Головна

Навігація

Лютий 2012

 

 1. Врублевська О. В.   Методичні рекомендації до виконання економічної частини випускових студентських робіт за спеціальністю "Інформаційні технології проектування" / О. В. Врублевська. – Львів, 2010. – 19с.
 2. Заповідні території Львівщини / С. М. Стойко, Б. В. Матолич, І. Л. Шемелинець, і. та. – Львів : ЗУКЦ, 2008. – 128с. : іл. – ISBN 978-966-1518-13-0
 3. Еколого-економічні та соціальні проблеми, зумовлені неефективними і несталим веденням лісового господарства та незаконними лісозаготівлями в Україні : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. 2-3 грудня 2010 р., м. Львів / Прогама ENPI FLEG... – Львів : Зелений Хрест, Ліга-Прес, 2011. – 396с. – ISBN 978-966-397-134-6
 4. Прокіп А. В.   Гарантування енергетичної безпеки: минуле, сьогодення, майбутнє : моногр. / А. В. Прокіп. – Львів : ЗУКЦ, 2011. – 154с. – ISBN 978-966-655-009-9
 5. Кисликов В. Ф.   Будова й експлуатація автомобілів : підручник для учнів проф.-техн. навч. закладів / В. Ф. Кисликов, В. В. Лущик. – 3-тє вид. – К. : Либідь, 2002. – 400с. – ISBN 966-06-0268-5
 6. Бойко О. Д.   Дослідження експлуатаційних характеристик колісного рушія : лабораторний практикум: навч. посібник для курсантів, магістрантів, асп., ад'юнктів / О. Д. Бойко, Р. В. Зінько, І. С. Лозовий ; М-во оборони України, АСВ ім. гетьмана П.Сагайдачного. – Львів, 2011. – 80с.
 7. Folia Forestalia Polonica. Vol.53(1). April / PAN, IBL. – Sekocin Stary, 2011. – 81s. – (Ser. A. Forestry)
 8. Folia Forestalia Polonica. Vol.53(2). August / PAN, IBL. – Sekocin Stary, 2011. – 168s. – (Ser. A. Forestry)
 9. How communities manage forests : selected examples from around the world. – Uzhgorod-L`viv, 2010. – 64s.
 10. Prace IBL : Lesne Prace Badawcze : kwartalnik. Vol.72(4). Grudzien. – Sekocin Stary, 2011. – 93s. – (Ser. A)
 11. Prace IBL : Lesne Prace Badawcze : kwartalnik. Vol.72(3). Wrzesien. – Sekocin Stary, 2011. – 295s. – (Ser. A)
 12. Чернюк В. Л.   Полювання на Західному Поліссі : іст.-мисливський нарис / В. Л. Чернюк. – Рівне, 2011. – 64с. – ISBN 978-966-8647-26-0
 13. Zmiany w srodowisku drzewostanow sosnowych na gruntach porolnych w warunkach przebudowy czesciowej oraz obecnosci grzyba Phlebiopsis gigantea : praca zbiorowa / pod red. Z. Sierony. – Sekocin Stary, 2011. – 279s. – ( Prace IDL. Rozprawy i monografie. 17 )
 14. Жила А. С.   Ліщина деревовидна ( CORYLUS COLURNA L, ) в штучних насадженнях лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. сільськогосп. наук : спец. 06.03.01 " Лісові культури та фітомеліорація " / А. С. Жила ; НЛТУ України. – Львів, 2012. – 20с.
 15. Жила А. С.   Ліщина деревовидна ( CORYLUS COLURNA L.) в штучних насадженнях лісостепу України : дис. ... канд. сільськогосп. наук : 06.03.01 / А. С. Жила. – Львів, 2012. – 203с. + Диск
 16. Данилик Р. М.   Паркова фітоценологія : метод. вказівки до проведення практ. занять для студ. освітнього рівня спеціаліст та магістр спец. "ландшафтна архітектура" / Р. М. Данилик, Б. О. Бекас. – Львів, 2011. – 39с.
 17. Мигунова Е. С.   В.В.Докучаев и лесоводство / Е. С. Мигунова, Г. Б. Гладун. – Изд. 2-е, доп. – Сумы : Сум. нац. аграрный ун-т, 2010. – 433с. – ISBN 978-617-593-001-4
 18. Czerepko J.   Zmiany roslinnosci na siedliskach mokradel lesnych polnocno-wschodniej Polski / J. Czerepko. – Sekocin Stary, 2011. – 127s. – ( Prace IBL. Rozprawy i monografie . 16 ) .- Додатки окр. вид.
 19. Гайда Ю. І.   Лісівничо-екологічні основи збереження і сталого використання лісових генетичних ресурсів західного регіону України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. сільськогосп. наук : спец. 06.03.01 " Лісові культури і фітомеліорація " / Ю. І. Гайда ; НЛТУ України. – Львів, 2012. – 40с.
 20. Гайда Ю. І.   Лісівничо-екологічні основи збереження і сталого використання лісових генетичних ресурсів західного регіону України : дис. ... докт. сільськогосп. наук : 06.03.01 / Ю. І. Гайда. – Львів, 2012. – 493с. + Диск
 21. Шовган Ю. А.   Особливості вирощування садивного матеріалу листопадних видів роду MAGNOLIA L. ( на прикладі Західного регіону України ) : автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. сільськогосп. наук : спец. 06.03.01 " Лісові культури та фітомеліорація " / Ю. А. Шовган ; НЛТУ України. – Львів, 2011. – 20с.
 22. Шовган Ю. А.   Особливості вирощування садивного матеріалу листопадних видів роду MAGNOLIA L. ( на прикладі Західного регіону України ) : дис. ... канд. сільськогосп. наук : 06.03.01 / Ю. А. Шовган. – Львів, 2011. – 177с. + Диск
 23. Клименко Ю. О.   Еколого-біологічні основи відновлення старовинних парків Полісся та Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. сільськогосп. наук : спец. 06.03.01 " Лісові культури та фітомеліорація " / Ю. О. Клименко ; НЛТУ України. – Львів, 2012. – 31с.
