Головна

Навігація

Січень 2012

 

 1. Портнов А.   Між "Центральною Європою" та "Русским миром": Сучасна Україна у просторі міжнародних інтелектуальних дискусій / А. Портнов. – К. : НІСД, 2009. – 160с. – ISBN 966-554-160-9
 2. Мокін Б. І.   Завершення вибіркового літопису на папері, або Університету-50 / Б. І. Мокін. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 596с. – ISBN 978-966-641-360-7
 3. Наука західного регіону України (1990-2010): До 40-річчя Західного наукового центру. – Львів : ПАІС, 2011. – 672с. – ISBN 978-966-1585-64-4
 4. Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №699. Інформаційні системи та мережі. – Львів : Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2011. – 387с.
 5. Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ (До 50-річчя створення ВНТУ) : зб. матеріалів Республік. наук.-практ. Інтернет-конференції м. Вінниця, 12-18 квітня 2010 р. / ВНТУ, ВОІПОПП. – К. : Кондор, 2010. – 330с.
 6. Друковані праці Національного університету "Львівська політехніка" за 2009 рік : бібліогр. покажчик / Нац. ун-т "Львівська політехніка", НТБ; [уклад. І.О.Войтович та ін.]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – 788с. – ISBN 978-617-607-036-8
 7. Борейко В. Е.   Заповедники, заповедность и живородящий хаос / В. Е. Борейко. – К. : Логос, 2010. – 48с. – (Охрана дикой природы. Вып.66). – ISBN 978-966-171-229-3
 8. Бурак Я. Й.   Аналітична механіка локально навантажених оболонок / Я. Й. Бурак, Ю. К. Рудавський, М. А. Сухорольський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Інтелект-Захід, 2007. – 240с. – ISBN 966-7597-63-6
 9. Вісник Львівського університету : зб. наук. праць. Вип.46. – Львів : ЛНУ, 2008. – 184с. – (Серія біологічна)
 10. Вісник Львівського університету : зб. наук. праць. Вип.47. – Львів : ЛНУ, 2008. – 171с. – (Серія біологічна)
 11. Мартиненко О. І.   Методи молекулярної біотехнології : лабораторний практ. / О. І. Мартиненко. – К. : Академперіодика, 2010. – 232с. : іл. – ISBN 978-966-360-133-5
 12. Наукові записки Державного природознавчого музею. Вип.25 / НАН України, Держ. природ. музей. – Львів, 2009. – 312с. – ISBN 978-966-02-4750-5
 13. Плотникова Л. С.   Декоративные деревья и кустарники : иллюстрированный определитель / Л. С. Плотникова. – М. : БММ АО, 2005. – 152с. : ил. – ISBN 5-88-353-206-3
 14. Автоматизація виробничих процесів у машинобудування та приладобудуванні : укр. міжвід. наук.-техн. зб. Вип.44 / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка"; відп. ред. З.А.Стоцько. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2010. – 130с.
 15. Збірник задач з дисципліни "Гідравліка, гідроприводи та гідравліні передачі : навч. посібник / А. А. Бойко, О. А. Стиранівський, М. І. Герис, О. С. Мачуга ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НЛТУ України. – Львів : НЛТУ України, 2011. – 124с. – ISBN 978-966-346-692-7
 16. Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідом. наук.-техн. зб. Вип.71 / М-во освіти і науки України; відп. ред. Б.І.Стадник. – Львів : "Львівська політехніка", 2010. – 191с. : іл.
 17. Гопцій О. Б.   Проектування шляхів місцевого значення : посібник до виконання розрахунково-графічних робіт / О. Б. Гопцій, В. В. Масленнікова. – Харків, 2009. – 76с.
 18. Вісник ХНАУ : зб. наук. праць 7'10 / гл. ред. М.А.Бобро. – Харків, 2010. – 22с.
