Головна

Навігація

Листопад

 

 1. Буров Є. В.   Комп'ютерні мережі : підручник / Є. В. Буров. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 262с. – ISBN 966-8340-69-8
 2. Бережна В. В.   Німецько-український, українсько-німецький словник : сучасна ексика, типові словосполучення та фразеологічні вирази, граматичний коментар: близько 40000 слів / В. В. Бережна, І. М. Іщенко. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008. – 768с. – ISBN 978-966-404-496-4
 3. Косенко Н. Я.   Сучасне українське ділове мовлення : навч. посібник для ВНЗ+довідник для службовця / Н. Я. Косенко, Т. М. Вакуленко. – Харків : ВД "ШКОЛА", 2010. – 416с. – ISBN 978-966-429-074-3
 4. Заболоцький М. В.   Математичний аналіз : підручник / М. В. Заболоцький, О. Г. Сторож, С. І. Тарасюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К. : Знання, 2008. – 421с. – ISBN 978-966-346-323-0
 5. Бех О. В.   Математичне програмування : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О. В. Бех, Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 200с. – ISBN 978-966-2025-05-5
 6. Иона Ф.   Сегнетоэлектрические кристаллы : пер. с англ. / Ф. Иона, Д. Ширане. – М. : Мир, 1965. – 555с. : ил.
 7. Романова Н. В.   Загальна та неорганічна хімія : підручник для студ. вищих навч. закладів / Н. В. Романова. – К.; Ірпінь : ВТФ "Перун", 2007. – 480с. – ISBN 966-569-106-6
 8. Коліщук В. Г.   Ботаніка. Систематика рослин : конспект лекцій / В. Г. Коліщук, М. І. Сорока, Т. В. Юськевич ; М-во освіти і науки України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2009. – 300с.
 9. Коліщук В. Г.   Ботаніка : підручник / В. Г. Коліщук, М. І. Сорока, Т. В. Юськевич ; М-во освіти і науки України,НЛТУ України. – Львів : Світ, 2011. – 507с. : іл. – ISBN 978-966-603-684-4
 10. Безвершук Ж. О.   Культурологія : відповіді на питання екзамен. білетів: навч. посібник / Ж. О. Безвершук, О. В. Щербакова. – К. : Знання, 2010. – 326с. – ISBN 978-966-346-786-3
 11. Бойко А. А.   Гідравліка та гідропривід : навч. посібник для студ. напряму підготовки 090104 "Лісозаготівля" / А. А. Бойко. – Львів : НЛТУ України, 2010. – 307с. – ISBN 978-966-346-664-4
 12. Иорданишвили Е. К.   Термоэлектрические источники питания / Е. К. Иорданишвили. – М. : Сов. радио. – 1968 : ил.
 13. Мандзюк В. Б.   Ліси екомережі Гологоро - Кременецького кряжу : дис....канд. сільськогосп. наук : 06.03.03 / В. Б. Мандзюк. – Львів, 2011. – 266с. + Диск
 14. Іваницький Р. С.   Відтворення і формування лісостанів за участю сосни звичайної в умовах Північно-західного Поділля : дис.... канд. сільськогосп. наук : 06.03.03 / Р. С. Іваницький. – Львів, 2011. – 188с. + Диск
 15. Попович В. В.   Фітомеліорація затухаючих териконів Львівсько - Волинського вугільного басейну : дис....канд. сільськогосп. наук : 06.03.01 / В. В. Попович. – Львів, 2011. – 233с. + Диск
 16. Кіндюк Б. В.   Історія українського лісового законодавства. Часи визвольних змагань та період НЕП 1917-1929 рр. : моногр. / Б. В. Кіндюк. – Одеса : Фенікс, 2011. – 168с. – ISBN 978-966-438-400-8
 17. Башнянин Г. І.   Макроекономічна теорія : навч. посібник / Г. І. Башнянин, Л. С. Томашик, А. Р. Середа. – Львів : Новий-Світ-2000, 2005. – 552с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7877-69-0
 18. Дідківська Л. І.   Державне регулювання економіки : навч. посібник / Л. І. Дідківська, Л. С. Головко. – 4-те вид., випр. – К. : Знання, 2004. – 213с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-8148-38-Х
