Головна

Навігація

Листопад-грудень 2016

Нові надходження, отримані бібліотекою у листопаді, за розділами :

 

1. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера

 

         1. Фок Б.    Internet с самого начала [Текст] : пер. с англ. / Б. Фок. – СПб. : Питер, 1996. – 250 с.

УДК  004.738.5

Ф75

2. Історія України

 

1. Григорій Стецюк - лицар революції духа[Текст]. – Львів : Друкарські куншти, 2016. – 235 с. [4] л. іл.

ББК  63.3(4Укр)72

С79  

2. Історія Гуцульщини [Текст] = History of Hutsulshchyna (province of Ukraine). Т. IV/ Гуцульський Дослідний Ін-т в Чікаго, США Гуцульський Дослідний Ін-т, відділення на Гуцульщіні; гол. ред. М.Домашевський. – Львів : Логос, 1999. – 575 с. : іл.

ББК  63.5(Укр)+63.3(4Укр)

І-90

3. Історія економічної думки

 

1. Туган-Барановский Д. М.     Михаил Иванович Туган-Барановский [Текст] : биограф. очерк / Д. М. Туган-Барановский. – 2-е изд. – Донецк, 2009. – 129 с.

ББК  65.02

Т81

4. Облік. Бухгалтерський облік

 

1. Адамовський О. М.     Інформатика: MS Excel [Текст] : практ. для здобувачів освітнього ступеня "Бакалавр" за спец. 051 "Економіка" та 071 "Облік і оподаткування" / О. М. Адамовський, Л. Д. Загвойська, О. О. Курдина ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України, Ін-т екол. екон. і менеджменту. – Львів : НЛТУ України, 2016. – 41 с.

ББК  65.052.2я7+004(075.8)

А28

2. Клим Н. М.     Організація обліку в галузях економіки [Текст] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / Н. М. Клим, У. М. Новак, М. В. Падюка ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів, 2013. – 117 с.

ББК  65.052.2я7

К49

3. Клим Н. М.     Організація обліку в галузях економіки: метод. рек. та завдання для виконання самостійної роботи студ. напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / Н. М. Клим, У. М. Новак ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів, 2013. – 22 с.

ББК  65.052.2

К49

 

         4. Клим Н. М.     Організація обліку в галузях економіки [Текст] : метод. вказівки, програма та завдання для виконання контрольної роботи студ. напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" заочної форми навч. / Н. М. Клим, У. М. Новак ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів, 2013. – 24 с.

ББК  65.052.2

К49

 

         5. Новак У. П.     Організація обліку в галузях економіки [Текст] : зб. задач для студ. освітньої програми підготовки бакалаврів за спец. 071 "Облік і оподаткування" / У. П. Новак, Н. М. Клим, М. В. Падюка ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України, Ін-т екол. екон. і менеджменту. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – Львів : НЛТУ України, 2016. – 81 с.

ББК  65.052.2

Н72

 

         6. Новак У. П.     Основи обліку і аудиту на деревообробних підприємствах : метод. вказівки та завдання для проведення практ. занять для студ. напряму підготовки 6.051801 "Деревооброблювальні технології" / У. П. Новак ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України, Ін-т екол. екон. і менеджменту. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – Львів : НЛТУ України, 2015. – 78 с.

ББК  65.052.2+65.052.8+674(07)

Н72

         7. Новак У. П.     Організація обліку в галузях економіки : метод. вказівки та завдання для виконання розрахункової роботи студ. освітньої програми підготовки бакалаврів за спец. 071 "Облік і оподаткування" / У. П. Новак, Н. М. Клим, М. В. Падюка ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України, Ін-т екол. екон. і менеджменту. – Львів : НЛТУ України, 2016. – 36 с.

