокотюха А.    Автомобіль із Пекарської[Текст] : [роман] / А. Кокотюха. – Харків : Фоліо, 2015. – 281 с. : іл. – (Ретророман).

УДК  С(Укр)

К59

11. Кокотюха А.    Привид із Валової[Текст] : [роман] / А. Кокотюха. – Харків : Фоліо, 2015. – 284 с. : іл. – (Ретророман).

УДК  С(Укр)

К59

12. Кокотюха А.    Чужие скелеты[Текст] : роман: [пер. с укр.] / А. Кокотюха. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2016. – 252 с.

УДК  С(Укр)

К59

13. Лис В. С.     Країна гіркої ніжності[Текст] : роман / В. С. Лис. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 363 с.

УДК  С(Укр)

Л63

         14. Львів. Кава. Любов [Текст] : збірка / [уклад. Хідченко В.О.]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 267 с.

УДК  С(Укр)

Л89

15. Мартен-Люган А.    Щасливі люди читають книжки і п'ють каву[Текст] : роман: пер. з фр. / А. Мартен-Люган. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 156 с.

УДК  И(Фр)

М29

16. Назарук О.    Роксоляна[Текст] : роман / О. Назарук. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. – 413 с. [4] л. іл.

УДК  С1(Укр)

Н19

         17. Ода до радості [Текст] : [зб. оповідань] / [уклад. Г.Вдовиченко]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 272 с.

УДК  С(Укр)

О-40

         18. Печорна О.    Фортеця для серця [Текст] : роман / О. Печорна. – 2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 365 с.

УДК  С(Укр)

П31

         19. Рогашко А.    Крізь безодню до Світла [Текст] : роман / А. Рогашко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 205 с.

УДК  С(Укр)

Р59

         20. Скрябін К.    Я, Паштєт і Армія [Текст] / К. Скрябін. – Харків : Фоліо, 2015. – 221 с. : фото. – (Серія "Графіті").

УДК  С(Укр)

С45

         21. Славна козацька епоха в історії України. Художні твори вітчизняних класиків [Текст] / [уклад. О.В.Зав'язкін]. – К. : КРИСТАЛ БУК, 2015. – 318 с. [8] л. іл.

УДК  С1(Укр)

С47

22. Содомора А.    Студії одного вірша[Текст] / А. Содомора. – Львів : Літопис: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. – 363 с.

УДК  С(Укр)

С57

         23. Талан С.    Оголений нерв[Текст] : роман / С. Талан. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 339 с.

УДК  С(Укр)

Т16