 19. Горлачук В. В.   Земельний менеджмент : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. В. Горлачук, І. М. Песчанська, В. А. Скороходов ; М-во освіти і науки України, Південнослов'янський ін-т Київського славістичного ун-ту. – К. : Професіонал, 2006. – 192с. – ISBN 966-370-016-5
 20. Лисогор В. М.   Основи моделювання маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств регіону : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. М. Лисогор, О. М. Мороз, О. В. Пітик. – К. : Кондор, 2007. – 208с. – ISBN 966-351-112-5
 21. Осовська Г. В.   Стратегічний менеджмент: теорія та практика : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Г. В. Осовська, О. Л. Фіщук, І. В. Жалінська. – К. : Кондор, 2003. – 196с. – ISBN 966-8251-11-3
 22. Бухгалтерський облік : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів, які навч. за освітньо-професійною програмою бакалавра зі спец. "Облік і аудит" / В. К. Орлова, В. І. Савич, Л. А. Костецька, і. та. – Вид. 2-ге. – К. : Центр навч. літ., 2004. – 272с. – ISBN 966-8365-61-5
 23. Маслак О. О.   Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О. О. Маслак, В. Й. Жежуха. – Львів : Новий-Світ-2000, 2009. – 312с. – ISBN 978-966-418-085-3
 24. Балабанова Л. В.   Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетиногової орієнтаціїї : навч. посібник для вищих навч. закладів / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К. : Професіонал, 2004. – 156с. – ISBN 969-8556-06-02
 25. Шамова І. В.   Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навч. посібник / І. В. Шамова. – К. : КНЕУ, 2001. – 195с. – ISBN 966-574-297-3
 26. Загородній А. Г.   Акції. Акціонерні товариства : термінолог. словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – К. : Кондор, 2007. – 84с. – ISBN 966-351-163-Х
 27. Лагутін В. Д.   Гроші та грошовий обіг : навч. посібник / В. Д. Лагутін. – 4-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2002. – 199с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-133-Х
 28. Базилевич В. Д.   Державні фінанси : навч. посібник / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик. – К. : Атіка, 2002. – 368с. – ISBN 966-8074-12-2
 29. Петленко Ю. В.   Місцеві фінанси : опорний конспект лекцій для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" (усіх форм навчання) / Ю. В. Петленко, О. Д. Рожко. – К. : Кондор, 2004. – 282с. – ISBN 966-7982-17-3
 30. Рязанова Н. С.   Фінансове рахівництво : навч. посібник для студ. екон. спец. / Н. С. Рязанова. – К. : Знання-Прес, 2002. – 246с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-17-5
 31. Щетинін А. І.   Гроші та кредит : підручник для студ. вищих навч. закладів / А. І. Щетинін. – Вид. 3-те, перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2008. – 432с. – ISBN 978-966-364-663-3
 32. Теоретичні основи державного земельного кадастру : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М. Г. Ступень, Р. Й. Гулько, О. Я. Микула, і. та. – 2-ге вид., стереот. – Львів : Новий-Світ-2000, 2006. – 336с. – ISBN 966-7827-26-7
 33. Кардаш В. Я.   Маркетингова товарна політика : підручник / В. Я. Кардаш. – К. : КНЕУ, 2001. – 240с. – ISBN 966-574-287-6
 34. Твердохліб М. Г.   Інформаційне забезпечення менеджменту : навч. посібник / М. Г. Твердохліб. – Вид. 2-ге, доп. та перероб. – К. : КНЕУ, 2002. – 224с. – ISBN 966-574-309-0
 35. Шевченко Г. С.   Стратегічний менеджмент : конспект лекцій / Г. С. Шевченко, С. Г. Шевченко, Н. Я. Наливайко ; М-во освіти і науки молоді та спорту України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2011. – 192с.