ББК  65.052.2

Н72

         8. Новак У. П.     Основи обліку і аудиту на деревообробних підприємствах : метод. вказівки та завдання для виконання контрольної роботи для студ. напряму підготовки 6.051801 "Деревооброблювальні технології" заочної форми навч. / У. П. Новак ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України, Ін-т екол. екон. і менеджменту. – Львів : НЛТУ України, 2015. – 34 с.

ББК  65.052.2+65.052.8+674(07)

Н72

         9. Новак У. П.     Основи обліку і аудиту на деревообробних підприємствах [Текст] : конспект лекцій для студ. напряму підготовки 6.051801 "Деревооброблювальні технології" / У. П. Новак ; М-во освіти і науки, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2013. – 112 с.

ББК  65.052.2+65.052.8]я7+674(075.8)

Н72

       10. Фінансовий облік - 2[Текст] : навч. посібник / П. М. Гарасим, Г. М. Воляник, Н. І. Колінько, С. Є. Шутка. – Львів : Ліга-Прес, 2016. – 332 с.

ББК  65.052.201.1я7

Ф59

 

5. Менеджмент

 

1. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 835. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку/ М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. – 331 с. – Текст: укр., англ.

ББК  65.291.21+65.29+06

В53

6. Інновації

 

1. Огородник М. М.     Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни "Інноваційний розвиток підприємства" для студентів заочної форми навчання спеціальності 071 "Облік і оподаткування" ступеня "магістр"/ М. М. Огородник, Ю. В. Муравйов ; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України, Навч.-наук. ін-т екол. екон. і менеджменту. – Львів : НЛТУ України, 2016. – 58 с.

ББК  65.291.551

О-39

 

         2. Огородник М. М.     Методичні вказівки для проведення самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни "Інноваційний розвиток підприємства" для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" ступеня "магістр" / М. М. Огородник, Ю. В. Муравйов ; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України, Навч.-наук. ін-т екол. екон. і менеджменту. – Львів : НЛТУ України, 2016. – 46 с.

ББК  65.291.551

О-39

 

         3. Огородник М. М.     Інноваційний розвиток підприємства : програма курсу і метод. рек. до проведення практ. занять для студ. денної форми навч. спец. 071 "Облік і оподаткування" ступеня "магістр" / М. М. Огородник, Ю. В. Муравйов ; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України, Ін-т екол. екон. і менеджменту. – Львів : НЛТУ України, 2016. – 18 с.

ББК  65.291.551

О-39

 

         4. Огородник М. М.     Тестові завдання з дисципліни "Інноваційний розвиток підприємства" для студентів 071 "Облік і оподаткування" ступеня "магістр" [Текст] / М. М. Огородник, Ю. В. Муравйов ; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України, Ін-т екол. екон. і менеджменту. – Львів : НЛТУ України, 2016. – 31 с.

ББК  65.291.551

О-39

 

         5. Огородник М. М.     Збірник задач з дисципліни "Інноваційний розвиток підприємства" для студентів 071 "Облік і оподаткування" ступеня "магістр" [Текст] / М. М. Огородник, Ю. В. Муравйов ; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України, Ін-т екол. екон. і менеджменту. – Львів : НЛТУ України, 2016. – 11 с.

ББК  65.291.551я7

О-39

7. Аудит. Контроль і ревізія

 

1. Новак У. П.     Санаційний аудит[Текст] : завдання для самостійної роботи для студ. освітньої програми підготовки магістрів за спец. 071 "Облік і оподаткування" / У. П. Новак ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України, Ін-т екол. екон. і менеджменту. – Львів : НЛТУ України, 2016. – 48 с.

ББК  65.052.8+65.291.931

Н72

 

         2. Новак У. П.     Санаційний аудит [Текст] : конспект лекцій для студ. освітньої програми підготовки магістрів за спец. 071 "Облік і оподаткування" / У. П. Новак ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України, Ін-т екол. екон. і менеджменту. – Львів : НЛТУ України, 2016. – 114 с.