 19. Історія України / В. К. Баран, Я. Й. Грицак, О. Зайцев, і. та. – Вид. 2-ге, зі змінами. – Львів : Світ, 1998. – 488с. – ISBN 966-603-045-4
 20. Бігун М. Ю.   Лісам Закарпаття зеленіти вічно / М. Ю. Бігун. – Ужгород : Гражда, 2010. – 328с. : 15 л. іл. – ISBN 978-966-8924-45-3
 21. Наукові праці : зб. наук. праць. Вип.3 / Лісівничої академії наук України; наук. ред. П.Р.Третяк. – Львів : Вид.-во Нац. ун-ту ,,Львів. політехн.’’., 2004. – 147 с. : іл. – ISBN 966-533-212-Х
 22. Матвеева Р. Н.   Хранение семян кедра сибирского с применением химических веществ при разном температурном режиме : моногр. / Р. Н. Матвеева, О. Ф. Буторова, Н. А. Шенмайер ; М-во образования и науки РФ, ГОУ ВПО СибГТУ. – Красноярск : СибГТУ, 2011. – 150с. – ISBN 978-5-8173-0490-9
 23. Чернодубов А. И.   Меловые боры Восточно-Европейской равнины (география-продуктивность-лесоразведение) : [моногр.] / А. И. Чернодубов, Г. А. Одноралов, Т. В. Федосова ; М-во образования и науки РФ, Гос. образовательное учреждение высшего профес. образования, ВГЛТА. – Воронеж, 2011. – 148с.
 24. Матвеева Р. Н.   Интродукция деревьев и кустарников в условиях юга Средней Симбири : учеб. пособник для студ. спец. 560901, 250201,250203, 554200 очной и заочной форм обучения / Р. Н. Матвеева, О. Ф. Буторова. – Красноярск : СибГТУ, 2009. – 128с.
 25. Плодоводство, семеноводство, интродукция древесных растений : сб. материалов ХIII Междун. науч. конф. 8-9 апреля 2010 г. / Администрация Краснояр. края, Федер. агенство по образованию, ГОУ ВПО СГТУ; отв. ред. Р.Н.Матвеева. – Красноярск : СибГТУ, 2010. – 171с.
 26. Якимович С. Б.   Синхронизация обрабатывающе-транспортных систем заготовки и первичной обработки древесины : моногр. / С. Б. Якимович, М. А. Тетерина. – Йошкар-Ола, 2011. – 201с. – ISBN 978-5-903709-06-0
 27. Першай Л. К.   Лісові дороги : навч.-метод. посібник до викон. розрахунково-графічних робіт для студ. зі спец. "Інженери лісового та садово-паркового господарства" / Л. К. Першай, В. В. Масленнікова, М. М. Світличний ; М-во аграрної політики України, ХНАУ. – Харків, 2007. – 88с.
 28. Якимович С. Б.   Теория синтеза оптимальных процессов: проектирование систем заготовки и обработки древесины и управление ими / С. Б. Якимович. – Пермь : Изд-во Пермской ГСХА, 2006. – 249с. – ISBN 5-94279-049-3
 29. Калинець-Мамчур З. І.   Словник-довідник з альгології та мікології / З. І. Калинець-Мамчур. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2011. – 399с. – (Сер. "Біологічні Студіїї"). – ISBN 978-966-613-752-7
 30. Рябоконь О. П.   Лісова кваліметрія : [моногр.] / О. П. Рябоконь. – Харків : Нове слово, 2010. – 543с. – ISBN 978-966-2046-78-6
 31. Миропольський Л. І.   Історія Остківського лісгоспу / Л. І. Миропольський. – Остки, 2008. – 356с. : 8 л. іл. – ISBN 978-966-8424-93-9
 32. Як громади управляють лісами: Досвід громадського лісогосподарювання у різних країнах світу / Швейц.-укр. проект розвитку лісового госпд. в Закарпатті FORZA; [від. ред. Н.Волошина]. – Ужгород-Львів : ТВО "Галицька видавнтча спілка", 2010. – 63с. : іл. – ISBN 978-966-1633-20-8
 33. Кіндрацька Г. І.   Економічний аналіз: теорія і практика : підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 440с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-08-8
 34. Мошенский С. З.   Рынок ценных бумаг: трансформационные процессы / С. З. Мошенский. – М. : Экономика, 2010. – 240с. – ISBN 978-5-282-03043-3
 35. Ясинський В. В.   Бізнес - планування: теорія і практика : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. В. Ясинський, О. О. Гайдей. – К. : Каравела, 2006. – 232с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-44-Х
 36. Інвестиційний потенціал у логістиці: На прикладі автотранспорту : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / К. Е. Фесенко, Л. Г. Зайончик, М. П. Денисенко, В. Г. Кабанов. – К. : Наук. світ, 2002. – 259с. – ISBN 966-675-100-3