 24. Клименко Ю. О.   Еколого-біологічні основи відновлення старовинних парків Полісся та Лісостепу України : дис. ... докт. сільськогосп. наук : 06.03.01 / Ю. О. Клименко. – К., 2012. – 413с. + Додаток окр. вид. 377с. + 2 диски
 25. Лесосечные машины в фокусе биоэнергетики: конструкции, проектирование, расчет : учеб. пособие / В. С. Сюнёв, А. А. Селиверстов, Ю. Ю. Герасимов, А. П. Соколов. – Йоэнсуу : НИИ леса Финляндии МЕТLА, 2011. – 143с. – ISBN 978-951-40-2325-5
 26. Шевченко Н. В.   Обгрунтування головних параметрів лісовозних автопотягів за техніко-експлуатаційними критеріями : автореф.дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.04 " Машини для земляних, дорожніх, і лісотехнічних робіт " / Н. В. Шевченко ; НЛТУ України. – Львів, 2012. – 20с.
 27. Шевченко Н. В.   Обгрунтування головних параметрів лісовозних автопотягів за техніко-експлуатаційними критеріями : дис. ...канд. техн. наук : 05.05.04 / Н. В. Шевченко. – Львів, 2011. – 206с. + Диск
 28. Borowski Z.   Wplyw drapieznictwa na dynamike populacji gryzoni -na przykladzie nornika polnocnego ( Microtus oeconomus ) / Z. Borowski. – Sekocin Stary, 2011. – 124s. – ( Prace IBL. Rozprawy i monografie. 15 )
 29. Проблеми доступу місцевого населення до лісових ресурсів та незаконні рубки в лісах Карпат і Західного Полісся : моногр. / М. В. Чернявський, І. П. Соловій, Я. В. Геник та ін. ; Програма ENPI-FLEG..., НЛТУ України, Т-во "Зелений хрест". – Львів : Зелений Хрест, Ліга-Прес, 2011. – 256с. – ISBN 978-966-397-108-7
 30. Економічна політика : навч. посібник / О. О. Бєляєв, А. С. Бебело, М. І. Диба, і. та ; М-во освіти і науки України, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2005. – 287с. – ISBN 966-574-579-4
 31. Заблоцький Б. Ф.   Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка : посібник / Б. Ф. Заблоцький. – К. : Академвидав, 2003. – 368с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-01-1
 32. Міжнародний менеджмент : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О. Б. Чернега, В. С. Білозубенко, О. В. Озаріна, А. А. Семенова ; М-во освіти і науки України, Дон. Нац. ун-т екон. і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. – 2-е вид., оновлене і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 592с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-49-1
 33. Врублевська О. В.   Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Економіка довкілля" : для студ., які навч. за спец. 8.18010017 "Економіка довкілля і природних ресурсів" / О. В. Врублевська. – Львів, 2012. – 26с.
 34. Врублевська О. В.   Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Інтегрований еколого-економічний облік" для студентів, які навчаються за спеціальністю 8.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" / О. В. Врублевська. – Львів, 2011. – 39с.
 35. Косовська О. В.   Удосконалення інструментарію управління якістю морського природно-рекреаційного потенціалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец.08.00.06 " Єкономіка природокористування та охорони навколишнього середовища " / О. В. Косовська ; АН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2011. – 20с.
 36. Смиричинський В. В.   Логістичний менеджмент державних закупівель. Теоретично-правовий та методологічний аспект : [моногр.] / В. В. Смиричинський. – наук. вид. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 390с. – ISBN 966-7952-28-2
 37. Смиричинський В. В.   Основи логістичного менеджменту : навч. посібник для студ. екон. спец. вищих навч. закладів / В. В. Смиричинський, А. В. Смиричинський. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 240с. – ISBN 966-553-036-4
 38. Діденко А. Н.   Сучасне діловодство : навч. посібник для учнів проф.-техн. закладів освіти / А. Н. Діденко. – 3-тє вид. – К. : Либідь, 2001. – 384с. – ISBN 966-06-0196-4
 39. Мельник І. А.   Міжнаціональні відносини: радянський експеримент та історичні реалії : [моногр.] / І. А. Мельник. – К. : Либідь, 2006. – 468с. – ISBN 966-06-0427-0
 40. Prace Instytutu Technologii Ddrewna : drewno : prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty. Vol. 54. №185. – Poznan, 2011. – 141s.
 41. Глинський Я. М.   Бейсик. QBasic, Visual Basic i VBA : навч. посібник / Я. М. Глинський, В. Є. Анохін, В. А. Ряжська. – 4-те доп. вид. – Львів : Деол, СПД Глинський, 2004. – 160с. – ISBN 966-7449-26-2
 42. Дячун З. Й.   Конструювання меблів : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. Ч.2. Столи, стільці та крісла для відпочинку. Взаємозамінність, міцність / З. Й. Дячун. – К. : Києво-Могилянська академія, 2011. – 484с. – ISBN 978-966-518-561-1
 43. Носко М. О.   Фізичне виховання і спорт у вищих навчальних закладах при організаціїї кредитно-модульної технології : підручник рекомендовано для каф. фіз. виховання та спорту ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації / М. О. Носко, О. О. Данілов, В. М. Маслов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К. : Слово, 2011. – 264с. – ISBN 978-966-194-086-3