ББК  65.052.8+65.291.931]я7

Н72

8. Економічний аналіз

1. Огордник М. М.     Аналіз господарської діяльності[Текст] : Збірник задач і завдань для проведення практ. занять, самостійної та індивідуальної роботи студ. напряму підготовки 6.30509 "Облік і аудит" / М. М. Огордник, Г. А. Говда, М. В. Падюка ; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України, Ін-т екол. екон. і менеджменту. – Вид. 2-ге, допов. та оновлене. – Львів, 2015. – 58 с.

ББК  65.053я7

О-39

         2. Огордник М. М.     Аналіз господарської діяльності : плани практичних занять, тестові завдання, теми рефератів, завдання для самостійної та індивідуальної роботи студ. напряму підготовки 6.30509 "Облік і аудит" / М. М. Огордник, М. В. Падюка ; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України, Ін-т екол. екон. і менеджменту. – Львів, 2016. – 35 с.

ББК  65.053

О-39

3. Огордник М. М.     Аналіз господарської діяльності: метод. вказівки для виконання курсової роботи для студ. напряму підготовки 6.30509 "Облік і аудит" / М. М. Огордник, М. В. Падюка ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів, 2008. – 28 с.

ББК  65.053

О-39

         4. Огордник М. М.     Організація і методика економічного аналізу : метод. рек. та завдання для виконання самостійної та індивідуальної робіт студ. спец. 6.30509 "Облік і аудит" денної форми навч. / М. М. Огордник, М. В. Падюк ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів, 2008. – 38 с.

ББК  65.053

О-39

 

9. Економіка праці

        

         1. Огородник М. М.     Збірник задач з дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини" [Текст] : для студ. напрямів підготовки "Економіка підприємства" та "Облік і аудит" / М. М. Огородник ; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України. – Вид. 2-ге, допов. та переробл. – Львів, 2013. – 75 с.

ББК  65.24я7

О-39

2. Огородник М. М.  Економіка праці та соціально-трудові відносини: метод. рек. та завдання для виконання самостійної та індивідуальної роботи студ. напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" денної форми навч./ М. М. Огородник, М. В. Падюка ; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України. – Львів, 2013. – 30 с.

ББК  65.24

О-39

 

         3. Огородник М. М.   кономіка праці та соціально-трудові відносини : плани практ. занять, тестові завдання, теми рефератів, завдання для самостійної та індивідуальної роботи студ. напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит"/ М. М. Огородник, М. В. Падюка ; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України, Ін-т екол. екон. і менеджменту. – Львів, 2016. – 51 с.

ББК  65.24

О-39

         4. Огородник М. М.     Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини" для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / М. М. Огородник ; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад НЛТУ України. – Львів, 2007. – 30 с.

ББК  65.24

О-39

 

10. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит

 

         1. Мандрик В. О.     Фінанси : метод. вказівки та завдання для практичних занять для студ. освітніх програм підготовки бакалаврів спец. 051"Економіка", 071 "Облік і оподаткування" / В. О. Мандрик ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України, Ін-т екол. екон. і менеджменту. – Львів : НЛТУ України, 2016. – 55 с.

ББК  65.26+65.9(4Укр)26

М23

         2. Мандрик В. О.     Фінанси : програма, метод. рек. та завдання для виконання контрольної роботи для студ. заочної форми навч. спец. 051"Економіка", 071 "Облік і оподаткування" / В. О. Мандрик, М. В. Падюка ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України, Ін-т екол. екон. і менеджменту. – Львів : НЛТУ України, 2016. – 31 с.

ББК  65.26+65.9(4Укр)26

М23

 

         3. Мандрик В. О.     Фінанси, гроші та кредит : метод. вказівки та завдання для виконання самостійної та індивідуальної для студ. освітніх програм підготовки бакалаврів спец. 051"Економіка", 071 "Облік і оподаткування" / В. О. Мандрик ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України, Ін-т екол. екон. і менеджменту. – Львів : НЛТУ України, 2016. – 66 с.