 37. Україна:Схід-Захід- проблеми сталого розвитку : матеріали другого туру Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 24-25 листопада 2011). Т.1 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАН України, Донецька обл. держ. адмін.; [гол. ред. Туниця Ю.Ю.]. – Львів : НЛТУ України, 2011. – 292с. – ISBN 966-346704-5
 38. Україна:Схід-Захід- проблеми сталого розвитку : матеріали другого туру Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 24-25 листопада 2011). Т.2 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАН України, Донецька обл. держ. адмін.; [гол. ред. Туниця Ю.Ю.]. – Львів : НЛТУ України, 2011. – 268с. – ISBN 966-346705-3
 39. Заблоцький Б. Ф.   Національна економіка : підручник / Б. Ф. Заблоцький. – Львів : Новий-Світ-2000, 2009. – 582с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-077-8
 40. Вісник Нац. ун-ту " Львівська політехніка" : зб. наук. праць. №702. Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – Львів, 2010. – 107с.
 41. Україна і світ: прагнення змін : [моногр.] / [від. ред. Н. Висоцька]. – К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2010. – 448с. – ISBN 978-966-378-169-3
 42. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : зб. наук. праць. Вип. 22 / НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича. – Львів : Вид-во Львів. політехнікм, 2010. – 163с.
 43. Основи правознавства : навч. посібник для студ. неюрид. спец. / П. Д. Пилипенко, В. К. Грищук, М. С. Кельман, і. та. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : Магнолія плюс, 2006. – 467с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-52-3
 44. Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип.52 / Ін-т держави і права, НАН України. – К., 2011. – 704c. – ISBN 1563-3349
 45. Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип.53 / Ін-т держави і права, НАН України. – К., 2011. – 704c. – ISBN 1563-3349
 46. Міхневич Л. В.   Конституційне право зарубіжних країн (загальна частина) : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисц. / Л. В. Міхневич. – Вид. 2-ге, без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 164с. – ISBN 966-574-714-2
 47. Копинець З. П.   Розроблення технологіі сушіння тонких пиломатеріалів з деревини дуба : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. техн. нук : спец.05.23.06 " Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини " / З. П. Копинець ; НЛТІ України. – Львів, 2011. – 20с.
 48. Копинець З. П.   Розроблення технології сушіння тонких пиломатеріалів з деревини дуба : дис. ... канд. техн. наук : 05.23.06 / З. П. Копинець. – Львів, 2011. – 213с. + Диск
 49. Поберейко Б. П.   Теоретичні основи розрахунку міцності деревини зі змінними потенціалами тепломасоперенесення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д - ра техн. наук : спец. 05.23.06 " Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини " / Б. П. Поберейко ; НЛТІ України. – Львів, 2011. – 36с.
 50. Поберейко Б. П.   Теоретичні основи розрахунку міцності деревини зі змінними потенціалами тепломасоперенесення : дис. ...докт. техн. наук : 05.23.06 / Б. П. Поберейко. – Львів, 2011. – 333с. + Диск
 51. Копанський М. М.   Обгрунтування режимів розкроювання волокнистих плит дисковими ножами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец.05.23.06 " Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини " / М. М. Копанський ; НЛТІ України. – Львів, 2011. – 20с.
 52. Копанський М. М.   Обгрунтування режимів розкроювання волокнистих плит дисковими ножами : дис. ... канд. техн. наук : 05.23.06 / М. М. Копанський. – Львів, 2011. – 156с. + Диск
 53. Шлемкевич С. Л.   Історія мистецва в іменах та фактах: Хронологічний довідник з історії мистецтва та архітектури : [навч. посібник] / С. Л. Шлемкевич. – Львів : Книгодрук, 2011. – 194с.