 36. Економіка підприємства : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів І-ІV рівнів акредитації / І. М. Бойчик, М. С. Харів, М. І. Хопчан, Ю. В. Піча. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Каравела; Львів: Новий Світ-2000, 2002. – 298с. – ISBN 966-95-596-7-7
 37. Крикавський Є. В.   Логістика: компендіум і практикум : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Є. В. Крикавський, Н. І. Чухрай, Н. В. Чорнописька. – К. : Кондор, 2009. – 340с. – ISBN 966-351-052-8
 38. Мочерний С. В.   Світове господарство в умовах глобалізації : моногр. / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, С. В. Фомішин. – К. : Ніка-Центр, 2006. – 200с. – ISBN 966-521-387-3
 39. Лисенков Ю. М.   Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів за освітньо-предметною програмою бакалавра, спец. "Міжнародна економіка" / Ю. М. Лисенков. – К. : Зовнішня торгівля, 2005. – 232с. – ISBN 966-7645-05-03
 40. Каніщенко О. Л.   Міжнародний маркетинг. Теорія і господарські ситуації : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О. Л. Каніщенко. – 2-ге вид., перероб. – К. : Кондор, 2007. – 152с. – ISBN 966-622-144-6
 41. Зайцев Ю. К.   Соціалізація економіки України та системна трансформація суспільства : моногр. / Ю. К. Зайцев. – К. : КНЕУ, 2002. – 188с. – ISBN 966-574-377-5
 42. Васильченко В. С.   Державне регулювання зайнятості : навч. посібник / В. С. Васильченко. – К. : КНЕУ, 2003. – 252с. – ISBN 966-574-426-7
 43. Загородній А. Г.   Податки, збори, обов'язкові платежі : термінолог. словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – Львів : Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2003. – 192с. – ISBN 966-7597-35-0
 44. Мединська Т. В.   Податкова система : навч. посібник / Т. В. Мединська, Н. І. Власюк. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 276с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-64-4
 45. Інвестиційна діяльність в Україні : нормативні документи / [упоряд. Роїна О.М.]. – К. : КНТ, 2007. – 192с. – ISBN 966-373-199-0
 46. Підхомний О. М.   Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О. М. Підхомний. – К. : Кондор, 2003. – 184с. – ISBN 966-7982-44-0
 47. Кочетков В. М.   Основи аналізу банківської діяльності : [навч. посібник] / В. М. Кочетков. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 116с. – ISBN 966-301-071-1
 48. Мазуренко О. К.   Статистика державних фінансів : навч. посібник / О. К. Мазуренко. – К. : КНЕУ, 2005. – 92с. – ISBN 966-574-622-4
 49. Румянцев С. А.   Українська модель корпоративного управління : становлення та розвиток / С. А. Румянцев. – К. : Знання, 2003. – 149с. – ISBN 966-620-209-3
 50. Баронін А. С.   Аналіз і прогноз у політиці та бізнесі : курс лекцій / А. С. Баронін. – К. : Вид. Паливода А.В., 2005. – 128с. – ISBN 966-8037-39-1
 51. Європейський союз: політика, економіка, право : навч. посібник / Н. В. Антонюк, М. М. Микієвич, Н. Романюк, Н. Перейма ; Львів. нац. ун-т ім. Ів. Франка. – Львів, 2005. – 532с. – ISBN 966-613-361-Х
 52. Курило Т. В.   Митне право України : навч. посібник / Т. В. Курило. – Львів : Новий-Світ-2000, 2008. – 240с. – ISBN 966-418-027-0
 53. Василюк В. Я.   Інформаційна безпека держави : курс лекцій для студ., які навч. за спец. "Організація захисту інформації з обмеженим доступом", "Правознавство" / В. Я. Василюк, С. О. Климчук. – К. : КНТ, Видавн. дім "Скіф", 2008. – 136с. – ISBN 978-966-373-310-4
 54. Трудове право України: порядок ведення та оформлення кадрових документів : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / К. Б. Наровська, В. П. Пастухов, О. В. Тищенко, С. М. Чорноус ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид., стереот. – К. : Алерта, 2006. – 280с. – ISBN 966-8533-44-5
 55. Білей П. В.   Сушіння і захист деревини : підручник для студ. вищих навч. закладів / П. В. Білей, В. М. Павлюст. – Львів, 2008. – 312с. – ISBN 978-966-8800-15-3
 56. Астахова Е. В.   Ландшафтный дизайн. Современные решения / Е. В. Астахова, Т. Н. Крупа, М. Г. Череватенко. – Харьков : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2007. – 320с. : 4 л. ил. – ISBN 966-343-489-9
 57. Олейнюк О. Р.   Біотопи двориків історичної частини м. Львова та шляхи їх озеленення : дис....канд. сільскогосп. наук : 06.03.01 / О. Р. Олейнюк. – Львів, 2011. – 290с. + Диск
 58. Цвет в интерьере. Золотые правила дизайна / авт.-сост. А.С.Мурзина. – Минск : Харвест, 2006. – 160с. : ил. – ISBN 985-13-7819-4
 59. Подоляк Л. Г.   Психологія вищої школи : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. – К. : Філ-студія, 2006. – 320с. – ISBN 966-8527-33-Х
 60. Шкляр В. М.   Залишенець. Чорний Ворон / В. М. Шкляр. – Харків : Книжк. клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2010. – 384с. – ISBN 978-966-14-0662-8