ББК  65.262

М23

4. Мандрик В. О.     Фінанси підприємств: робоча програма, метод. рек. та завдання для виконання контрольної роботи для студ. заочної форми нав. спец. 6.030509 "Облік і аудит" / В. О. Мандрик ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2015. – 37 с.

ББК  65.291.2

М23

11. Економіка природокористування

 

         1. Мандрик В. О.     Еколог-економічний аналіз : метод. рек. та завдання для самостійної та індивідуальної роботи для студ. ступеня "магістр" спец. 071 "Облік і оподаткування" / В. О. Мандрик ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України, Ін-т екол. екон. і менеджменту. – Львів : НЛТУ України, 2016. – 61 с.

ББК  65.28+65.053

М23

2. Мандрик В. О.     Методичні вказівки та завдання для практичних занять з дисципліни "Еколого-економічний аналіз" для студентів ступеня "магістр" за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" / В. О. Мандрик ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України, Ін-т екол. екон. і менеджменту. – Львів : НЛТУ України, 2016. – 74 с.

ББК  65.28+65.053

М23

3. Мандрик В. О.     Програма і методичні рекомендації та завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни "Еколого-економічний аналіз" : для студ. заочної форми навч. ступеня "магістр" за спец. 071 "Облік і оподаткування"/ В. О. Мандрик ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України, Ін-т екол. екон. і менеджменту. – Львів : НЛТУ України, 2016. – 40 с.

ББК  65.28+65.053

М23

 

 

12. Держава і право

 

 

         1. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 837. Юридичні науки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 531 с. – Текст: укр., англ.

ББК  67+06

В53

 

         2. Держава і право : зб. наук. праць: Юридичні науки. Вип. 73 / Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, НАН України. – К. : Юридична думка, 2016. – 511 c.

ББК  67.0

Д36

 

13. Бібліографічні покажчики

 

1. Професор Каленик Геренчук[Текст] = Professor Kalenyk Herenchuk / М-во освіти і науки України, ЛНУ ім. І.Франка; за ред. О.Шаблія. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2004. – 342 с. [9] л. іл. – (Постаті українського землезнання). – Текст: укр., англ.

УДК  91+016:91+92

Г37

14. Захист навколишнього середовища в цілому

 

1. Праці Наукового товариства ім. Шевченка[Текст] = Proceedings of the Shevchenko Scientific society. Т. ХХІІІ. Екологічний збірник-4: Дослідження біотичного й ландшафтного розмаїття та його збереження / Наукове т-во ім. Шевченка, Екологічна комісія. – Львів, 2008. – 363 с. : іл. – (На пошану професора К.Малиновського).

УДК  502.17+502.211+574.4+58+504.4](06)

П70

 

         2. Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. праць. № 7 / Волинський нац. ун-т ім. Л.Українки; [гол. ред. Зузук Ф.В.]. – Луцьк, 2010. – 181 с. – Текст: укр., англ.

УДК  502.211+502.17](06)

П77

        3. Тарас У. М.     Відновлення рослинних угруповань на девастованих землях Яворівського сірчаного кар`єру: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: 06.03.01 "Лісові культури та фітомеліорація" / У. М. Тарас ; НЛТУ України. – Львів, 2016. – 20 с.

УДК  502.171+581.55+627.533+622.271.33

         4. Тарас У. М.     Відновлення рослинних угруповань на девастованих землях Яворівського сірчаного кар`єру[Текст] : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.03.01 / У. М. Тарас. – Львів, 2016. – 244 с. + Диск

УДК  502.171+581.55+627.533+622.271.33    

 

15. Зоологія. Членисті

 

         1. Рівнокрилі комахи (Homoptera) з колекції Е.-Ф.Гермара у фондах зоологічного музею ЛНУ ім. І.Франка [Текст] : каталог / М-во освіти і науки України, ЛНУ ім. І.Франка; [уклад.: Шидловський І.В., Головачов О.В.]. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – 80 с. [4] л. іл.

УДК  595.7

Р49

16. Загальна характеристика енергетики

 

         1. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 840. Електроенергетичні та електромеханічні системи / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 139 с. – Текст: укр., англ.

УДК  620.9(06)+621.3(06)+06

В53

17. Загальне машинобудування

 

         1. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. № 838. Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 227 с. – Текст: укр., англ.

УДК  621(06)+06

В53

18. Лісове господарство. Лісівництво

 

         1. Адаменко С. А.     Pinus nigra Arn. У Правобережному Лісостепу України (сезонний ріст і розвиток, аутекологія, успішність інтродукції, декоративність) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біолог. наук: 06.03.01"Лісові культури та фітомеліорація" / С. А. Адаменко ; НУБіП України. – К., 2014. – 20 с.

УДК  630*174.754

А28

2. Зібцев С. В.     Теоретичне і методологічне обгрунтування моніто-рингу лісів у зонах радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. с.-г. наук: 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / С. В. Зібцев ; НУБіП України. – К., 2013. – 42 с.

УДК  630*2+504.5+502.175

З-59

         5. Леса Беларуси и их рациональное использование, 299-30 ноября 2000 г. : Междунар. научно-техн. конф.: материалы конф. / М-во лесного хозяйства Республики Беларусь, Гос. комитет по науке и техн., БГТУ. – Минск, 2000. – 442 с.

УДК  630*

Л50

         6. Матвеева Р. Н.     Изменчивость, гибридизация и размножение яблони разных сортов в Ботаническом саду им. Вс.М.Крутовского [Текст] : [монография] / Р. Н. Матвеева, О. Ф. Буторова, Н. Н. Сапрунова ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО "Сибирский госуд. технолог. ун-т". – Красноярск : СибГТУ, 2016. – 208 с.

УДК  630*165

М33

19. Породи

 

         1. Івченко А. І.     Дуб червоний (Quercus rubra L.) в лісових насаджен-нях Львівщини: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / А. І. Івченко ; УкрДЛТУ. – Львів, 2002. – 18 с.

УДК  630*176.322.6

И25

         2. Матвеева Р. Н.     Семенное и вегетативное размножение отселектированных деревьев сосны кедровой сибирской [Текст] : [монография] / Р. Н. Матвеева, О. Ф. Буторова, Ю. Е. Щерба ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО "Сибирский гос. технолог. ун-т". – Красноярск : СибГТУ, 2016. – 204 с.

УДК  630*174.754+630*232.32+630*165

М33

3. Харитон І. І.     Особливості формування резонансної деревини (Picea abies (L.) Karst. в лісорослинних умовах північно-східного мегасхилу Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / І. І. Харитон ; НЛТУ України. – Львів, 2016. – 18 с.

УДК  630*174.755+630*81

Х20

         4. Харитон І. І.     Особливості формування резонансної деревини (Picea abies (L.) Karst. в лісорослинних умовах північно-східного мегасхилу Українських Карпат [Текст] : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / І. І. Харитон. – Львів, 2016. – 191 с. + Диск.

УДК  630*174.755+630*81

Х20

         5. Шаловило Ю. І.     Молекулярно-генетичні основи стійкості сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) до бактеріальних захворювань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біолог. наук: 06.03.03 "Лісознавство і лісівництво" / Ю. І. Шаловило ; НЛТУ України. – Львів, 2016. – 20 с.

УДК  630*174.754+630*44

Ш18

         6. Шаловило Ю. І.     Молекулярно-генетичні основи стійкості сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) до бактеріальних захворювань [Текст] : дис ... канд. біолог. наук: 06.03.03 / Ю. І. Шаловило. – Львів, 2016. – 204с. + Диск.

УДК  630*174.754+630*44

Ш18

 

        

 

 

 

20. Декоративне лісівництво

 

         1. Мирончук К. В.     Еколого-біологічні особливості формування живоплотів в умовах Буковинського Передкарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: 06.03.01 "Лісові культури та фітомеліорація" / К. В. Мирончук ; НЛТУ України. – Львів, 2016. – 21 с.

УДК  630*274+630*182.8

М64

         2. Мирончук К. В.     Еколого-біологічні особливості формування живоплотів в умовах Буковинського Передкарпаття [Текст] : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.03.01 / К. В. Мирончук. – Львів, 2016. – 353 с. + Диск.

УДК  630*274+630*182.8

М64

21. Підсочка і видобуток продуктів лісу

 

         1. Підсочка лісу та лісохімія [Текст] : навч. посібник / В. П. Рябчук, В. М. Гриб, Л. С. Осадчук, Т. В. Юськевич ; НУБіП України, НЛТУ України. – К. : ІНКОС, 2012. – 201 с. : іл.

УДК  630*284+661.71](075.8)

П32

22. Лісозаготівля і лісозаготівельна техніка

 

         1. Заустинский Е. В.     Узкоколейные лесовозные железные дороги [Текст] : пособие по техн. для дорожных мастеров и десятников / Е. В. Зау-стинский, Б. Ф. Каминский. – М. : Гос. лесотехн. изд-во, 1938. – 189 с.

УДК  630*375.7

З-37

         2. Программа по техминимуму для бригадира - старшего рабочего по погрузке и разгрузке лесоматериалов на лесных складах [Текст] / М-во лесной пром-сть СССР, Управление учеб. заведениями. – М.-Л. : гос. лесотехн. изд-во, 1948. – 15 с.

УДК  630*377.1

П78

3. Радецкий В. И.     Ручные орудия и инструменты для лесокуль-турных работ[Текст] / В. И. Радецкий. – М.-Л. : Гослесбумиздат, 1949. – 80 с. : ил.

УДК  630*36

Р15

23. Лісова політика

 

         1. Шпарик Ю. С.     Стале управління лісами (на прикладі Україських Карпат) [Текст] : монографія / Ю. С. Шпарик ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника". – Івано-Франківськ : Вид. Супрун В.К., 2016. – 286 с.

УДК  630*9

Ш83

24. Дизайн озеленення

 

         1. Марно-Куца О. Ю.     Зелені насадження населених місць Черкащини: сучасний стан та перспективи розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: 06.03.01 "Лісові культури та фітомеліорація" / О. Ю. Марно-Куца ; НЛТУ України. – Львів, 2016. – 20 с.

УДК  712.4

М28

 

         2. Марно-Куца О. Ю.     Зелені насадження населених місць Черкащини: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : дис. ... канд. с.-г. наук: 06.03.01 / О. Ю. Марно-Куца. – Умань, 2016. – 340 с. + Диск.

УДК  712.4

М28

25. Художня література

 

         1. Вебстер Д.    Довгоногий дядечко [Текст] : пер. з англ. / Д. Вебстер. – К. : Знання, 2016. – 206 с. – (Серія "English Library").

УДК  И(Амер)

В26

         2. Генрі О.    Викуп за Вождя Червоношкірих та інші оповідання [Текст] : пер. з англ. / О. Генрі. – К. : Знання, 2016. – 254 с. – (Серія "English Library").

УДК  И(Амер)

Г34

         3. Гаггард Г. Р.     Соломонові копальні [Текст] : пер. з англ. / Г. Р. Гаггард. – К. : Знання, 2016. – 271 с. – (Серія "English Library").

УДК  И(Англ)

Г12

         4. Нечуй-Левицький І.    Хмари [Текст] : повість / І. Нечуй-Левицький. – К. : Знання, 2016. – 367 с. – (Серія "Класна література").

УДК  С1(Укр)

Н59

         5. Фіцджеральд Ф. С.     Дивовижна історія Бенджаміна Баттона та інші оповідання [Текст] : пер. з англ. / Ф. С. Фіцджеральд. – К. : Знання, 2016. – 254 с. – (Серія "English Library").

УДК  И(Амер)

Ф66